ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
4 δικηγόροι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 25/5/09


Αθήνα 25.5.2009, 13:23
Την πλήρωση τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του, προκηρύσσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το αντικείμενο της απασχόλησης συνίσταται στη νομική εκπροσώπηση του Τ. Π. & Δανείων ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής ή Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε διοικητικής αρχής, στην υποστήριξη δικαστικώς και εξωδίκως των υποθέσεων του Τ. Π. & Δανείων και στην παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών γενικά υπηρεσιών σε θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία και δραστηριότητα του και αναφέρονται ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και σε νομικές υποθέσεις αναφυόμενες στις κάθε είδους συναλλαγές αυτού με τρίτους.

2. Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει:
α) να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τριετή, τουλάχιστον, υπηρεσία δικηγόρου στο Πρωτοδικείο, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
β) να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών νομικής κατεύθυνσης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής,
γ) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας,
δ) να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων, παρουσιάσεων και υπηρεσιών διαδικτύου,
ε) να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας,
στ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ούτε να έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση
ζ) να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή θέση τους υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), και
η) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που θα καλύψουν.

Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων, όπως κάθε φορά ισχύει, και από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2/8250/0022/10-2-2004 (Φ.Ε.Κ. 355/τ. Β΄/18-2-2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Άλλη ασφάλεια πέραν αυτής του Ταμείου Νομικών δεν προβλέπεται.

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από:
α) έναν πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και
γ) έναν εκπρόσωπο του Τ. Π. και Δανείων.
Για την πρόσληψη συνεκτιμώνται ιδίως η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα και επάρκεια και η γνώση επιπλέον  ξένων γλωσσών.
 Η επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη με γενική πρόσκληση που θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. και Δανείων (Ακαδημίας 40 – Αθήνα), στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και Δανείων – Δ/νση Διοικητικού (Ακαδημίας 40 – Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πρόσφατο), από το οποίο να  προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει τριετή, τουλάχιστον, υπηρεσία δικηγόρου στο Πρωτοδικείο, δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του υποψηφίου ότι:
(1) δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα ή ότι εφόσον προσληφθεί θα παραιτηθεί από την   άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψει να αναλαμβάνει υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία, αν δεν προσκομίσει βεβαίωση του νομικού προσώπου στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ότι παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση του ή έπαψε να αναλαμβάνει υποθέσεις ή να λαμβάνει περιοδική αμοιβή),
(2) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), και
(3) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και δεν είναι ανυπότακτος ούτε έχει καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση (αφορά μόνο στους άνδρες υποψήφιους).
δ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων.

Η γνώση ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο διαπιστώνεται με τον οικείο κατά περίπτωση γλώσσας τίτλο:
I. πτυχίο ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή πτυχίο ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, ή
II. πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ή
III. κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, ή
IV. απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών, στην αλλοδαπή, ή
V. τους εξής, κατά περίπτωση γλώσσας, τίτλους ή πιστοποιητικά:

- Για την αγγλική γλώσσα:
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Παν/μίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council– IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

- Για τη γαλλική γλώσσα:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANÇAIS.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLÔME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISE (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLÔME D’ ETUDES FRANÇAISES (SORBONNE II).
• DIPLÔME SUPÉRIEUR D’ ETUDES FRANÇAISES (SORBONNE 3ÉME DEGRÉ).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

- Για τη γερμανική γλώσσα:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Οι τίτλοι ή τα πιστοποιητικά που αφορούν στην απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας ή στη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Οι υπό στοιχείο (IV) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η επίσημη μετάφραση των πιστοποιητικών ή τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια  κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων, παρουσιάσεων και υπηρεσιών διαδικτύου, όπου υφίσταται, διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία.
2. Τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας χειριστού Η/Υ.
3. Τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
4. Με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς πιστοποίησης συμβεβλημένους με φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
5. Με εξέταση που διενεργείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης ή εκτός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής αποδεικνύει αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Αντικατάσταση αίτησης ή διόρθωσή της ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά πρόσληψης καθώς και πιστοποιητικό υγείας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων pροσκομίζονται κατά το χρόνο της πρόσληψης, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας πρόσληψης και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογημένη απόφαση της πενταμελούς επιτροπής επιλογής.
Τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και στρατολογικής κατάστασης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από το Τ. Π. και Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διοικητικού (Δ1) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. και Δανείων, τηλ.: 210-3694203, 210-3694204, 210-3694457).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved