ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μία μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο Αγαίου 19/3/09


Αθήνα 19.3.2009, 23:57
Μία (μόνιμη) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας για πλήρωση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πρόκειται για θέση ΕΤΕΠ κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, με αντικείμενο: Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμοί, ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοτόπων και θεματικών πυλών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι υποψήφιοι TE κατηγορίας για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
(α) Κατοχή πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.
(β) Γνώση στοιχείων Αγγλικής ορολογίας σχετικής με την εξειδίκευσή τους.
(γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι ΠΕ κατηγορίας για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
(α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή κατοχή διπλώματος Τμημάτων, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ή ισότιμων και αντίστοιχων με τα ανωτέρω.
(β) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
(γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είχε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.

Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώσεων (β) και (γ) θα γίνει με συνεκτίμηση των σχετικών Βεβαιώσεων και την παρουσία των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Κτίριο «Λυμπέρη», Καρλόβασι Σάμου, Τ.Κ. 83200, τηλ.: 2273082019) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
− Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς η θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.
− Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να είναι αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
- Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε τουλάχιστον αντίτυπα, το οποίο θα αναφέρει ακριβή στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, τις γνώσεις και την εμπειρία τους.
- Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, από τα
οποία θα προκύπτει η επαγγελματική προϋπηρεσία.
- Κάθε πρόσθετο στοιχείο, αποδεικτικό της εμπειρίας ή των γνώσεών τους σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της προκήρυξης.
- Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μαίρη Λουκάκη, Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι Σάμου, τηλ. 2273082019, fax: 2273082008, e−mail: mairi@aegean.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved