ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μετάταξη - ένταξη αστυνομικών σε κατηγορία ειδικών καθηκόντων 5.11.08


Αθήνα 5.11.2008, 22:57
Το αστυνομικό προσωπικό γενικών και ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας που επιθυμεί να μεταταγεί ή να ενταχθεί κατά κατηγορία και ειδικότητα σε αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.373/2002, καλεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.2, 10 παρ.2 και 14 παρ.5 του Π.Δ.373/2002 και τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να έχουν τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας
- Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας
- Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου
- Να μην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων
- Να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι και στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα να έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα
- Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου τουτρέχοντος έτους, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1969 και μεταγενέστερα.  
* Οι περιπτώσεις 4 και 5 θα εξετασθούν από τη Διέυθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου.

Ειδικά για την ειδικότητα του Ψυχολόγου, απαιτείται να έχουν επιπλέον διετή  κλινική πείρα σε νοσηλευτικό ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως Ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι θέσεις
Οι κενές οργανικές θέσεις που προκηρύσσονται για να καλυφθούν, κατά κατηγορία και ειδικότητα, από έχοντες τίτλους σπουδών Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, ΤΕΙ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν ως εξής:

* Υγειονομικοί:
1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου
Ιατροί, ένας
Ψυχίατροι, τέσσερις
Οδοντίατροι, δύο
Ψυχολόγοι, πενήντα ένας
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ
Ραδιολόγοι - Ακτινολόγοι, ένας
Νοσηλευτές, δύο
Ιατρικών Εργαστηρίων, ένας
Οι παραπάνω θα καλύψουν θέσεις στο ΚΙ Αθηνών και στα Περιφερειακά Ιατρεία Αττικής, πλην των Ψυχολόγων οι οποίοι θα καλύψουν κατά προτεραιότητα θέσεις στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, εκτός του ΤΔΑ Σητείας.

* Τεχνικοί: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τεχνίτες τυπογραφείου, τέσσερις
Μηχανικοί οχημάτων, έντεκα
Τεχνίτες αμαξωμάτων, πέντε
Σιδηρουργοί, ένας
Οι παραπάνω θα καλύψουν θέσεις, κατά προτεραιότητα, στην Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών/ΑΕΑ.

* Πληροφορικής: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου
Πληροφορικής, τέσσερις
Οι παραπάνω θα καλύψουν θέσεις στην Διεύθυνση Πληροφορικής/ΑΕΑ και στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

* Εγκληματολογικών Εργαστηρίων:
1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, τέσσερις
Βιοχημικοί, ένας
Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί ένας
2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
Τεχν. Ιατρ.Εργαστηρίων, εννέα
Ηλεκτρονικός Πληροφορικής ένας
Οι παραπάνω θα καλύψουν θέσεις, κατά προτεραιότητα, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/ΑΕΑ.

Άλλοι όροι
Η μετάταξη ή ένταξη του αστυνομικού προσωπικού στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα και οι μεν Αξιωματικοί μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, οι δε Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες με τον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων που πρόκειται να ενταχθούν.

Οι Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία Κατώτερου Αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, με εξαίρεση τους Αστυφύλακες που μετατάσσονται σε ειδικότητα με εισαγωγικό βαθμό Αρχιφύλακα.

Σε περίπτωση που υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, μετατάσσεται ή εντάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Εάν προκύψει ισοβαθμία θα προηγηθεί ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και αν προκύψει νέα ισοβαθμία ενεργείται κλήρωση, στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό (Σχετ. :άρθρα 6 και 13 Π.Δ.373/2002).

Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από κατώτερους αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων εξελίσσονται, οι μεν Ιατροί μέχρι και το βαθμό τουΥποστρατήγου, οι δε λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από κατώτερο αστυνομικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Α'.

Όσοι εκ των υποψηφίων αστυνομικών μεταταγούν ή ενταχθούν σε μία κατηγορία αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.2 και 14 παρ.7 του Π.Δ.373/2002, για 8 έτη από τότε που μετετάγησαν ή εντάχθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.3του Ν.1481/1984 και 51 παρ.3 του Π.Δ.24/1997.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που υπηρετούν ανυπερθέτως μέχρι και 18-11-2008. Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη πληρότητα αυτών ή ο υποψήφιος δεν πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχει η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου, τηλ.: 210-6916986 (1ο Τμήμα Αξιωματικών).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved