ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διαγωνισμός για τη μονιμοποίηση ΕΠΟΠ Ναυτικού (11/9/08)
 


Αθήνα 11.9.2008, 13:58
Προκήρυξη γραπτών εξετάσεων για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών που κατατάχτηκαν και υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό από το Μάρτιο του 2002 και συμπληρώνουν επταετή παραμονή και υπηρεσία το Μάρτιο του 2009, προκηρύσσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μάλιστα για την πληρέστερη κατάρτιση και προετοιμασία των ΕΠΟΠ για τις σχετικές εξετάσεις, πρόκειται να διεξαχθούν επιμορφωτικά σχολεία από 6 Οκτωβρίου 2008 έως και 11 Νοεμβρίου 2008.

Οι ΕΠΟΠ βάσει των ειδικοτήτων τους θα χωριστούν σε δύο ομάδες.
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 6 έως και 17 Οκτωβρίου 08 θα διεξαχθεί η διδασκαλία του ειδικού μέρους (ποσοστό 70%) των σχολείων της πρώτης ομάδος.
2. Κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως και 24 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η διδασκαλία του γενικού μέρους (ποσοστό 30%) και των δύο ομάδων.

Κατά το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου έως και 11 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η διδασκαλία του ειδικού μέρους (ποσοστό 70%) των σχολείων της δεύτερης ομάδος.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα του γενικού μέρους θα διεξαχθούν για όλους τους υπό μονιμοποίηση ΕΠΟΠ στις 24 Οκτωβρίου 2008, σύμφωνα με τους επιμέρους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως ανά ειδικότητα, ενώ οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικού μέρους θα διεξάγονται με το πέρας εκάστοτε μαθήματος.

Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα είναι το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας. Η επιτροπή εξετάσεων θα αποτελείται από τους:
1. Διευθυντή Δ΄ Κλάδου Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) του ΠΝ, ως Πρόεδρο.
2. Διευθυντή Σπουδών ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ως α΄ Μέλος.
3. Τμηματάρχη Σχεδίασης και Οργάνωσης Εκπαιδεύσεως της ΔΝΕ ως β΄ Μέλος.
4. Τον εκάστοτε Τμηματάρχη Σχολής ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, αναλόγως της ειδικότητος ΕΠΟΠ
5. Τον καθηγητή του εξεταζόμενου μαθήματος

Η διαδικασία
Η διαδικασία των εξετάσεων των υπό μονιμοποίηση ΕΠΟΠ έχει ως εξής:
α. Όσοι επιθυμούν μονιμοποίηση υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη Μονάδα που υπηρετούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη συμπλήρωση εξαετούς πραγματικής υπηρεσίας ως ΕΠΟΠ. Η Μονάδα - Υπηρεσία με την παραλαβή της αίτησης τους παραπέμπει στην ΑΝΥΕ για κρίση της σωματικής τους ικανότητας και υποβάλλει απευθείας στη ΔΝΕ τις αιτήσεις μαζί με εκθέσεις ικανότητας. Επιπρόσθετα, με μέριμνα ΔΝE, οι υποψήφιοι προς μονιμοποίηση ΕΠΟΠ θα πρέπει να ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας ανωτέρω παραγράφου γ Άρθρου 1, ότι θα υποβληθούν σε εξέταση χρήσης απαγορευμένων ουσιών (οπιούχα, αμφεταμίνες, κοκαίνη, καναβινοειδή) αμέσως μετά την μονιμοποίηση, υποβάλλοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι δέχονται να υποβληθούν στον εν λόγω έλεγχο. H μη υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως θα έχει σαν συνέπεια την εξαίρεση από την περαιτέρω διαδικασία μονιμοποιήσεως.
β. Οι επιθυμούντες τη μονιμοποίησή τους ΕΠΟΠ θα υποβληθούν σε γραπτές - τελικές εξετάσεις δοκιμασίας επί της διδαχθείσας ύλης των επιμορφωτικών σχολείων, σε θέματα που θα καλύπτουν τα αντικείμενα μίας έκαστης ειδικότητας (σε ποσοστό 70%) και σε λοιπά γενικά στρατιωτικά θέματα (σε ποσοστό 30%).
γ. Σε όλα τα επιμορφωτικά σχολεία η τελική εξέταση κάθε διδασκόμενου μαθήματος, γίνεται αμέσως μετά το τέλος της διδασκαλίας όλης της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως ή μετά το τέλος της διδασκαλίας της ύλης όλων των μαθημάτων, ενώ η εξέταση γίνεται σε όλη τη διδαχθείσα ύλη. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων γνωστοποιούνται στους ΕΠΟΠ από τον Τμηματάρχη Σπουδών της αντίστοιχης Σχολής πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους, για να γίνει απ’ αυτούς η κατάλληλη προετοιμασία.
δ. Οι τελικές εξετάσεις όλων των σχολείων θα εκτελεστούν με το σύστημα των ερωτήσεων των πολλαπλών απαντήσεων, ενώ η διάρκεια των εξετάσεων καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης έκαστου σχολείου. Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να είναι σαφή ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες ή παρανοήσεις, να περιέχουν αποκλειστικά και μόνο αντικείμενα που έχουν διδαχθεί στους ΕΠΟΠ και να περιέχονται στα βιβλία, τα εγχειρίδια ή τις σπουδές των σχολών με τα οποία εφοδιάστηκαν κατά διάρκεια έκαστου σχολείου.
ε. Οι ως άνω γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή, κάθε μέλος της οποίας είναι υποχρεωμένο να βαθμολογεί τους εξεταζόμενους μαθητές. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αποτελεί τη βαθμολογία του μαθήματος που εξετάστηκε.
στ. Κάθε επιτροπή εξετάσεων, με μέριμνα του προέδρου της, συγκαλείται πριν από τις εξετάσεις στην έδρα της αντίστοιχης Σχολής, για να επιλέξει τα θέματα και να καθορίσει τη μορφή τους μετά από ανάλογη εισήγηση του καθηγητή έκαστου μαθήματος. Για το έργο της αυτό η επιτροπή λαμβάνει υπόψη :
1. Τον κανονισμό Εκπαίδευσης του Σχολείου.
2. Την ύλη του μαθήματος που διδάχθηκε.
3. Τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.
ζ. Ο αριθμός των θεμάτων στα οποία η επιτροπή εξετάσεων διαιρεί την ύλη που διδάχθηκε, εξαρτάται από την έκταση της ύλης του εκάστοτε μαθήματος, ενώ ο βαθμός κάθε ερώτησης − απάντησης είναι ανάλογος του πλήθους των ερωτήσεων, ώστε να συμπληρώνεται το προβλεπόμενο ανώτατο όριο βαθμολογίας (ΑΟΒ), το οποίο για κάθε μάθημα καθορίζεται στον κανονισμό Εκπαίδευσης έκαστου σχολείου.
η. Σε κάθε γραπτή εξέταση πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις επιλογές θεμάτων, με αντίστοιχους λαχνούς για την κλήρωση τους. Η επιτροπή εξετάσεων φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους, μέχρι την ώρα
της κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί παρουσία των εξεταζόμενων ΕΠΟΠ.
θ. Με μέριμνα της αντίστοιχης Σχολής θα διατεθούν
στην επιτροπή τελικών εξετάσεων τα εξής:
1. Οι αίθουσες εξετάσεων με τον εξοπλισμό τους.
2. Η απαιτούμενη γραφική ύλη.
3. Ονομαστικές καταστάσεις των ΕΠΟΠ που πρόκειται να εξεταστούν.
4. Η απαιτούμενη ποσότητα τετρασέλιδου χαρτιού εξετάσεων κατάλληλα προετοιμασμένου.
ι. Σε κάθε τετρασέλιδο χαρτί εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα:
(1) Στην πάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας αδιαφανές επικάλυμμα χαρτιού, κάτω από το οποίο οι ΕΠΟΠ θα γράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
(2) Στην πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας, η σφραγίδα της υπηρεσίας που είναι η έδρα της Σχολής.
(3) Δεξιά και κάτω από τη σφραγίδα της υπηρεσίας, ορθογώνια σφραγίδα για την αναγραφή των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής και του μέσου όρου.
ια. Την ημέρα των τελικών εξετάσεων η επιτροπή προσέρχεται έγκαιρα στο χώρο των εξετάσεων και ο Τμηματάρχης Σπουδών της αντίστοιχης Σχολής μονογράφει τα τετρασέλιδα χαρτιά των γραπτών εξετάσεων, στο χώρο της σφραγίδας της υπηρεσίας (πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας).
ιβ. Ο Τμηματάρχης Σπουδών της Σχολής είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:
(1) Την είσοδο των εξεταζόμενων ΕΠΟΠ στις αίθουσες εξετάσεων και την τακτοποίησή τους στη θέση τους.
(2) Τη διανομή της γραφικής ύλης και του τετρασέλιδου χαρτιού εξετάσεων στους εξεταζόμενους.
(3) Την αναγραφή, κάτω από το αδιαφανές επικάλυμμα, των προσωπικών στοιχείων από κάθε ΕΠΟΠ. Το επικάλυμμα παραμένει ανοικτό μέχρι το τέλος της εξτασης και επικολλάται τη στιγμή της παράδοσης του γραπτού στην επιτροπή εξετάσεων.
ιγ. Μετά την είσοδο των εξεταζομένων ο Πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων απαγορεύει κάθε είσοδο ή έξοδο εξεταζόμενου από την αίθουσα και ανακοινώνει ότι:
- Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται κάθε μορφή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζόμενων.
- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνεργασία ή αντιγραφή ο βοηθούμενος ή ο εξεταζόμενος που αντιγράφει
  - θα παραδίδει το γραπτό του στην επιτροπή, η οποία
  - θα συντάσσει πάνω σε αυτό σχετικό με το γεγονός πρακτικό και θα βαθμολογεί το γραπτό με μηδέν.
  - Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπονται άλλα βοηθήματα, εκτός από εκείνα που παραχωρούνται στους εξεταζόμενους από την επιτροπή.
ιδ. Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται με κλήρο και με μέριμνα του Προέδρου της επιτροπής εξετάσεων γίνεται αναπαραγωγή των θεμάτων που κληρώθηκαν και παραδίδεται ένα αντίτυπο σε κάθε εξεταζόμενο.
Ο κάθε ΕΠΟΠ είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στο σύνολο των θεμάτων που κληρώθηκαν.
ιε. Ο καθηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος και ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής εξετάσεων παραμένουν στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και εκτελούν συγχρόνως χρέη επιτροπής επίβλεψης.
Αν οι εξετάσεις διεξάγονται σε περισσότερες από μία αίθουσες, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της επιτροπής βρίσκεται σε κάθε μία απ’ αυτές. Σε περίπτωση που διενεργούνται τελικές εξετάσεις σε περισσότερες από πέντε αίθουσες ταυτόχρονα, τότε η επιτροπή τελικών εξετάσεων συμπληρώνεται, με διαταγή του Κέντρου Εκπαίδευσης, με άλλον Αξιωματικό, ο οποίος βοηθάει μόνο στην επίβλεψη.
ιστ. Αμέσως μετά την παράδοση του γραπτού, η επτροπή εξετάσεων διαγράφει τους κενούς χώρους και μονογράφει κάτω από την τελευταία απάντηση που έχει αναγραφεί. Γραπτό που παραδόθηκε στην επιτροπή εξετάσεων δεν επιστρέφεται στον εξεταζόμενο για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση θεμάτων.
ιζ. Εάν κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων κάποιος εξεταζόμενος αναγκασθεί να διακόψει τη διαδικασία λόγω αιφνίδιου παροδικού προβλήματος υγείας, βαθμολογείται σύμφωνα με όσα έχει γράψει μέχρι τη
διακοπή, εκτός αν μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή της διακοπής και ενώ βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων, ζητήσει γραπτά ή προφορικά από τον Πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων, να του επιτραπεί να συνεχίσει τις εξετάσεις. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την επιτροπή η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
ιη. ΕΠΟΠ ο οποίος δε θα συμμετάσχει στις τελικές εξετάσεις μαθήματος ή μαθημάτων αδικαιολόγητα, λαμβάνει βαθμολογία μηδέν στο μάθημα, ή στα μαθήματα αυτά και θεωρείται ως αποτυχών. Εφόσον όμως δεν προσέλθει ή αποσυρθεί από τις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας, οι λόγοι θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΔΝΕ, η οποία αιτιολογημένα θα αποφαίνεται για την επανάληψη ή μη της εξέτασης του. Στην περίπτωση που αποφασισθεί επανάληψη της εξέτασης, αυτή πρέπει να διενεργηθεί εντός δέκα ημερών από την άρση του κωλύματος με τους ίδιους όρους αλλά με διαφορετικά θέματα εξετάσεων.
ιθ. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70% του ΑΟΒ στο σύνολο των βαθμολογούμενων μαθημάτων των σχολείων του ειδικού και γενικού μέρους, ενώ παράλληλα δεν έχουν λάβει βαθμολογία κάτω του 50% σε καμία επιμέρους τελική εξέταση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις θεωρούνται ως αποτυχόντες.
κ. Μετά το τέλος των τελικών εξετάσεων όλων των μαθημάτων κάθε σχολείου, με μέριμνα της εκάστοτε επιτροπής εξετάσεων, συντάσσεται το πρακτικό αποτελεσμάτων τελικών εξετάσεων με πίνακες επιτυχόντων  - αποτυχόντων. Στο πρακτικό αυτό καταχωρούνται οι μέσοι όροι των βαθμολογιών που συγκέντρωσε έκαστος ΕΠΟΠ στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων του επιμορφωτικού σχολείου και το σύνολο αυτών, με το οποίο καθορίζεται η επιτυχία ή η αποτυχία σε αυτά. Σε περίπτωση επιτυχίας καθορίζεται και η τελική σειρά επιτυχίας των μαθημάτων. Το πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή εξετάσεων, θεωρείται από τον ΔΝΕ και κυρώνεται από τον Αρχηγό ΓΕΝ.
κα. Οι βαθμολογίες που έλαβαν οι ΕΠΟΠ στις τελικές εξετάσεις καταχωρούνται στα πρωτόκολλα και βιβλία συνολικής βαθμολογίας τελικών εξετάσεων κάθε μαθήματος, καθώς και στα ειδικά βιβλία συνολικών βαθμολογιών κάθε μαθητή ξεχωριστά και φυλάσσονται, με μέριμνα της αντίστοιχης Σχολής, στα αρχεία της Σχολής.
κβ. Τα γραπτά των τελικών εξετάσεων φυλάγονται στο αρχείο της αρμόδιας Σχολής για 12 μήνες και μετά καταστρέφονται.
κγ. Τα πρακτικά των επιτροπών που διεξάγουν τις εξετάσεις κάθε μαθήματος καταχωρούνται σε βιβλία τα οποία φυλάσσονται στα αρχεία της αρμόδιας Σχολής.
κδ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει διακοπή των εξετάσεων τότε ακυρώνονται και επαναλαμβάνονται από την αρχή με άλλα θέματα.

* Η εκπαιδευτική ύλη των γνωστικών αντικειμένων ανά ειδικότητα και τέχνη περιέχεται στο συνημμένο αρχείο.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H εκπαιδυετική ύλη (αρχείο pdf 999 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved