ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μόνιμες θέσεις σε δύο Πανεπιστήμια 7/9/09Αθήνα 7.9.2009, 22:23
Τρεις θέσεις μόνιμου προσωπικού θα καλύψουν με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ Γ' αρ. 712/2009.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη θα καλύψει δύο θέσεις Ειδικού Τεχνικού - Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

* Η πρώτη θέση είναι της κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και με πενταετή θητεία, με αντικείμενο: «Ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμοί, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοτόπων και θεματικών πυλών του Ιδρύματος».

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο εργασίας είναι:
1) Υποστήριξη και χρήση μηχανισμών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (E-Learning). Εμπειρία στη σύνθεση και χρήση:
• Έντυπου υλικού,
• Ηχητικού υλικού - Χρήση Παθητικών και Αλληλεπιδραστικών ηχητικών εργαλείων,
• Οπτικού υλικού - Επεξεργασία Οπτικού υλικού, Στατικές Παρουσιάσεις, Χρήση Πολυμέσων, Ροών Video και γραφικών, κ.λπ., που θα συνοδεύονται από βοηθητικό ή κύριο εκπαιδευτικό λογισμικό (software) ή/και υλικό (hardware), όπως υπολογιστικά συστήματα τηλε−εκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης, συστήματα ήχου − προβολής εικόνας και μεταγωγής σημάτων αυτών.
2) η γενική επιτήρηση και επιστασία του εργαστηρίου υπολογιστών για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου,
3) η εγκατάσταση και διαχείριση διακομιστών και υπηρεσιών web, php, email, dns, Idap, συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS),
4) η ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων του διαδικτύου,
5) η συντήρηση, προσαρμογή και ανανέωση του λογισμικού (software) και του υλικού (hardware), των υπολογιστών του Ιδρύματος.

Προσόντα διορισμού για την παραπάνω θέση ορίζονται τα εξής:
1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή και πτυχίο Α.Ε.Ι. θετικής κατεύθυνσης ή Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο εργασίας της υπό προκήρυξης θέσης.
2) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3) Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου, με βάση το π.δ. 44/2005. (η πιστοποίηση αφορά μόνο τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. θετικής κατεύθυνσης ή Οικονομικών Επιστημών).
4) Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.
5) Εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών,
κατά προτίμηση σχετική αποδεδειγμένη επαγγελματική
και ανάλογη εκπαιδευτική εμπειρία στην εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια.
6) Τεκμηριωμένη εξειδίκευση ή / και επαγγελματική − ερευνητική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας που αναφέρονται παραπάνω, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικά επίσημα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα και συστατικές επιστολές από τον εργοδότη.
7) Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό ιθαγένειας της αρμόδιας αρχής. Οι πολίτες αυτοί οφείλουν να υποβάλουν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.
Όσοι επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευσή της στον ημερήσιο τύπο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε αντίτυπα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών σε πέντε αντίτυπα, (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.ΟΑΤΑΠ./ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ).
4. Επικυρωμένα Πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτουν τα ειδικά προσόντα σε πέντε αντίτυπα (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα, βεβαιώσεις εργοδότη κ.λπ.).
5. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους σε πέντε αντίτυπα, (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές).
Πιστοποιητικό γέννησης και στρατολογικής κατάστασης καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Όποιος επιλεγεί στην παραπάνω θέση θα προσκομίσει για το διορισμό του μέσα σε είκοσι ημέρες στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

* Η δεύτερη θέση είναι της κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και με πενταετή θητεία, με αντικείμενο: «Ανάλυση Συστημάτων και Διαχείριση Εφαρμογών Διοίκησης - Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων, για την τεχνική υποστήριξη και το σχεδιασμό των διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος».

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, Διοίκησης Τεχνολογίας, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
2) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3) Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα
(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου, με βάση το π.δ. 44/2005.
4) Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την Πληροφορική στις Οικονομικές Επιστήμες.
5) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
6) Επαρκής γνώση και εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση Πληροφοριακών και Διαδικτυακών Συστημάτων. Ιδιαίτερα, εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση εφαρμογών Μηχανογράφησης Γραμματειών ή/και Μηχανογράφησης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7) Εμπειρία στη διαχείριση συναφών εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων (Λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών φοιτητών, εφαρμογές οικονομικών υπηρεσιών, Web εφαρμογές διεπαφής φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού με την Γραμματεία, Συγγράμματα, Ανάπτυξη ιστοσελίδων κ.λπ.).
8) Εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών.
9) Τεκμηριωμένη εξειδίκευση ή / και επαγγελματική - ερευνητική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας που αναφέρονται παραπάνω, κατά προτίμηση σε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα και στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικά επίσημα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα και συστατικές επιστολές από τον εργοδότη.
10) Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό ιθαγένειας της αρμόδιας αρχής. Οι πολίτες αυτοί οφείλουν να υποβάλουν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.
Όσοι επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευσή της στον ημερήσιο τύπο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε αντίτυπα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών σε πέντε αντίτυπα, (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
4. Επικυρωμένα Πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτουν τα ειδικά προσόντα σε πέντε αντίτυπα (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα, βεβαιώσεις εργοδότη κ.λπ.).
5. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους σε πέντε αντίτυπα, (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές).
Πιστοποιητικό γέννησης και στρατολογικής κατάστασης καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Όποιος επιλεγεί στην παραπάνω θέση Ε.Τ.Ε.Π. θα προσκομίσει για το διορισμό του μέσα σε είκοσι ημέρες στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα καλύψει μία θέση Ειδικού Τεχνικού – Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας ΔΕ, με εισαγωγική Βαθμίδα Ε’, με αντικείμενο: «Τεχνική Υποστήριξη των Δομών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1) Κατοχή πτυχίου απολυτηρίου Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου Σχολείου ισότιμου της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.
2) Γνώση οργάνων, μηχανών, εργαλείων σχετικών με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης.
3) Διετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.ΟΑ.ΤΑ.Π.).
3. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα αντίτυπα, που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί.
Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (διεύθυνση: 3ο χλμ. Φλώρινας - Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλέφωνο: 23850-55250) ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www. eetf.uowm.gr και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved