ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
950 θα προσληφθούν με σύμβαση έργου: Εκτός ΑΣΕΠ και οι θέσεις των γεωτεχνικών 15/5/09


Αθήνα 15.4.2009, 15:32
Με υπουργική απόφαση που εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (παρακάτω), οι εποχικές θέσεις του "αγροτικού" των γεωτεχνικών περνάνε από το ΑΣΕΠ στα "χέρια" και στις αδιαφανείς διαδικασίες των κυβερνητικών, ενώ οι οι συμβάσεις τους μετατρέπονται από ορισμένου χρόνου σε έργου (μπλοκάκι).

Ήδη, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) εξέδωσε λιτή πρόσκληση καλώντας τους ενδιαφέρομενους να καλύψουν τις προσφερόμενες 987 θέσεις. Αίτηση καλούνται να υποβάλλουν άτομα των ακόλουθων ειδικοτήτων: ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας, ΤΕ Τεχν. Τοπ. Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Εργατών. Αιτήσεις και δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι και 20 Μαίου 2009, αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς ή με φαξ, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, στη διεύθυνση: Αχαρνών 241, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, φαξ: 210-2124923, 210-2124860, ενώ πληροφορίες παρέχονται στα  στα τηλέφωνα: 210-2124992, 4850, 4877 και 4856.

Το σύμπτωμα της "κλοπής" των θέσεων του ΑΣΕΠ από τους κυβερνητικούς το έχει ήδη αναδείξει η Proslipsis. Αναμένεται να πάρει μεγάλη έκταση τους προσεχείς μήνες, με την εφαρμογή του προγράμματος που κατ' ευφημισμόν αποκαλείται "επιδότηση της εργασίας".

* Ακολουθεί η υπουργική απόφαση.

 

Απόφαση, υπ' αριθμ. 286974 (ΦΕΚ Β' αρ. λου 844/6 Μαΐου 2009)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - ΝΠΙΔ, εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α΄).
β) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6/108/8242/22.4.2009 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
4. Την υπ’ αριθμ. 44576/26.3.2009 βεβαίωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
5. Το υπ’ αριθμ. 59898/22.4.2009 έγγραφο του εν λόγω νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. με εννιακόσια ογδόντα επτά (987) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Το αντικείμενο του έργου, που θα αναλάβουν να εκτελέσουν οι ανωτέρω, δεδομένου ότι το έτος 2009 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων στα πλαίσια της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2009, είναι το εξής:
α) Η παρακολούθηση των φορέων συμπλήρωσης, ψηφιοποίησης και καταχώρησης των ΑΕΕ 2009 σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν ανά φορέα, την οργάνωση και διαδικασία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και την πορεία υλοποίησης και πρόοδο του έργου, όπως επίσης και την ποιότητα των καταχωρημένων δεδομένων. Στο ίδιο πλαίσιο, θα προτείνουν μέτρα βελτίωσης για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, όπως επίσης για την αρτιότητα και εγκυρότητα των δεδομένων και θα συμπληρώνουν τις εκθέσεις που θα παραδίδονται στην Ομάδα παρακολούθησης για περαιτέρω αξιολόγηση και ενέργειες.
β) Η συμμετοχή με επιτόπιες επισκέψεις στις χαρτογραφικές ενότητες στα πλαίσια ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου που θα περιλαμβάνουν αφενός τη διαπίστωση χρήσης γης και αφετέρου μεταβολή ορίων ενοτήτων.
γ) Τα προσόντα των αναδόχων (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης) θα είναι ανάλογα με το έργο που θα ανατεθεί στον καθένα.
3) Το όλο έργο θα εκτελεστεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5) Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) Ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved