ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διαγωνισμός για δικαστικούς αντιπροσώπους στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 31/8/09


Αθήνα 31.8.2009
Διαγωνισμό εκτός ΑΣΕΠ για τη πλήρωση 20 κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκηρύσσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, "λόγω της ανάγκης άμεσης πληρώσεως των υφισταμένων κενών θέσεων, ως και μελλοντικής πληρώσεως όσων θα κενωθούν ή θα συσταθούν μέχρι την 1 Ιουλίου 2010".

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 5 Οκτωβρίου 2009, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί τρεις ημέρες πριν από την έναρξή στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικηγόροι, έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002 και δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου, ως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του ν. 3086/2002. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002.

Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού.

Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας, που θα υποβληθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γραμματεία) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του διαγωνισμού, και θα απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους θα δηλώσουν υποχρεωτικά μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, στην οποία επιθυμούν να εξετασθούν.
2) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα γεννήσεως.
3) Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή, προκειμένου περί Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.
5) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.
6) Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

Στον ν. 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» -άρθρα 28 έως και 32- και το ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» -άρθρο 13 παρ. 10-, καθορίζονται λεπτομερώς τα προσόντα και τα κωλύματα του διορισμού.

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ζ) ξένη γλώσσα (μετάφραση νομικού κειμένου από την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική ή ισπανική, στην ελληνική και αντιστρόφως).

Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα, στα μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία,
δ) Ξένη γλώσσα

Υποψήφιος, ο οποίος δεν προσήλθε, για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, στα θέματα της ύλης, των μαθημάτων:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία,
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου,
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κλίμακα της βαθμολογίας είναι από 0 έως και 15. Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής εξετάσεως, δίνει μέσο όρο βαθμολογίας 8, αλλά σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του 6. Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξετάσεως, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον 8. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Για τη σειρά κατατάξεως συντάσσεται πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για 1 έτος από τη δημοσίευσή του.

Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού καθορίζεται λεπτομερώς στα άρθρα 16 έως και 31 του π.δ/τος 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄/214), ως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/143).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved