ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στις Σχολές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (19/6/08)


Aθήνα 19.6.2008, 19:35
Ξεκινάει αύριο Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 και θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2008-2009.

Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) ή με courier τις αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, στη Διοίκηση του Οργανισμού, στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, τ.κ. 174 56, υπόψιν της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν περισσότερες από μία ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση για μία σχολή αλλά μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα σε περισσότερες της μίας σχολές.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων θα δημιουργηθούν πίνακες αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2008-2009. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμόν 7856/191/2008 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 700/Β’/22.04.2008).

Μαζί με την αίτηση, που είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, οι υποψήφιοι υποβάλουν επίσης:
- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι πολιτικός διοικητικός υπάλληλος του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και δεν υπάγεται στο Ν.2683/99 (ΦΕΚ 19Α ) ή συνταξιούχος.
- Βασικός Τίτλος Σπουδών (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, ο ακριβής βαθμός, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος). Στη περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει : α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.)
- Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών).
- Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών ( Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου. Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση).
- Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου ανεργίας όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
- Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας (Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη)
- Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας (Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία).
- Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
- Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 (θεωρημένα ή υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητα τους),  εφόσον επιθυμεί να γίνει αξιολόγηση.
- Φωτοτυπία εντύπων Ε3 της ιδιότητας ή του επαγγέλματος, για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
- Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
- Υποψήφιοι ΠΕ – Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων είναι οι κατέχοντες βεβαίωση σαράντα (40) τουλάχιστον ωρών επιμόρφωσης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για το έργο «Καινοτόμοι Μέθοδοι Διδασκαλίας».
- Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας (σε ισχύ) όπως : ( ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14 Νοσηλευτές, ΠΕ14 Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του.
- Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής πρέπει να έχουν Βασικό Τίτλο Σπουδών στην ειδικότητα Πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, επιλέγοντας το μενού «ΕΠΑΣ».

Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του Νόμου 2336/95 και με το άρθρο 16 του Νόμου 2643/98, ενώ οι προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Νόμου 3518/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved