ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 22/12/08


Αθήνα 22.12.2008, 17:04
Τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών προκηρύσσει ο υπουργός Ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
- Να είναι επιστήμονες με προσόντα ερευνητή A' βαθμίδας, δηλαδή: Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητας τους να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού τους το 63ο έτος της ηλικίας τους. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του N. 1771/88.
Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή κριτών.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης με πενταετή θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του N. 3054/02. Με το διορισμό του θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή θέση ερευνητή A' για όλες τις συνέπειες υπό την αίρεση του άρθρου 32 του N. 3419/05. Η θητεία του διευθυντή του Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης για μία ακόμη πενταετία με τις προϋποθέσεις του όρθρου II, παρ. 5 του N. 1514/85. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του N. 2530Ζ97(ΦΕΚ A' 218).

Για το διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως (τύπου A). To κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.
Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:
-
Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα του και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
- Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/2006 στην οποία θα αναγράφονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του N. 1599/1986) τα απαιτούμενα για διορισμό δικαιολογητικά της παραγράφου 4 (ιθαγένεια, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό ποινικό μητρώο).
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε 12 αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς και ένα αντίτυπο αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, σε ηλεκτρονική μορφή.
- Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε 12 αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και την 30η Ιανουαρίου 2009 στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: Μεσογείων 14-18, T.Θ. 14631, Τ.Κ. 11510, Αθήνα τηλ.: 210-7458230, αρμόδια Ε. Λοβέρδου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved