ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
8 ιατροί στο Πυροσβεστικό Σώμα 5/1/09


Αθήνα 4.1.2009, 14:56
Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα οκτώ Ιατρών ως Υγειονομικών Αξιωματικών, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής εφ' όσον το πτυχίο τους αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα: Παθολόγου, Γενικής Ιατρικής, Ακτινοδιαγνώστη (με εξειδίκευση στους υπερήχους), Αναισθησιολόγου (με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική), και Οδοντιάτρου με τριετή ιατρική προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα, όπου προβλέπεται.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα οκτώ Ιατρών ως Υγειονομικοί Αξιωματικοί

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις :
(1) Του άρθρου 16 του Νόμου 1943/91 (Α’ 50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας
της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
(2) Του Ν. 3454/06 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75).
(3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 53/1989 «Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων» (Α΄ 26).
(4)Του άρθρου 1 παράγρ. 5 του Προεδρικού Διατάγματος 153/1990 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 469/87».
(5) Του άρθρου 112 του Προεδρικού Διατάγματος 210/1992 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».
(6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά (Α΄ 109)».
(7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 19/2006 «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 236/2007 (Α΄ 275).
(8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 97/2008 «Τροποποίηση του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»
β. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 12/196/4111/25-05-2007 απόφαση της Επιτροπής της § 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση πλήρωσης θέσεων Δοκίμων Πυροσβεστών.
γ.- Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/559/28955/28-11-2007 απόφαση της Επιτροπής της § 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση πλήρωσης θέσεων Δοκίμων Πυροσβεστών.
δ.Την υπ’ αριθμ. 17318 Φ.109.1/10/7/2006 Απόφαση Υ.Δ.Τ. « Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν Με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυρ/κού Σώματος.» (Β΄862).

αποφασίζουμε
2. Προκηρύσσουμε Πανελλήνιο διαγωνισμό για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, με το βαθμό του Πυραγού - Υγειονομικού, οκτώ Ιατρών, οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις Υγειονομικού Αξιωματικού με τις ειδικότητες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα του κεφαλαίου Γ΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τόπος και χρόνος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Κεφ. Δ της παρούσης, από 19/01/2009 μέχρι και 23/01/2009 και από Ω/ 08.00΄ μέχρι 13.00΄ στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οδός Μάτσα 10, Κάτω Κηφισιά.
β. Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο χορηγείται από την Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου δικαιολογητικών στον ανωτέρω χώρο.
γ. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, φέρει την υπογραφή του και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις ή σβησίματα. Αν οι διορθώσεις και τα σβησίματα καθιστούν δυσανάγνωστη ή ακατάληπτη την αίτηση ή αλλοιώνουν ουσιώδη στοιχεία της απορρίπτεται. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις κ.λπ., διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.
δ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία απαιτείται να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό όσο και κατά το διορισμό τους, εκτός του ορίου ηλικίας, το οποίο πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το έτος προκήρυξης του διαγωνισμού.
(1). Να είναι, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες, για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
(2). Ηλικία μέχρι και 45 ετών (γεννηθέντες μέχρι και 31/12/1963). Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
(3). Να έχουν πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής εφ' όσον το πτυχίο τους αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα: Παθολόγου, Γενικής Ιατρικής, Ακτινοδιαγνώστη (με εξειδίκευση στους υπερήχους), Αναισθησιολόγου (με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική), και Οδοντιάτρου με τριετή ιατρική προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα, όπου προβλέπεται.
(4). Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας ή υγείας.
(5). Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ.
(6). Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη σε παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (Π.Δ. 133/2001).
(7). Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

ΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, αλητείας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
β.- Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την § 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
γ.- Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
2.- Επίσης αποκλείεται η κατάταξη προσώπων που:
α.- Κατά ρητή δήλωσή τους πρεσβεύουν δόγμα ή θρησκεία της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β.- Απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
γ.- Προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ή έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.
Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
α.- Οι οκτώ (8) θέσεις κατανέμονται αναλυτικά ως εξής:
- Οδοντίατρος 1
- Αναισθησιολόγος (με εξειδίκευση υπερβαρικής ιατρικής) 1
- Ακτινοδιαγνώστης (με εξειδίκευση στους υπέρηχους) 1
- Παθολόγοι 2
- Γενικής Ιατρικής 3
β.- 10% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφθούν από υποψηφίους που είναι:
(1) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών.
(2) Τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.
(3) Τέκνα αναπήρων κι θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει πυροσβεστικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.
(4) Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
(5) Τέκνα και αδελφοί πυροσβεστικών υπαλλήλων οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και εξαιτίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:
(1).- Αίτηση συμμετοχής (ως το συνημμένο στο παράρτημα Β της παρούσης ειδικό έντυπο).
Με την κατάθεση της αίτησης, επισυνάπτεται:
(2).- Παράβολο δέκα πέντε (15) € που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), αλλιώς η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
(3).- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι έχουν: α) τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη του διαγωνισμού προσόντα για τις κατηγορίες που στην αίτησή τους δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν, β) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, γ) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα αναφερόμενα κωλύματα από το άρθρο 2 του Π.Δ. 19/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ.236/2007 (ΦΕΚ 275 Α΄) και για τους υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί Κατηγορίας Ι1 και συναινούν για την ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτηση τους.
(4). Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:
(α) Πτυχίου στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός (αν ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής θα προσκομίζεται και πράξη αναγνώρισης αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και η αντιστοιχία του βαθμού του).
(β) απόφασης άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
(γ) απόφασης του τίτλου ειδικότητας
(δ) Βεβαίωσης του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματός ,καθώς και η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος
άσκησής της .
(ε) Βεβαίωσης τριετούς συνολικής δημόσιας προϋπηρεσίας από τον οικείο/ους φορείς
απόκτησης της.
(στ) Δελτίου ταυτότητας ( 2 όψεις).
(5). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο οι έγγαμοι με παιδιά).
Β.- Προαιρετικά δικαιολογητικά για προσαύξηση αντικειμενικών κριτηρίων
Οι υποψήφιοι προκειμένου να βαθμολογηθούν για ορισμένα ειδικά προσόντα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Κατάταξης, πρέπει να υποβάλουν επί πλέον:
(1). Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας:
Πτυχίο ή επικυρωμένο αντίγραφο από τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ελλάδα των ιδρυμάτων έκδοσης του πτυχίου των ακολούθων ξένων γλωσσών:
(α) για την Αγγλική γλώσσα πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE, MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS.
(β) για τη Γαλλική γλώσσα δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F.- OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II).
(γ) για τη Γερμανική γλώσσα πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου.
(δ) Πτυχίο των τμημάτων Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ή Γαλλόφωνου ή Γερμανόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πτυχίο των ιδίων ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείες Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
(2).- Οι υποψήφιοι για όλες τις κατηγορίες που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα, πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄.
(3).- Οι υποψήφιοι για όλες τις κατηγορίες που είναι πτυχιούχοι προγραμματιστές ή μηχανικοί Η/Υ Δημοσίων Σχολών επιπέδου Σχολής Ι.Ε.Κ και άνω:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πτυχίου, εφόσον οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
β) πτυχιούχοι ΙΕΚ απαιτείται να προσκομίσουν Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας προγραμματιστού ή μηχανικού Η/Υ ή βεβαίωση πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
(4) Οι υποψήφιοι που είναι τέκνα θυμάτων τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. (Ν.1977/1991) απαιτείται να προσκομίσουν:
α. Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της περιοχής στην οποία έλαβε χώρα το γεγονός .
β. Βεβαίωση απ’ την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη του σοβαρού τραυματισμού και
γ. Εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού.

ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΟΥ Π.Δ. 53/1989 .
(1). Οι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων καθώς και οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός (ή) αυτού, είναι φοιτητής, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός αυτού, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών.
• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει αποκτήσει και διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
• Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα του γονέα τριών τέκνων και των τέκνων αυτού αποκτούν:
• Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:
• Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
• Τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα.
2. Τέκνα και αδελφοί πυροσβεστικών υπαλλήλων που πέθαναν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας της υπηρεσίας:
α) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος &
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.
3. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει Πυροσβεστικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο πριν την υποβολή μήνα.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.
4. Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης:
α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο διαγωνισμός διενεργείται τμηματικά από τις αρμόδιες για κάθε στάδιο Επιτροπές και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο τόπο και το χρόνο που προβλέπονται από το Κεφάλαιο Α΄.
2. Τα αρμόδια όργανα (Επιτροπή Παραλαβής και έλεγχου Δικαιολογητικών):
(α) Ελέγχουν την πληρότητα, ακριβή σύνταξη και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
(β) Προβαίνουν στην αναστημομέτρηση των υποψηφίων.
(γ) Επιστρέφουν εγγράφως τις αιτήσεις και δικαιολογητικά των υποψηφίων που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις. Στο έγγραφο επιστροφής των αιτήσεων πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία για την οποία δε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων.
(δ) Υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και η οποία έχει την ευθύνη της διενέργειας του Διαγωνισμού και την εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό όλων των λοιπών Επιτροπών, αμέσως μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών προβαίνει στη βαθμολόγηση των παρακάτω αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων του κάθε υποψηφίου ως εξής:
α). Τριάντα (30) μονάδες, εφόσον κατέχουν πτυχίο PROFICIENCY για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχα πτυχία για τη Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, ή είναι πτυχιούχοι τμημάτων φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών. Για τους κατέχοντες πτυχία δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται μόνο για τις δύο γλώσσες.
Τα πτυχία είναι:
(ι) για την Αγγλική γλώσσα πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS.
(ιι) για τη Γαλλική γλώσσα δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F.- OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II).
(ιιι) για τη Γερμανική γλώσσα πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου.
(β). Σαράντα (40) μονάδες, εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις, με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα.
(γ). Είκοσι (20) μονάδες, εφόσον είναι πτυχιούχοι προγραμματιστές ή μηχανικοί Η/Υ Δημοσίων Σχολών επιπέδου Σχολής Ι.Ε.Κ και άνω.
(δ).- Εκατό (100) μονάδες τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατικής ενέργειας βάση της κείμενης νομοθεσίας.
2. Κατά της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων επιτρέπεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους, η άσκηση (έγγραφης) ένστασης για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, που αφορούν τον ενιστάμενο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξετάζεται από τον Αρχηγό, ο οποίος ελέγχει τη βασιμότητα των ισχυρισμών και προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας της συγκεκριμένης βαθμολογίας. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε ουσιώδη παράλειψη ή πλημμέλεια, που επιδέχεται διόρθωση, παραγγέλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τις απαιτούμενες μεταβολές και την ανασύνταξη των συγκεκριμένων πινάκων. Η απόφαση του Αρχηγού επί της βασιμότητας ή μη της ένστασης υποψηφίου γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την εξέταση από τον Αρχηγό όλων των ενστάσεων και την ανασύνταξη των πινάκων βαθμολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων των υποψηφίων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες κατά φθίνουσα σειρά.

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Οι υποψήφιοι στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα και σκοπό έχουν τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων τους.
2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων (χώρος και χρόνος) θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες προβαίνουν σε ανάρτηση του προγράμματος σε πίνακα ανακοινώσεων, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (
http://www.fireservice.gr). Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
3. Κάθε υποψήφιος που θα συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα αποκτήσει τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αριθμός θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους κατά την προσέλευση τους στις εξετάσεις. Επίσης οι υποψήφιοι δεν θα γίνονται δεκτοί χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.
4. Στους εξεταζόμενους θα δοθούν σε ειδικό έντυπο, που καταρτίζεται από το Αρχηγείου Π.Σ., πενήντα (50) ερωτήσεις από τις εξής θεματικές ενότητες:
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Μαθηματικά
γ) Πολιτικοί θεσμοί και οργάνωση του Κράτους &
δ) Γνώσεις γενικής παιδείας
ε) Ειδικό μάθημα Βασικές Γνώσεις Παθολογίας για όλες τις ειδικότητες πλην των οδοντιάτρων που θα εξεταστούν στο μάθημα της Στοματολογίας και θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτές με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών, το αργότερο σε χρόνο 30 λεπτών της ώρας.
5.- Οι ως άνω πενήντα (50) ερωτήσεις κληρώνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την προηγουμένη των εξετάσεων, μεταξύ των εκατόν πενήντα (150) ερωτήσεων, που έχει καταρτίσει για το σκοπό αυτό η Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων. Την Επιτροπή αυτή απαρτίζουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και δύο (2) μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ειδικότητα προς το εξεταζόμενο αντικείμενο καθώς και από ένα καθηγητή Ιατρικής και έναν καθηγητή Οδοντιατρικής.
6.- Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία διενέργειας των γραπτών εξετάσεων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και των επιτηρητών Αξιωματικών. Όποιοι δε συμμορφώνονται με τις εντολές αποβάλλονται από την αίθουσα εξετάσεων με αιτιολογημένη πράξη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και μηδενίζεται το γραπτό τους. Οι αποβαλλόμενοι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Επίσης σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα χωρίς άδεια, πριν τη παράδοση του γραπτού του γιατί διαφορετικά βαθμολογείται με μηδέν. Υποψήφιος που δεν παρουσιάζεται στις γραπτές εξετάσεις για οποιαδήποτε αιτία ακόμα και για λόγους ασθένειας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων.
7.- Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων γίνεται ως εξής:
Για κάθε ορθή απάντηση ο διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες, για κάθε λανθασμένη αφαιρείται μία (1) μονάδα και σε περίπτωση που δεν απαντήσει με μηδέν (0). Η συνολική βαθμολογία των ορθών απαντήσεων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 30. Εφόσον εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, η συνολική βαθμολογία προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.
8.- Για να κριθεί υποψήφιος ικανός και να συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει ως τελικό βαθμό γραπτής εξέτασης τουλάχιστον τη βάση της βαθμολογίας, που ορίζεται στις χίλιες οκτακόσιες (1.800) μονάδες. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, (ούτε χορήγηση αντιγράφων αυτών). Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει χωριστούς πίνακες αποτυχόντων και ικανών, κατά φθίνουσα σειρά, τους οποίους θα αναρτήσει στο Αρχηγείο Π.Σ. για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
9.- Η ύλη των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνει:
α. Νεοελληνική Γλώσσα
Εξέταση με κατάλληλες ερωτήσεις στη χρήση της Ελληνικής γλώσσας: Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου – κειμένου (λεξιλόγιο - σύνταξη).
β. Πολιτικοί θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους
Το σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα - Το άτομο και η Πολιτεία. Μορφές πολιτικής οργάνωσης (διάκριση πολιτευμάτων).
Η Δημοκρατία και μορφές της. Δημοκρατία και Σύνταγμα. Η Ελλάδα ως δημοκρατική πολιτεία (Όργανα και λειτουργίες του Κράτους). Κοινωνία των Πολιτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη. Διεθνής Κοινότητα - Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
γ. Μαθηματικά
Ερωτήματα από την ύλη των μαθηματικών του Γυμνασίου και Λυκείου.
δ. Γνώσεις Γενικής Παιδείας.
Εξέταση με κατάλληλες ερωτήσεις σε γνώσεις γενικής παιδείας.
ε .1 Ειδικό μάθημα Βασικές Γνώσεις Παθολογίας
1) Το αναπνευστικό, 2) Το κυκλοφοριακό, 3) Το πεπτικό, 4) Το ουροποιογεννητικό, 5) Το νευρικό, 6) Τους ενδοκρινείς αδένες, 7) Το αιμοποιητικό και 8) Το μυοσκελετικό.
ε .2 Ειδικό μάθημα Στοματολογία
Βασικές αρχές γενετικής, γενετικά σύνδρομα και δυσπλασίες του στόματος, των γνάθων, των σιαλογόνων αδένων και του προσώπου, Στοιχειώδεις παθολογικές εξεργασίες στο βλεννογόνο του στόματος, Διαγνωστική προσέγγιση των νόσων του στόματος, Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά όγκων και κύστεων του στόματος, Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών νόσων του στόματος, Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του στόματος, Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ενδοοστικών βλαβών των γνάθων, Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων, Στοματικές εκδηλώσεις λοιμωδών νόσων, Στοματικές εκδηλώσεις δερματοβλεννογόνιων νόσων, Στοματικές εκδηλώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων, Στοματικές εκδηλώσεις αιματολογικών νοσημάτων και στερητικών καταστάσεων, Πρόληψη καρκίνου του στόματος.

Δ΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1. Από τους πίνακες ικανών, που συντάσσει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων ανά ειδικότητα, θα παρουσιασθεί ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής για συνέντευξη.
Το πρόγραμμα διεξαγωγής της συνέντευξης (χώρος και χρόνος) θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες προβαίνουν σε ανάρτηση του προγράμματος σε πίνακα ανακοινώσεων, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (
http://www.fireservice.gr). Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
Η συνέντευξη ενεργείται δημόσια και έχει σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολογία της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την έρευνα της προσωπικότητας κάθε υποψήφιου, βαθμολογεί την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα έκφρασης και τις γνώσεις και δεξιότητες, που είναι συναφείς με το πυροσβεστικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής, το ζήλο και ενδιαφέρον στο πυροσβεστικό επάγγελμα, το πνεύμα συνεργασίας και το χαρακτήρα κάθε υποψηφίου.
2. Η Επιτροπή βαθμολογεί κάθε υποψήφιο μετά τη συνέντευξή του με ένα συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 μέχρι και 1,20. Η βαθμολογία που κάθε υποψήφιος λαμβάνει εξάγεται από το γινόμενο του συντελεστή, που πήρε κατά τη συνέντευξη από την Επιτροπή, με το άθροισμα της βαθμολογίας που έχει λάβει ο υποψήφιος στα αντικειμενικά κριτήρια και προσαυξήσεις καθώς και στις γραπτές εξετάσεις.
3. Κατά της βαθμολογίας που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη δεν επιτρέπεται ένσταση.
4. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης των υποψηφίων συντάσσει, κατά ειδικότητα, πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Στους πίνακες αυτούς εμφαίνεται η συνολική βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται από το άθροισμα της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων και της συνέντευξης.
5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο έγγαμος προηγείται του άγαμου. Σε περίπτωση που προκύπτει και πάλι ισοβαθμία μεταξύ εγγάμων, προηγείται αυτός που έχει τα περισσότερα παιδιά, ενώ μεταξύ αγάμων, ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία, η οποία υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία γέννησης. Σε κάθε περίπτωση, αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, ενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Ε΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ι. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. Από τους πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των προκηρυχθησών θέσεων, προσαυξημένος κατά 10% θα υποβληθεί, μετά τη συνέντευξη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Μ.Μ.Ρ.Ι.) σε χρόνο και χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσωπικού και θα κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Σώματος, οι οποίες προβαίνουν σε ανάρτηση του προγράμματος σε πίνακα ανακοινώσεων, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (
http://www.fireservice.gr). Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
2. Οι εξετάσεις αυτές αποσκοπούν στην εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων. Ειδικότερα με την ψυχοτεχνική δοκιμασία ερευνάται, από την αρμόδια Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών κατά το χρόνο της εξέτασης ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.
3. Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών απαρτίζεται από έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό Γ.Υ. του Πυροσβεστικού Σώματος και δύο (2) ψυχιάτρους ή ψυχολόγους.
4. Η ανωτέρω Επιτροπή με πράξη της, που δεν υπόκειται σε ένσταση, κρίνει τους υποψήφιους ως ικανούς ή μη ικανούς για κατάταξη.

ΙΙ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Όσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, θα κληθούν από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ., να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να μεταβούν σε κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις, που αναφέρονται σε αυτό. Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ημερομηνία.
2. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η εν λόγω Υγειονομική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση.
3. Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που αναρτάται στο Αρχηγείο ΠΣ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη των θέσεων, όσων κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονομικές εξετάσεις, καλούνται από τους ίδιους πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης ισάριθμοι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, οι οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. Για τους κρινόμενους υγειονομικά ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση ύστερα από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΡΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Οι επιτυχόντες προς κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα θα κληθούν από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου ΠΣ, σε χρόνο πριν την κύρωση των οικείων πινάκων, να υποβληθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εκ νέου σε αναστημομέτρηση, για να επαληθευτεί η αναστημομέτρηση που ενεργήθηκε από τ’ αρμόδια όργανα αρχικά κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Όσοι βρεθούν να μη διαθέτουν το απαιτούμενο ύψος διαγράφονται από τους οικείους πίνακες και δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά της πράξης διαγραφής από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων δεν προβλέπεται ένσταση.
3. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων και δοκιμασιών, που προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση και την νέα αναστημομέτρηση των υποψηφίων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, με Απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
4. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για δύο (2) έτη από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Οι κατατασσόμενοι θα κληθούν να παρουσιασθούν στη Πυροσβεστική Ακαδημία, οδό Μάτσα 10 κ. Κηφισιά, όπου θα δώσουν τον όρκο του Δημοσίου Υπαλλήλου. Πριν την ορκωμοσία τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Την αστυνομική τους ταυτότητα.
β. Αντίγραφο Πτυχίου και ειδικότητας
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων με βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων.
2. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τα ισχύοντα τ’ ακόλουθα πιστοποιητικά:
α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α πλήρες για τους άντρες, από το οποίο να προκύπτει ρητά ότι υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ικανός Ι1.
γ. Επίσης θα ελέγξει υποχρεωτικά με έγγραφό του προς τις εκδούσες Αρχές την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατατασσόμενων.
2. Όσων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και αυτεπάγγελτα ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους. Όσοι καταταχθούν με ψευδή, νοθευμένα ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται υποχρεωτικά από το Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
3. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του δικαιώματος κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης.
4. Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη συμπληρώνονται από ισάριθμους υποψηφίους της ίδιας ειδικότητας κατά τη σειρά επιτυχίας τους, από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων.
5. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.
6. Οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα επί τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία ορκωμοσίας.
7. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (
http://www.fireservice.gr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved