ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο μόνιμες θέσεις στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Αιγαίου 21/3/09


Αθήνα 21.3.2009, 07:03
Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την πλήρωση μιας μόνιμης θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μιας μόνιμης θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ (με ότι αυτό συνεπάγεται) από τα ίδια τα Ιδρύματα. Αναλυτικά:

* Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα καλυφθεί μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), για την κάλυψη εργαστηριακών αναγκών και εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στα Εργαστήρια του Τμήματος με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, ειδικότητας Φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού με εμπειρία στα Ηλεκτρονικά.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Π.Ε. είναι:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ειδικότητας Φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
γ) Εξειδίκευση στα Ηλεκτρονικά με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη των Εργαστηρίων του Τμήματος. Η εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε από σχετικές βεβαιώσεις, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Τ.Ε. είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Γνώση στοιχείων αγγλικής ορολογίας σχετικής με την ειδίκευση.
γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων θα γίνει με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (Πανεπιστημιούπολη − Ζωγράφου, τηλ.: 210-7276807) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:
1) Αίτηση.
2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ως προς την ισοτιμία τους και την αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
3) Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
4) Πιστοποιητικά αναγνωρισμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
5) Βιογραφικό σημείωμα.
- Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα αναζητηθούν από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Δικαιολογητικά για τον διορισμό:
Όποιος επιλεγεί στην παραπάνω θέση ΕΤΕΠ θα προσκομίσει για το διορισμό του μέσα σε 20 ημέρες στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής πιστοποιητικό υγείας φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

* Στο Πανεπιστήμιο Αγαίου θα καλυψθεί μία θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου II κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος, με Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία για τις ανάγκες εκτέλεσης εργαστηριακού/εφαρμοσμένου διδακτικού έργου του Τμήματος Περιβάλλοντος που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής της επιστήμης του περιβάλλοντος μέσω WebCT Vista.

Τυπικά προσόντα για την κατάληψη της ανωτέρω θέσης είναι:
1. Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. − Τμήματος Περιβάλλοντος
2. Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια περιβαλλοντικών και διαδυκτιακών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας WebCT Vista που θα διαπιστωθεί με τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
- Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος θα συνεκτιμηθεί.
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας η οποία θα διαπιστωθεί με τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη στην Επιτροπή Επιλογής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36202, υπόψη Χ. Μπέλλου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ).
3. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών (30 αντίτυπα).
4. Αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν) (4 σειρές).
5. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής πείρας (4 σειρές).
6. Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
7. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα υποβληθεί μετά την επιλογή).

Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
- Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved