ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
26 στελέχη στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 14/1/08


Αθήνα 14.1.2009, 07:02
Στην πρόσληψη 26 στελεχών, με εργασιακή εμπειρία από τον ιδιωτικό ή από τον Δημόσιο Τομέα, με απόσπαση ή μετάταξη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 του ν. 3066/2002, προχωρεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ).

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής:
• 8 Επιστημονικού Προσωπικού Αυξημένων Προσόντων:
- 3 στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχων,
- 3 στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων,
- 1 θέση στο Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης,
- 1 θέση στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής.

• 13 Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:
α) 10 διπλωματούχων μηχανικών ή πτυχιούχων άλλου σχετικού επιστημονικού τομέα θετικής κατεύθυνσης και ειδικότερα:
i) 2 στα Τμήματα της  Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης - Ελέγχων,
ii) από 2 στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων,
iii) 1 στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης και 1 στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής,
β) 1 πτυχιούχου οικονομικού τομέα - λογιστικής κατεύθυνσης που θα ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
γ) 1 πτυχιούχου θεωρητικής κατεύθυνσης που θα ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
δ) 1 διπλωματούχου ή πτυχιούχου πληροφορικής στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής.

• 1 Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ):
-
1 οικονομικού τομέα ή τομέα διοίκησης επιχειρήσεων που ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

• 4 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
- 1 υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
- 1 στο Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης,
- 1 στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων,
- 1 στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ή να καταθέσουν την αίτησή τους έως και την 20η Ιανουαρίου 2009. Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7204500, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΕΣΥΔ, και στο δικτυακό χώρο www.esyd.gr.


* Ακολουθεί η πλήρης πρόσκληση.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  Α.Ε.»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΕΝΙΚΑ
Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε., (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) είναι Εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ιδρύθηκε με το ν. 3066/2002 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι η υλοποίηση, ή εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α’).

Η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης , φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές, σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή και αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης. Η εταιρεία δύναται να διενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σχετική συμφωνία με τις αντίστοιχες κρατικές αρχές , την αξιολόγηση της ικανότητας ή και της επιτήρησης φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής κανονιστικών διατάξεων. Τέλος η εταιρεία αναλαμβάνει συμβουλευτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διαπίστευσης.

Η εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της (ΦΕΚ 135/Β’/03-02-2005), και την Απόφαση Δ/2146/08 του Διοικητικού Συμβουλίου της, θα προχωρήσει στην πρόσληψη είκοσι έξι (26) Στελεχών, με εργασιακή εμπειρία από τον Ιδιωτικό Τομέα ή από τον Δημόσιο Τομέα, με απόσπαση ή μετάταξη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 του ν.3066/2002, που θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας στους Τομείς της δραστηριότητάς της και ειδικότερα στην στελέχωση των Υπηρεσιών της με κατανομή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του τον Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να απαντήσουν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, οι προς πλήρωση θέσεις αντιστοιχούν σε οκτώ (8) θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού Αυξημένων Προσόντων, σε δεκατρείς (13) θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και τέλος σε τέσσερις (4) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Η κατανομή των οκτώ (8) θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού Αυξημένων Προσόντων έχει ως ακολούθως:
α) τρεις (3) θέσεις στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχων,
β) τρεις (3) θέσεις στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων,
γ) μία (1) θέση στο Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης, μία (1) θέση στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής.

• Η κατανομή των δεκατριών (13) θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:
α) δέκα (10) θέσεις διπλωματούχων μηχανικών ή πτυχιούχων άλλου σχετικού επιστημονικού τομέα θετικής κατεύθυνσης και ειδικότερα:
i) από δύο (2) θέσεις στα Τμήματα της  Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχων, ii) από δύο (2) θέσεις στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων,
iii) μία (1) θέση στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης και μία (1) θέση στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής,
β) μία (1) θέση πτυχιούχου οικονομικού τομέα –λογιστικής κατεύθυνσης που θα ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
γ) μία (1) θέση πτυχιούχου θεωρητικής κατεύθυνσης που θα ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
δ) μία (1) θέση διπλωματούχου ή πτυχιούχου πληροφορικής στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής.

• Η μία (1) θέση Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) έχει ως ακολούθως:
Μία (1) θέση οικονομικού τομέα ή τομέα διοίκησης επιχειρήσεων που ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

• Η κατανομή των τεσσάρων (4) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) έχει ως ακολούθως:
α) μία (1) θέση υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
β) μία (1) θέση στο Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης,
γ) μία (1) θέση στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων,
δ) μία (1) θέση στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποστήριξη της λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων/Διευθύνσεων και Τμημάτων  της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. σύμφωνα με τις κατωτέρω αρμοδιότητες τους:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα την υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης φορέων, σύμφωνα με το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. και αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
• Α. Τμήμα Διαπίστευσης Φορέων Ελέγχου και Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων, για φορείς οι οποίοι διαπιστεύονται αντίστοιχα σύμφωνα με τα διεθνή τυποποιητικά έγγραφα ΕΝ ISO/IEC 17020 και ISO Guide 65 (ΕΝ 45011).
• B. Τμήμα Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, για φορείς οι οποίοι διαπιστεύονται σύμφωνα με τα διεθνή τυποποιητικά έγγραφα ΕΝ ISO/IEC 17021, Κανονισμός 761/2001/ΕΚ (EMAS) ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα τα οποία ήθελε υιοθετηθούν από το Ε.ΣΥ.Δ. ή Πιστοποίησης Προσώπων, σύμφωνα με το ΕΝ ISO/IEC 17024.  

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων έχει ως αρμοδιότητα την υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης εργαστηρίων, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ ISO/IEC 170025 και ΕΝ ISO 15189 και το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. και αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
• Α. Τμήμα Διαπίστευσης Εργαστηρίων Χημικών, Βιολογικών και Συναφών Δοκιμών.
• Β. Τμήμα Διαπίστευσης Εργαστηρίων Μηχανικών και λοιπών Δοκιμών και Εργαστηρίων Διακρίβωσης και Μετρολογίας.

3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. καθώς και για την υλοποίηση των Διαδικασιών Εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ε.ΣΥ.Δ.

4. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Το Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής μεριμνά: α) για την υλοποίηση των Διαδικασιών Ανάπτυξης του Ε.ΣΥ.Δ. σε νέους τομείς διαπίστευσης, β) για την επικοινωνία του Ε.ΣΥ.Δ. με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς σχετικούς με τα θέματα της διαπίστευσης, γ) για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.ΣΥ.Δ. και δ) για θέματα προβολής και δημοσιότητας.

5. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
• 1) Τη διαχείριση των θεμάτων του προσωπικού του Ε.ΣΥ.Δ.
• 2) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις Τεχνικές Επιτροπές, καθώς και στα άλλα συλλογικά όργανα του Ε.ΣΥ.Δ.
• 3) Την τήρηση του πρωτοκόλλου, της πάσης φύσεως αλληλογραφίας και αρχείων του Ε.ΣΥ.Δ.
• 4) Τη μέριμνα για την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος μηχανοργάνωσης του Ε.ΣΥ.Δ.
• 5) Την οικονομική Διαχείριση του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Λογιστικό Σχέδιο και , μεταξύ άλλων, την κατάρτιση των Προϋπολογισμών και των Ισολογισμών, την είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων, καθώς και για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών και πληρωμών. 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η (ΕΠΑΠ)
(Κωδικός: 1 ΕΠΑΠ)
ΟΚΤΩ (8) θέσεις Στελεχών Επιστημονικού Προσωπικού Αυξημένων Προσόντων
i) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η υποστήριξη των Διευθύνσεων Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχων και Διαπίστευσης Εργαστηρίων και των Τμημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και Προβολής σύμφωνα με την κατανομή του σχετικού προσωπικού, όπως αυτή προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. και αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω.
ii) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ης (ΕΠΑΠ)
1. Για τις τρεις (3) θέσεις στελεχών στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου, απαιτείται δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό  αντικείμενο της οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται ως κατωτέρω.
2. Για τις τρεις (3) θέσεις στελεχών στη Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων απαιτείται δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται ως κατωτέρω.
3. Για τη μία (1) θέση στελέχους στο Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης απαιτείται δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό  αντικείμενο της οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται ως κατωτέρω.
4. Για τη μία (1) θέση στελέχους στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής απαιτείται δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας ειδικότητας, που αποδεικνύεται ως κατωτέρω.
iii) ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ης (ΕΠΑΠ)
1. Διδακτορικό Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. , ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι., της αλλοδαπής, σε τομέα συναφή με τις δραστηριότητες του Ε.ΣΥ.Δ., και πέντε (5) χρόνια εργασιακή εμπειρία, στη διασφάλιση της ποιότητας ή στη διενέργεια δοκιμών ή διακριβώσεων ή στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ή προϊόντων ή στη διαπίστευση, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη ή επίσημη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 ή εναλλακτικά  
2. Είκοσι χρόνια (20) εργασιακή εμπειρία σε δραστηριότητες σχετικές με τις παρεχόμενες από το Ε.ΣΥ.Δ. υπηρεσίες και τουλάχιστον δέκα (10) από αυτά να είναι στη διασφάλιση της ποιότητας ή στη διενέργεια δοκιμών ή διακριβώσεων ή στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ή προϊόντων ή στη διαπίστευση, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη ή επίσημη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η
(Κωδικός: 2 ΠΕ )
ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ θέσεις  (13) Στελεχών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
i)  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η υποστήριξη των τμημάτων των Διευθύνσεων Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχων και Διαπίστευσης Εργαστηρίων καθώς και των τμημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και προβολής  και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης σύμφωνα με την κατανομή του σχετικού προσωπικού, όπως αυτή προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΣΥΔ και αναφέρεται  αναλυτικά ανωτέρω.
ii) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ης (ΠΕ)
1. Για τις δέκα (10) θέσεις στελεχών στα Τμήματα των Διευθύνσεων Διαπίστευσης και στα Τμήματα Διασφάλισης της Ποιότητας και Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και Προβολής απαιτείται  δίπλωμα ή πτυχίο μηχανικού ή άλλου σχετικού επιστημονικού τομέα θετικής κατεύθυνσης.
2. Για τις δύο (2) θέσεις στελεχών στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης , απαιτείται για την μία (1) δίπλωμα ή πτυχίο οικονομικού τομέα – λογιστικής κατεύθυνσης, και για την άλλη δίπλωμα ή πτυχίο θεωρητικής κατεύθυνσης.  
3. Για τη μία (1) θέση στελέχους στο Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής απαιτείται δίπλωμα ή πτυχίο Πληροφορικής.
iii) ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ης (ΠΕ)
Δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι., της αλλοδαπής 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η
(Κωδικός: ΤΕ)
Μία (1) θέση Στελέχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
i) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η υποστήριξη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και ειδικότερα σε θέματα  οικονομικού τομέα ή τομέα διοίκησης επιχειρήσεων.

ii) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3ης (ΤΕ)
Δίπλωμα ή πτυχίο οικονομικών σπουδών ή διοίκησης επιχειρήσεων.
iii) ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3ης (ΤΕ)
Δίπλωμα ή πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου  της αλλοδαπής.
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Η
(Κωδικός: ΔΕ)
Τέσσερις (4) θέσεις Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
i) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
α) μία (1) θέση για υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου,
β) μία (1) θέση για την υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος Διασφάλισης της Ποιότητας και     Εκπαίδευσης,
γ) μία (1) θέση για την υποστήριξη των εργασιών της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων,
δ) μία (1) θέση για την υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος Ανάπτυξης και Προβολής και
ii) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4ης (ΔΕ)
Για όλες τις θέσεις της κατηγορίας αυτής απαιτείται απολυτήριο λυκείου.
iii) ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4ης (ΔΕ)
Απολυτήριο λυκείου μέσης εκπαίδευσης.

Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα γενικά τυπικά προσόντα πρόσληψης για όλες τις κατηγορίες των θέσεων ορίζονται ως ακολούθως:
1. Να μην έχει στερηθεί ο υποψήφιος των πολιτικών του/της δικαιωμάτων
2. Να μην διώκεται και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή από δόλο πλημμέλημα για τα οποία απειλείται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή να μην έχει καταδικαστεί σε ποινή άνω των έξι μηνών .
3. Να διαθέτει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα  για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται .
4. Να έχει εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν. Να μην είναι ανυπότακτος ή να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
ΣΗΜ.: Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια 1. έως 4. αποδεικνύονται με δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Για όλες τις κατηγορίες στελεχών απαιτούνται επιπλέον υποχρεωτικά:
- Ξένη γλώσσα
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (ομιλία και γραφή) κατάλληλα τεκμηριωμένης (πτυχίο γλωσομμάθειας LOWER ή αντίστοιχο. Για τους έχοντες πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής όπου η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική, δεν απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
Γνώση της χρήσης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών η οποία μπορεί να αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με υπεύθυνη δήλωση.

Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Για τις  θέσεις προσωπικού της 2ης και 3ης Κατηγορίας (ΠΕ και ΤΕ) θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν, το οποίο θα συνεκτιμηθεί, η τυχόν προϋπάρχουσα εργασιακή εμπειρία είτε στη διασφάλιση της ποιότητας ή στη διενέργεια δοκιμών ή διακριβώσεων ή στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ή προϊόντων ή στη διαπίστευση, είτε στην οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων – λογιστικά, είτε στην πληροφορική η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη ή επίσημη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
2. Για τις θέσεις του προσωπικού της 4ης Κατηγορίας (ΔΕ) θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν, το οποίο θα συνεκτιμηθεί, η τυχόν γνώση λογιστικής που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας , σε συνδυασμό με αντίστοιχη πρακτική προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης συναφή με τη δραστηριότητα του Ε.Σ.Υ.Δ., η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη ή επίσημη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Ζ. ΛΟΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
- Οι θέσεις είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
- Τα στελέχη θα προσληφθούν από τον Ιδιωτικό Τομέα ή από τον Δημόσιο Τομέα με απόσπαση ή μετάταξη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 του ν.3066/2002, με σύμβαση αορίστου χρόνου.
- Η επιλογή των στελεχών θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από τον υποβληθέντα φάκελο και τη διενέργεια συνεντεύξεων με τους επικρατέστερους από αυτούς.
- Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει σταδιακά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας και σε καμία περίπτωση οι επιτυχόντες δεν μπορούν να διεκδικήσουν άμεση πρόσληψη από το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ούτε θεμελιώνουν δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψής τους.
Το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει από τους επιτυχόντες, μόνο όσους κατά την απόλυτη κρίση του, είναι απολύτως αναγκαίοι για τις άμεσες υπηρεσιακές του ανάγκες, τηρώντας αυστηρά την σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία θέσης, καθώς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να επαναπροκηρύξει τις κατηγορίες θέσεων που δεν πληρώσει στο τρέχον ημερολογιακό έτος ,σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσιακές του ανάγκες ή έχει τροποποιηθεί στο μεταξύ ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του.
- Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά ή με κατάθεση το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας για πρόσληψη στο Ε.ΣΥ.Δ.ΑΕ (Στελέχη από Ιδιωτικό Τομέα), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες συμπλήρωσης, στα γραφεία μας, στη διεύθυνση: Θησέως 7, Καλλιθέα ,17676 , Αθήνα.
-
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν ότι πρόκειται για τη θέση εργασίας «Στέλεχος του Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε» στο άνω τμήμα του φακέλου αποστολής και του βιογραφικού τους, αναγράφοντας απαραίτητα και τον κωδικό της/των θέσης/θέσεων για την/τις οποία/οποίες αιτούνται.
- Όλα τα στοιχεία θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά.
- Προηγούμενες αιτήσεις προς το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. δε θα ληφθούν υπόψη.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7204500, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  και στο δικτυακό χώρο www.esyd.gr

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας θα προσκομιστούν απαραίτητα, από τον/την υποψήφιο/α, επικυρωμένα τα δικαιολογητικά πρόσληψής του/της.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν ή να καταθέσουν την αίτησή τους  έως και την 20η Ιανουαρίου 2009.

Η κατάθεση των αιτήσεων στα Γραφεία της Εταιρείας θα γίνεται από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved