ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Γραμματείς σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 23/12/08


Αθήνα 23.12.2008, 07:04
Θέσεις γραμματέων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Κορυδαλλού και της Πάτρας προκηρύσσει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Το (ΙΔΕΚΕ), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8», σύμφωνα με τις υπ΄αρίθμ. 18719/9-9-2008, 18720/9-9-2008 εγκρίσεις της ΕΥΔ του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» περί του αποδεκτού των προτάσεων των προαναφερόμενων Πράξεων, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΥΠΕΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων και υπό την αίρεση της ένταξής τους, το ΙΔΕΚΕ προκηρύσσει θέσεις γραμματέων για τα ΣΔΕ Κορυδαλλού και Πάτρας.

Ο γραμματέας κάθε σχολείου αναλαμβάνει το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (4ωρη απογευματινή απασχόληση), για το σχολικό έτος 2008-2009.

Για τη κάλυψη της θέσης γραμματέα παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι απόφοιτοι Λυκείου ή ΑΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν Η/Υ (με πιστοποίηση). 

Τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών - βεβαιώσεις.

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα (απόφαση 704/14-2-2008 του Γενικού Γραμματέα της  ΓΓΕΕ):

Α. Τυπική Εκπαίδευση: 16  
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ: 16
Απολυτήριο  Ενιαίου  Λυκείου - ΤΕΕ: 11

B. Δια  Βίου  Μάθηση: 18
Β1. Eκπαίδευση Ενηλίκων, Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση: 7 
- 0,2 μόρια ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 5: 5
- Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια (0,1 μόριο ανά συνέδριο
με μέγιστο αριθμό μορίων 2 ): 2
Β2. Ξένες Γλώσσες με Πιστοποίηση ) (μέγιστος αριθμός μορίων 4):  4 
 1η Ξένη Γλώσσα Επιπέδου (Β2): 1
 2η Ξένη Γλώσσα Επιπέδου (C2): 2
 2η Ξένη Γλώσσα Επιπέδου (B2): 1
 2η Ξένη Γλώσσα Επιπέδου (C2): 2
Β3. Νέες Τεχνολογίες: 7 
Με Πιστοποίηση (όπως αυτή καθορίζεται από το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ: 7
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση της ΓΓΕΕ ή άλλου Δημόσιου Φορέα ( 0,25 μόρια ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 5 ): 5

Γ.  Επαγγελματική Εμπειρία: 38  
- Σχετική με Διά βίου Εκπαίδευση (0,5 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 18 ): 18
- Σχετική με το Αντικείμενο της Προκηρυσσόμενης θέσης (0,5 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης  με μέγιστο αριθμό μορίων 20): 20

Δ. Συμμετοχή σε Συνέδρια - Σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο της θέσης (1 μόριο ανά σεμινάριο): 8  
- Συμμετοχή σε σεμινάρια 0,5/σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον 25 ωρών με μέγιστο αριθμό μορίων 5: 5 
- Εισηγήσεις σε συνέδρια 0,5 / εισήγηση με μέγιστο αριθμό μορίων 3: 3 

Ε. Συνέντευξη: 20  
Διαθεσιμότητα, Συνεργατικότητα, Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα συμμετοχής στις δράσεις της  Εκπαίδευσης Ενηλίκων.    
Σύνολο: 100 
• Μεταπτυχιακές σπουδές δεν μοριοδοτούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Η πολλαπλή επιλογή αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, με επισυναπτόμενα το βιογραφικό σημείωμα και τα επικυρωμένα αντίγραφα:
1) τίτλων σπουδών (απολυτήριο λυκείου, βασικό πτυχίο, ξένες γλώσσες με επίσημη μετάφραση, Η/Υ κ.λπ.). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία του τίτλου.
2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σχετικών με τη Δια βίου Εκπαίδευση ή σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
3) βεβαιώσεων συμμετοχής σε συνέδρια - σεμινάρια, εισηγήσεων κ.λπ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009, είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Αθήνα Τ.Κ. 111 43. Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια το είδος της εργασίας και ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προκήρυξης ή από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ (www.ideke.edu.gr/προκηρύξεις) και τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ. Πληροφορίες: κα. Σερμέα τηλ.: 213-1311684, 210-2531634.

Ακολουθεί διαδικασία συνεντεύξεων (η συνέντευξη είναι υποχρεωτική και δεν επαναλαμβάνεται). Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.ideke.edu.gr/Ανακοινώσεις)  και τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009.
 
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΔΕΚΕ (
www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΙΔΕΚΕ μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, από την επόμενη της  ανάρτησης των αποτελεσμάτων  στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Στην περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX και e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη από την προκήρυξη έντυπη αίτηση.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved