ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εξωτερικοί συνεργάτες στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 8/12/09


Αθήνα 8.12.2009, 11:56
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕΙ) προτίθεται να απασχολήσει εξωτερικούς συνεργάτες - ερευνητές.

1. Τέσσερις (4) Βοηθούς Έρευνας (Research Assistants), µε σύµβαση ανάθεσης έργου διάρκειας εννέα (9) µηνών, για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Επιστηµών Τεχνολογίας, µε σκοπό την προετοιµασία και ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των µεταπτυχιακών µαθηµάτων της Σχολής.

Οι θεµατικές περιοχές ενδιαφέροντος και οι απαιτούµενες αντίστοιχες προγραµµατιστικές γνώσεις, ορίζονται οι ακόλουθες:
1. Συστήµατα Λήψης Απόφασης
2. Διαχείριση Γνώσης
3. Δίκτυα Αισθητήρων - Ασύρµατα Δίκτυα
4. Επεξεργασία Σηµάτων και Εικόνων

Απαιτούµενα τυπικά προσόντα:
• Δίπλωµα ή Πτυχίο Ιδρύµατος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου αγγλόφωνου ιδρύµατος του εξωτερικού, Τµηµάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών.
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυµητά προσόντα:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ιδρύµατος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου αγγλόφωνου ιδρύµατος του εξωτερικού, Τµηµάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών µε θέµα σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τις τέσσερις (4) παραπάνω περιοχές.

Επιπλέον:
• Για τη θεµατική περιοχή 1: Γνώσεις και εµπειρία προγραµµατισµού (κατά προτίµηση σε Java),
Αποδεδειγµένη εµπειρία προγραµµατισµού γραφικών διεπαφών σε περιβάλλον MS Windows,
Γνώσεις θεωρίας πολυκριτηριακών µεθοδολογιών και ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδοµένων, Γνώσεις εργαλείων ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδοµένων (weka)
• Για τη θεµατική περιοχή 2: Γνώσεις και εµπειρία προγραµµατισµού (κατά προτίµηση σε Java),
Γνώσεις σε εργαλεία ανάπτυξης συστηµάτων γνώσης/οντολογιών (όπως Prolog, CLIPS, JESS, Protégé), Γνώσεις εργαλείων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων του Σηµασιολογικού Ιστού (όπως Altova XMLSpy, Jena)
• Για τις θεµατικές περιοχές 3 και 4: Γνώσεις Ανάπτυξης Εφαρµογών και GUI σε περιβάλλον MATLAB

2.  Δύο (2) Βοηθούς Έρευνας (Research Assistants), µε σύµβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, για την υποστήριξη των Ερευνητικών  ραστηριοτήτων της Σχολής Επιστηµών Τεχνολογίας, µε σκοπό τη συµµετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων από το ΔΙΠΑΕ.

Οι βοηθοί Έρευνας που θα επιλεγούν θα ασχοληθούν µε την έρευνα και την ανάπτυξη συστηµάτων που εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Διάχυτης Νοηµοσύνης (Ambient Intelligence) και της ανάπτυξης δικτύων αισθητήρων (Sensor Networks) και ιδιαίτερα στις παρακάτω θεµατικές περιοχές:
1. Τεχνητή Νοηµοσύνη µε έµφαση στα Συστήµατα Σχεδιασµού Ενεργειών και στην Αναπαράσταση Γνώσης
2. Δίκτυα Αισθητήρων και Οργάνων Δράσης - Θέµατα ασύρµατης και ενσύρµατης
επικοινωνίας

Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Δίπλωµα Μηχανικού Υπολογιστών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ιδρύµατος Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχος αναγνωρισµένος τίτλος σπουδών αγγλόφωνου ιδρύµατος του εξωτερικού
• ¶ριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• ¶ριστη Γνώση Προγραµµατισµού σε C/C++ ή JAVA

Επιθυµητά προσόντα:
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών τµήµατος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχου τµήµατος του εσωτερικού ή αντίστοιχου αγγλόφωνου ιδρύµατος του εξωτερικού
• Αποδεδειγµένη ερευνητική ή αναπτυξιακή εµπειρία σχετική µε τα παραπάνω θέµατα
• Αποδεδειγµένη Γνώση σε θέµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης (Σχεδιασµού Ενεργειών, Ευφυών Πρακτόρων, Σηµασιολογικού Ιστού), ή Δικτύων Επικοινωνιών (Πρωτόκολλα Επικοινωνιών σε Δίκτυα Αισθητήρων, Αισθητήρων και Οργάνων Δράσης)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται το αντικείµενο απασχόλησης (1 ή 2) για το οποίο εκδηλώνεται ενδιαφέρον (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται στον ιστοχώρο του Ι.ΠΑ.Ε.), συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα, επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων και µεταπτυχιακών τίτλων, επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία βασικού τίτλου σπουδών, επικυρωµένα αντίγραφα ξενόγλωσσων τίτλων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπλέον προσόντα (λ.χ. µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών) θα συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση ορθής κρίσης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νοµίµως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
Θα αξιολογηθούν µόνον οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ειδικού Λογαριασµού Ι.ΠΑ.Ε, 10ο χλµ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη και θα πρωτοκολληθούν µέχρι την Παρασκευή 18/12/2009 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. Σωτηρία Αγγελίδου, τηλ.: 2310-807531, φαξ: 2310-474520, e-mail
s.aggelidou@ihu.edu.gr.

Οι θέσεις αφορούν την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (Λειτουργία - Ανάπτυξη)», που υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, ¶ξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε. και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved