ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διευθυντής στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (16/10/08)


Αθήνα 16.10.2008, 07:02
Την πλήρωση επειγόντως της θέσης του Διευθυντή με τριετή θητεία στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας.

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι Δημόσιος Λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο. Η θέση είναι αποκλειστικής απασχόλησης και παρέχει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται για το Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3205/2003.

Η επιλογή του Διευθυντή διενεργείται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και τρία μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ΕΠ ΤΕΙ.

Για την επιλογή οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν τα προσόντα του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3467/2006. Συγκεκριμένα:
α) Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής.
γ) Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον εκ των τριών γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής.
δ) Δεκαπενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Συνεκτιμώνται:
αα) Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής.
ββ) Ερευνητικό ή συγγραφικό έργο.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχει παρέλθει ένα (ι) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της.
2. Να έχουν την υγεία που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα επιλεγούν.
3. Να μην έχουν τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) κωλύματα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο διορισμού. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Αν έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα, να έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
δ) Να μην τελούν είτε υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων.
ε) Αν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.2527/1997 ή ΝΠΙΔ του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη, αν μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το από το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος προβλεπόμενο διάταγμα άρσης του κωλύματος για το συγκεκριμένο υποψήφιο.
4. Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης, έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι το διορισμό, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης θα υποβάλουν αίτηση, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα πιστοποιητικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και
μία της Θεσσαλονίκης).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας και Λογιστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (οδός Δάφνης 61, 15452 Ψυχικό,  τηλ.: 210 6782265).

Κατά το χρόνο διορισμού προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη− ρεσία πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) και αντίγραφο ποινικού μητρώου,

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα. Δηλαδή:
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται εκτός από τους τίτλους και μετάφραση αυτών και επιπλέον πράξη αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία και αντιστοιχία.
3. Βεβαιώσεις δεκαπενταετούς προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση, η οποία αποδεικνύεται με έναν από τους εξής τρόπους:
α) με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και χρονική διάρκεια της παροχής της
β) με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, ελληνικής ή αλλοδαπής, δημόσιας αρχής
γ) με όμοια βεβαίωση ΝΠΙΔ του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 ή ΝΠΙΔ του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997,
δ) με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
ε) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται πρόσθετη βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σε συνδυασμό με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράμματος θα χορηγήσει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του με το αντικείμενο του και η συμβολή του στην περάτωση του προγράμματος καθώς και η συμβατική σχέση με την οποία συνδέεται με το φορέα που εκτελεί το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα που προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα περί ασκήσεως του επαγγέλματός τους και ασφάλισής τους σε αυτό, για να αποδείξουν ότι κατέχουν την απαιτούμενη εμπειρία, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι εκτέλεσαν συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών, φορολογικές δηλώσεις).

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 ’Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα’ όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185Α), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001...» (ΦΕΚ 115Α), ως εξής:
1) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
2) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
3) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Με βάση τα ανωτέρω καθώς και τα βεβαιωτικά έγγραφα που έχουν μέχρι σήμερα προσκομιστεί στο ΑΣΕΠ από τους οικείους φορείς, για την απόδειξη της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Γ2/c2) γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
α) CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
β) INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)−The British Council−IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω
γ) CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
δ) LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL
ε) CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)−MASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL−MASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη ύπαρξης φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής σε αντίστοιχο επίπεδο
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας (Γ2/C2) απο− δεικνύεται ως εξής:
1) με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
2) με Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE
3) με Πιστοποιητικό DALF−OPTION LETTRES ή DALF C2
4) με DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) (μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II))
5) με DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE)
6) με CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Για τα πιστοποιητικά παλαιότερων ετών, τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων) για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας (Γ2/C2) αποδεικνύεται ως εξής:
1) με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
2) με Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS)
3) με KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου
4) με ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
i) με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
ii) με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
iii) με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
iν) με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Ο υπό στοιχείο (iv) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Α. Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).
Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου για τίτλους σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986.
Β. Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved