ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πέντε μόνιμες θέσεις σε Πανεπιστήμια 19/12/08


Αθήνα 19.12.2008, 07:02
Πέντε μόνιμες θέσεις Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) ενέκριναν και θα καλύψουν εκτός ΑΣΕΠ και με διαδικασίες που ελέγχονται τουλάχιστον για την αντικειμενικότητα των κριτηρίων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες γραμματείες των Τμημάτων, στις οποίες θα υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Αναλυτικά οι εγκρίσεις:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
(Η παρακάτω έγκριση δεν αναφέρει το εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ενώ περιέχει και άλλα λάθη. Η Proslipsis μετά από σύντομη έρευνα διαπίστωσε ότι ανήκει στο ΕΜΠ).
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 15.7.2008) αποφάσισε την προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ ΔΕ κατηγορίας στην Ε εισαγωγική βαθμίδα, για τον Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν.1268/1982 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. ε’ του ν.2817/2000, του άρθρου 1 του π.δ. 509/1983, του άρθρου 1 του π.δ. 117/2002, του π.δ. 107/1986 και του π.δ. 134/1999.
Το αντικείμενο της θέσης είναι: Τεχνική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας και ειδικότερα του δοκιμαστηρίου Ναυτικών Κινητήρων.
Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της θέσης αυτής θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα:
1. Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασσικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου σχολείου.
2. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
3. Διετή επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους.
Η διαπίστωση των προσόντων με αρ. 2 και 3 που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα γίνει είτε με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή από εξέταση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 του π.δ. 509/1983.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αντίγραφο απολυτηρίου.
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία τους.
3. Βιογραφικό υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
5. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Όποιος επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Oι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, θα δηλώνουν ότι θα έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ των ενδιαφερομένων θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η παραπάνω έγκρίση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Γ' αρ. Αρ. Φύλλου 1125/12 Δεκεμβρίου 2008.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής στη συνεδρία της 29.9.2008 (η οποία τροποποίησε την προηγούμενη, από 17.3.2008 απόφασή της, μετά το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/100503/Β2 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 509/1983, όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 107/1988, του ν. 2431/1996, του π.δ. 134/1999, του ν. 2817/2000 και του ν. 3051/2002 ως εξής:
Τμήμα Φυσικής
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), για την κάλυψη εργαστηριακών αναγκών και εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στα Εργαστήρια του Τμήματος με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, ειδικότητας φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού με εμπειρία στα Ηλεκτρονικά.
Προϋποθέσεις για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ειδικότητας φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Γνώση στοιχείων αγγλικής ορολογίας σχετική με την ειδίκευση.
γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων θα γίνει με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος φυσικής (Πανεπιστημιούπολη − Ζωγράφου, τηλ. 210.727 6807) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ως προς την ισοτιμία τους και την αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
3) Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
4) Πιστοποιητικά αναγνωρισμένης επαγγελματικής εμπειρίας
5) Βιογραφικό σημείωμα
− Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα αναζητηθούν από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
− Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Δικαιολογητικά για τον διορισμό:
Όποιος επιλεγεί στην παραπάνω θέση ΕΤΕΠ θα προσκομίσει για το διορισμό του μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής πιστοποιητικό υγείας φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης από τον Κ.Α.Ε. 0211 του Φ.19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η παραπάνω έγκριση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Γ' αρ. Αρ. Φύλλου 1122/11 Δεκεμβρίου 2008.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσεως Ε.Τ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη μίας (1) θέσεως Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΔΕ, με Εισαγωγική Βαθμίδα Ε΄, με αντικείμενο: «Για τεχνική υποστήριξη του Τμήματος και υποβοήθηση του εργαστηριακού έργου και την εν γένει υποστήριξη των δομών του Τμήματος»
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1) Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου Σχολείου.
2) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
3) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
(Αν οι τίτλοι σπονδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
3. Βιογραφικό σημείωμα (σε 21 αντίτυπα) που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί).
Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
− Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
− Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (2ο χιλ. Εθνικής οδού Φλώρινας−Νίκης τηλ: 23850 55004, 9:00 με 13.θθ).
Η παραπάνω έγκριση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Γ' αρ. Αρ. Φύλλου 1122/11 Δεκεμβρίου 2008.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ε.Ε.ΔΙΠ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Προκηρύσσουμε μία θέση ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι, με αντικείμενο «Σκηνογραφία και Αρχιτεκτονική του Σκηνικού Χώρου», κατηγορίας ΠΕ, σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως αυτής είναι:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Αρχιτεκτόνων ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής στο αντικείμενο της προκήρυξης, ή τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
Προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν για την πλήρωση της θέσεως αυτής είναι:
• Μαρτυρημένο καλλιτεχνικό έργο ή δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
Τυχόν επιπλέον προσόντα απολύτως συναφή με το αντικείμενο της κάθε θέσης που προκηρύχθηκε θα συνεκτιμηθούν.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι και αντίστοιχοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). (2 αντίτυπα).
3. Βιογραφικό σημείωμα (σε 4 αντίτυπα) που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τις τυχόν δημοσιεύσεις ή μονογραφία σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από όσους επιλεγούν).
Η υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως:
1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου πολίτη).
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Βασ. Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Τ.Κ.: 21100, Ναύπλιο τηλ: 27520 96129).
Η παραπάνω έγκριση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Γ' αρ. Αρ. Φύλλου 1122/11 Δεκεμβρίου 2008.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αποφασίζουμε την προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) − (ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ), κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ως εξής:
Τίτλος: «Αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης και πληροφορίας».
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
− Πτυχίο ή δίπλωμα από σχολή ή τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μαθηματικών ή Φυσικής της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής.
− Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα συνεκτιμηθούν επίσης η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή και Διδακτορικού σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη Υπολογιστών και ειδικότερα σε Βάσεις Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη. Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων την υποστήριξη εργαστηρίων σχετικών με Βάσεις Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη. Η διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων θα γίνει με συνεκτίμηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι καθώς επίσης και με συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού υποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟATΑΠ.
4. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου; ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
5. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
− Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
− Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
− Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν, έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα δικαιολογητικά 5 και 6 θα κατατεθούν μόνο σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, τηλ: 2710 372166−7).
Η παραπάνω έγκριση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Γ' αρ. Αρ. Φύλλου 1122/11 Δεκεμβρίου 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved