ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Νέο πρόγραμμα μαύρης εργασίας (stage) στον ΟΕΚ 25/11/08


Αθήνα 25.11.2008, 20:12
Ένα ακόμη πρόγραμμα μαύρης εργασίας στο δημόσιο τομέα της σειράς Stage θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, αυτή τη φορά στις υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) για 300 ανέργους, ηλικίας 22 - 40 ετών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το πρόγραμμα αφορά στην τοποθέτηση 300 ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ή καταρτιζομένων αντίστοιχα στις υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για χρονική περίοδο 18 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα μέρος αυτών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν ξανασυμμετάσχει σε αυτό.

Στην απόφαση αναφέρεται και το γνωστό "ποίημα" για το σκοπό του προγράμματος που δεν είναι άλλος από "την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδίκευσής τους", ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχων ΙΕΚ, αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 18 μήνες, "εκ των οποίων ένας μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και 17 μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας".

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τις υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγούμενο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 300 άνεργοι και ειδικότερα 200 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής και 100 διπλωματούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας 22 - 40 ετών.

Οι παραπάνω θα πρέπει:
- Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
- Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών - Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.
- Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),
- ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).
- Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας από:
- άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες,
- άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για 40 εργάσιμες ημέρες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
- Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως 40 εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.
- Η εργασιακή τους εμπειρία δε θα υπερβαίνει τις 7 ώρες ημερησίως, τις 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δε θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).
- Σε περίπτωση που ο ασκούμενος ζητήσει άδεια παράτασης του προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Τεχνική Γραμματεία Stage στην Κηφισιά, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ επιβαρύνεται ανά ασκούμενο για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα: 30 € ανά ημέρα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών, και 25 € ανά ημέρα για τους διπλωματούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 3.366.000 ευρώ και ειδικότερα: 374.000 ευρώ για το έτος 2008, 2.244.000 ευρώ για το έτος 2009, 748.000 ευρώ για το έτος 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved