ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
19 δημοτικοί αστυνομικοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας (1/9/08)


Αθήνα 1.9.2008, 11:03
Την πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια 19 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας του Νομού Λασιθίου προκηρύσσει η Περιφέρεια Κρήτης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Άγ. Νικόλαος: 
26  Αυγούστου 2008
Αριθμ. Πρωτ. 5992
        

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια  δέκα εννέα (19) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας  από τους  Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας του Νομού Λασιθίου
O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007).
β) Του π.δ.. 135/2006(ΦΕΚ. 153 Α΄/20-7-2006) « Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας  και τρόπος εκπάιδευσης αυτού», όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19 Α΄/7-2-2002) «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
2. Το αριθμ. πρωτ. 44805/16-7-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο εμφαίνονται οι προς προκήρυξη θέσεις για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας του Νομού Λασιθίου και το αριθμ. πρωτ. 52199/19-8-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την αριθμ. πρωτ. 12320/28-7-2008  βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2008 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Ένστολου Προσωπικού  υπό φορέα 50 και   Κ.Α 6011.01 όσο για την κάλυψη της δαπάνης η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Αγίου Νικολάου  υπό φορέα 00  και Κ.Α 6463.
4. Τα σχετικά άρθρα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ  683/τ. Β’/11-5-2004).
5. Την από 28/7/2008 βεβαίωση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου ότι οι παραπάνω οργανικές θέσεις είναι κενές.
6. Την αριθμ. πρωτ. 8162/24-7-2008 βεβαίωση  της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ιεράπετρας  με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2008 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Ένστολου Προσωπικού υπό φορέα 50  και  Κ.Α 6011  όσο για την κάλυψη της δαπάνης η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Ιεράπετρας  υπό φορέα 50  και Κ.Α 6462. 
7. Τα σχετικά άρθρα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας  (ΦΕΚ  2424/τ.Β/24-12-2007), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 18/τ.Β/14-1-2008).
8. Την αριθμ. 8290/28-7-2008 βεβαίωση του Δημάρχου Ιεράπετρας ότι οι παραπάνω οργανικές θέσεις είναι κενές.
9. Την από 24/7/2008  βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας  με την  οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2008 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων Ειδικού Ένστολου Προσωπικού  υπό φορέα 50 στον  Κ.Α 6011 όσο και για την κάλυψη της δαπάνης η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Σητείας  υπό φορέα 00  και Κ.Α 6074.
10. Τα σχετικά άρθρα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας (ΦΕΚ  592/τ. Β’/4-5-2005).
11. Την από 24/7/2008 βεβαίωση του Δημάρχου Σητείας  ότι οι παραπάνω οργανικές θέσεις είναι κενές.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση, με αντικειμενικά κριτήρια δέκα εννέα (19) συνολικώς θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού των κατηγοριών, Πανεπιστημιακής (ΠΕ23), Τεχνολογικής (ΤΕ23) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ23)  των Δήμων Αγίου Νικολάου, Ιεράπεταρας και Σητείας  του Νομού Λασιθίου

Οι θέσεις προς πλήρωση κατά κατηγορία,κλάδο και αριθμό και κατά Δήμο είναι οι εξής:

 Δήμος Αγίου Νικολάου
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας Τέσσερις (4) θέσεις

Δήμος Ιεράπετρας
Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας Μία (1) θέση.
Β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας Τέσσερις (4) θέσεις και
Γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας Οκτώ (8) θέσεις.

Δήμος Σητείας
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας Δύο (2)  θέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
I. ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι  υποψήφιοι  πρέπει :
1. Να   είναι  Έλληνες  πολίτες:
Για  όσους  έχουν  αποκτήσει  την  ελληνική  ιθαγένεια με  πολιτογράφηση  θα  πρέπει  να  έχει  παρέλθει  ένα  (1 ) τουλάχιστον  έτος  από   την  απόκτησή  της  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεων.

2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

3. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίουγια το ανώτατο όριο ηλικίας.

4. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης,  ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας  περί την υπηρεσίαν, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί αλλοδαπών, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας  ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος  τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο  επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψήφιου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο

5. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

6. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ)

7. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 
8. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.67 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

10. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

11. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε.

12. Να έχουν ψυχική & σωματική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα άρθρα 7 και 8 του πδ 135/2006.

Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης όσοι έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ.23/2002, αν μέχρι  τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους.

ΙΙ.  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ.
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι :
- Δίπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Δίπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
-Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου  οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης , οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή
-Απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Πληροφορικής ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων  Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
-Απολυτήριου τίτλου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή 
-ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλο ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   B΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στην Περιφέρεια Κρήτης- Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/σης Ν. Λασιθίου και υποβάλλεται στα Γραφεία της ίδιας Υπηρεσίας που βρίσκονται στην πόλη του Αγίου Νικολάου, οδός Ρ. Καπετανάκη 8 Τ.Κ. 72100 Τηλέφωνα: 2841025402-2841024793.

Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται υποβολή μιας μόνο αιτήσεως για ένα μόνο  Δήμο του Νομού και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως ο αρμόδιος υπάλληλος για την  παραλαβή των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτησή του δικαιολογητικά, χωρίς να ελέγχει το κύρος αυτών άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη τον αριθμό και το είδος των δικαιολογητικών που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2008,  ημέρα Δευτέρα και τελειώνει την 6η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικυρωμένα, δηλ.:
1. Αίτηση συμμετοχής
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίον να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμο απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητιό βαθμο ή να προσκομίζεται χωριστή βεβαίωση.
β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
 Προκειμένου για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ , ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργαισμό Αναγνώρισης Ττλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.) που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 Προκειμένου για Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε, ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.) που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων..
Σημείωση: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να σημειώσουν στην αίτηση της ένδειξη «Σ.Α.Ε.Ι» και κατόπιν τον βαθμό πτυχίου τους (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι).
- Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία, και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
- Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του ελληνικού διαβατηρίου  (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,
iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
iv) οι άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
v) ότι, εφόσον  έχουν προσληφθεί ως  ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του π.δ.23/2002 ή τις παρούσες διατάξεις, έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους.
5. Τίτλους ξένων γλωσσών. Η γνώση τους και τα επίπεδα αυτών, είτε απαιτούνται ως προσόν διορισμού, είτε λαμβάνονται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα I της παρούσας προκήρυξης.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδηγήσης αυτοκινήτου, ή δικύκλου μηχανής.
7. Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, και όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας για την ιδιότητά του υποψηφίου ως πολύτεκνου ή ως τέκνου πολυτέκνου.
8. Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας, η οποία να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης.
9. Αποδεικτικό στοιχείο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα II της παρούσας προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Δ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη:
 α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή ο  γενικός βαθμός Απολυτηρίου  τίτλου σπουδών
 β) Η εντοπιότητα
γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του  τέκνου πολυτέκνου 
 δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. θ του π.δ. 135/2006.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου  σπουδών στον οποίο προστίθενται:
α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου δήμου.
 β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου.
 γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της  παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
 δ)Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της  παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
 ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της  παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
 Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά.
3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια της παρ.2 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίου στην τελευταία θέση του καθοριζόμενου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ε΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
α) Το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. 
β) Έναν Διευθυντή  της Περιφέρειας.
γ) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β΄.
δ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ.
ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ .
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
2.Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε ΟΤΑ με τη συμμετοχή σ’ αυτήν του μέλους της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ 135/2006.
Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου ΟΤΑ.
Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας όσων υποψηφίων  δεν πληρούν τις απαιτούμενες από τον Νόμο και το Προεδρικό Διάταγμα  135/2006 προϋποθέσεις.
Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους στην Επιτροπή Επιλογής, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτησή του, η οποία μετράει το ανάστημα κάθε υποχηφίου και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Όσοι έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα παραπέμπονται σε Δημόσιο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο και σε ακτινογραφία θώρακος στην οποία επικολλάται και φωτογραφία του υποψηφίου.
Οι ανωτέρω υγειονομικές εξετάσεις υπογράφονται από τον αρμόδιο γιατρό και το γνήσιο της υπογραφής αυτού θεωρείται από το αρμόδιο όργανο.
 Στη συνέχεια τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει πιστοποιητικό ότι έχουν τη σωματική υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.  
Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγεονομική Επιτροπή, καλούνται να προσέλθουν στην παραπάνω Επιτροπή προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα.   
Η εξέταση των σωματικών προσόντων εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων του κεφαλαίου Α΄ περίπτωση 4 της παρούσης περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Δρόμο 100μ. σε χρόνο 16΄΄(μία προσπάθεια)
β) Δρόμο 1.000μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄(μία προσπάθεια)
γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00μ. (τρεις προσπάθειες)
δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60μ. (τρεις προσπάθειες)
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις).
Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στον οικείο δήμο όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
3. Μετά την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε  ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας και σε συνέντευξη του άρθρου 8 του π.δ. 135/2006, όπως ισχύει. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής.
4. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία.
Μέλη της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΤΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου  ΔΕ23 που υπηρετεί σε δήμο της οικείας Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδων ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23 στους ΟΤΑ της Περιφέρειας, μέλος της Επιτροπής ορίζεται ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της έδρας της Περιφέρειας. Εάν ορισθεί μέλος της επιτροπής  αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
5. Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω.
6. Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου 8 του πδ 135/2006 η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στο Δήμο όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
7. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες επιτυχόντων καλούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να παρουσιαστούν για εκπαίδευση στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους επιτυχόντες με τρόπο που να αποδεικνύεται ότι αυτοί την παρέλαβαν.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και διαρκεί έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση.
Στους εκπαιδευόμενους κατά το χρόνο της φοίτησης παρέχεται σίτιση, διαμονή και στολή.
Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Δημόσιο.
Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας παρουσιάζονται στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να εκδώσει την πράξη διορισμού, η οποία θα ανατρέχει στην ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή. Ακολουθεί η  δημοσίευση του διορισμού και η ορκωμοσία.
Ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες.
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη να αποσταλλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού, στον τύπο του νομού, στους δήμους και στις κοινότητες του νομού, στο γραφείο του ΟΑΕΔ του νομού, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περίληψή της να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I
ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, γίνονται δεκτά τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
•(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR−και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL− COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP).
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΔNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
O τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
γ) Ως Πανεπιστήμια Δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Παράρτημα V)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙΙ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006) και
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ICT HELLAS A.E.)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T Standard
• Basic I.T Thematic
• Basic I.T Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
• Basic Skills
• Basic
• Integration Skills
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δε γίνονται δεκτά.
 Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2008 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ.Γ/30262/10.12.2007) με την εξής ονομασία:
α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Πληροφορικής
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
• Επιστήμης Υπολογιστών
• Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
• Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
• Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
• Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
• Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
• Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Πληροφορικής
• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
• Βιομηχανικής Πληροφορικής
• Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
• Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
• Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
• Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
• Διαχείρισης Πληροφοριών
• ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii)τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του πδ 135/2006, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρο 1 παρ. 21 του ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
Ι. ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τρία τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α − δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν. 1329/1983).
ΙΙ. ν. 3454/7.4.2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• Οι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
• Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, του οικείου δήμου ή κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο Παράρτημα V.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτήματος III (ν.860/5.1.1979 και ν. 3454/7.4.2006):
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου.
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.
Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως,ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής.
β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών.
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
 Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
 Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved