ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
5 μόνιμες θέσεις στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 29/12/08


Αθήνα 29.12.2008, 15:11
Συνολικά 5 μόνιμες θέσεις προκηρύσσει, εκτός ΑΣΕΠ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Ειδικότερα:
- 1 οργανική θέση Δόκιμου Ερευνητή βαθμίδος Δ', γεωπόνου - βακτηριολόγου.
- 1 θέση του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας για το Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Ινστιτούτου.
- 1 θέση του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων ειδικότητας Βιοχημικών (Τεχνικό Προσωπικό).
- 1 θέση του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων ειδικότητας Χημικών (Τεχνικό Προσωπικό).
1 θέση του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας για το Εργαστήριο Νηματωδολογίας του Ινστιτούτου.

* Ακολουθούν οι σχετικές προσκλήσεις.


Προκήρυξη 1
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α’)
2. τις διατάξεις των άρθρων 1 και 14, παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α΄)
3. τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998) και των
τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 888 Β/14.5.2008, ΦΕΚ 2321 Β/13.11.2008)
4. τις διατάξεις της παραγ. Ι του άρθρου 3 της ΠΥΣ αρ. 55/11.11. (ΦΕΚ 252 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η πρόσληψη Ερευνητών και Τεχνικού προσωπικού των ερευνητικών ιδρυμάτων εξαιρείται των διατάξεων περί αναστολής διορισμών και προσλήψεων και της διαδικασίας έγκρισης,
5. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α’),
6. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
7. τις διατάξεις των άρθρων 11, 13, 14, 15 και 16 του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β’/1998)
8. την απόφαση με αρ. V/12ης Συνεδρίασης /10.12.2008 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου για την πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Ερευνητών Γεωπόνων Βαθμίδας Δ’ για το Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Τμήματος Φυτοπαθολογίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
9. ότι για την πρόσληψη του ως άνω Ερευνητή υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση στον Οργανισμό του Ινστιτούτου,
10. την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Ινστιτούτου,
προκηρύσσουμε
την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Δόκιμου Ερευνητού βαθμίδος Δ΄, γεωπόνου - βακτηριολόγου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θητεία σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155/Β/1998).
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τη θέση δόκιμου ερευνητή για την βαθμίδα Δ΄ γεωπόνου - βακτηριολόγου.
- Πτυχίο Γεωπόνου, Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της
ημεδαπής ή ισοτίμου Πανεπιστημιακού Τμήματος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
- Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο τα φυτοπαθογόνα βακτήρια και
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα φυτοπαθογόνων βακτηρίων ή φυτοπλασμάτων.
- Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή τμήματος
ερευνητικού έργου που αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία.
- Αριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
- Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών
φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).
Η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διάγνωση, ταυτοποίηση, χαρακτηρισμό, ανίχνευση φυτοπαθογόνων βακτηρίων, θα ληφθούν υπόψη.
2. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να είναι υγιείς.
3. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν (επικυρωμένα):
α. Βιογραφικό Σημείωμα σε τέσσερα αντίτυπα.
β. Τους τίτλους σπουδών (πτυχίο, διδακτορικό) και εφόσον αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)].
γ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσας προκήρυξης.
ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (κλάδου Γεωπόνων) που χορηγείται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Προσλήψεως Ερευνητικού Προσωπικού που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Οργανισμού του Ινστιτούτου.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Χ. Αλιβιζάτου), τηλ. 210-8180202.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επόμενης της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

 

Προκήρυξη 2
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α’)
2. τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998) και των
τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 888 Β/14.5.2008, ΦΕΚ 2321 Β/13.11.2008)
3. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α)
4. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α’),
6. τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. ι της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α) που
παρατάθηκαν μέχρι 31.12.2008 με την ΠΥΣ 15/2007 (ΦΕΚ 288 Α).,
7. την απόφαση με αρ. ΙV/12ης Συνεδρίασης /10.12.2008 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου για την προκήρυξη της πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τεχνικό Προσωπικό) για το Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Τμήματος Εντομολογίας & Γ. Ζωολογίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
8. τις κατεπείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας,
9. την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Ινστιτούτου,
προκηρύσσουμε
την πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας για το
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Ινστιτούτου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο TEI, Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).
Η αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στην εκτροφή εντόμων και στην
υλοποίηση πειραμάτων εργαστηρίου και υπαίθρου σε θέματα εντόμων, καθώς και η γνώση στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη.
2. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να είναι υγιείς.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και εφόσον αποκτήθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια δημόσια αρχή.
3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας του.
4. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που
συγκροτήθηκε με την απόφαση αρ. ΙV/21ης Συνεδρίασης/10.12.2008 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου
Οι υποψήφιοι θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να
υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επόμενης της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.
Η γνώση της ξένης γλώσσας και η γνώση Η/Υ καθώς και ορισμένες γνώσεις ή εμπειρίες αποδεικνύονται, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05.03.2001), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315Α΄/31.12.03) και Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63Α΄/09.03.05)
- Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Χ. Αλιβιζάτου), τηλ. 210-8180202.

 

Προκήρυξη 3
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α’)
2. τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998) και των
τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 888 Β/14.5.2008, ΦΕΚ 2321 Β/13.11.2008)
3. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α)
4. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α’),
6. τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. ι της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α) που παρατάθηκαν μέχρι 31.12.2008 με την ΠΥΣ 15/2007 (ΦΕΚ 288 Α).,
7. την απόφαση με αρ.VI/12ης Συνεδρίασης /10.12.2008 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου για την πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Βιοχημικών και μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Χημικών (Τεχνικού Προσωπικού) για το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
8. τις κατεπείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας,
9. την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Ινστιτούτου, προκηρύσσουμε
Α) Την πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, ειδικότητας Βιοχημικών (Τεχνικό Προσωπικό) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, με τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Σχολής Βιοχημείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής σχολής της αλλοδαπής.
2. Διδακτορικό δίπλωμα της Ιατρικής ή Βιολογίας με γνωστικό αντικείμενο τη Μοριακή Ενδοκρινολογία.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσίες διαδικτύου).
Η εμπειρία στην αξιολόγηση τοξικολογικών μελετών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, η εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες, τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, ανοσοκυτταροχημεία, η γνώση της τεχνικής Real Time PCR καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, θα ληφθούν υπόψη.
Β) Την πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, ειδικότητας Χημικών (Τεχνικό Προσωπικό) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακού τμήματος Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμης Πανεπιστημιακής σχολής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Χημεία Τροφίμων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσίες διαδικτύου).
Η εργαστηριακή εμπειρία σε προσδιορισμούς επιπέδων επαγγελματικής έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και εκτίμησης επικινδυνότητας, η εμπειρία στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, σε θέματα ασφάλειας των ψεκαστών (και σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά), η εμπειρία σε θέματα Διαπίστευσης Εργαστηρίων σύμφωνα με το
σύστημα Ποιότητας ISO 17025 καθώς και καλή γνώση ερφαρμογής των συστημάτων Ποιότητας ISO 9000:2000 και HACCP, η συμμετοχή σε προγράμματα και επιστημονικά έργα σχετικά με τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία, η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, θα ληφθούν υπόψη.
Γ. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να είναι υγιείς.
Δ. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν (επικυρωμένα):
α. Βιογραφικό Σημείωμα σε τέσσερα αντίτυπα.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
γ. Τίτλους σπουδών (πτυχίο,μεταπτυχιακό,διδακτορικό) και εφόσον αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό Ελληνικό φορέα [ΔΙΚΑΤΣΑ ή Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)]
δ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ της παρούσας προκήρυξης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Τριμελείς Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την απόφαση αρ.VΙ/12ης Συνεδριάσεως/10.12.2008 της Δ.Ε. του Ινστιτούτου
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Χ. Αλιβιζάτου), τηλ. 210-8180202.
Οι υποψήφιοι θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επόμενης της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

 

Προκήρυξη 4
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α’)
2. τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998) και των
τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 888 Β/14.5.2008, ΦΕΚ 2321 Β/13.11.2008)
3. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α)
4. τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α’),
6. τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. ι της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α) που
παρατάθηκαν μέχρι 31.12.2008 με την ΠΥΣ 15/2007 (ΦΕΚ 288 Α).,
7. την απόφαση με αρ. IΙΙ/12ης Συνεδρίασης /10.12.2008 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου για την προκήρυξη της πλήρωσης μίας (1) θέσης του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τεχνικό Προσωπικό) για το Εργαστήριο Νηματωδολογίας του Τμήματος Εντομολογίας & Γ. Ζωολογίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
8. τις κατεπείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας,
9. την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Ινστιτούτου,
προκηρύσσουμε
την πλήρωση μίας (1) θέσης του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας για το
Εργαστήριο Νηματωδολογίας του Ινστιτούτου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο TEI, Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).
Η αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές μεθόδους απομόνωσης
ελεύθερων και κυστογόνων φυτοπαρασιτικών νηματωδών και αναγνώριση, ταυτοποίηση φυτοπαρασιτικών νηματωδών θα ληφθεί υπόψη.
2. Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να είναι υγιείς.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και εφόσον αποκτήθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια δημόσια αρχή.
3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας του.
4. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης λοιπών προσόντων.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β της παρούσας προκήρυξης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που
συγκροτήθηκε με την απόφαση αρ. ΙΙΙ/12ης Συνεδρίασης/10.12.2008 της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου
Οι υποψήφιοι θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επόμενης της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.
Η γνώση της ξένης γλώσσας και η γνώση Η/Υ καθώς και ορισμένες γνώσεις ή εμπειρίες αποδεικνύονται, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05.03.2001), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315Α΄/31.12.03) και Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63Α΄/09.03.05)
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, οδός Σ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Χ. Αλιβιζάτου), τηλ.: 210-8180202.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved