ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
100 θέσεις με πρόσληψη ή με μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία
 

 

Αθήνα 25.1.2010, 12:43

Εκατό θέσεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων προκηρύσσει η Ελληνική Αστυνομία. Οι θέσεις θα καλυφθούν με πρόσληψη ιδιωτών ή με μετάταξη ήδη υπηρετούντων αστυνομικών.

Ο αριθμός και οι ειδικότητες των υποψηφίων που θα προσληφθούν ή θα μεταταχθούν έχουν ως εξής:

α) Οικονομικοί, εξήντα πέντε (65):
(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)
Ειδικότητες:
(i) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Χρηματοοικονομικής.
(ii) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Φοροτεχνικών Εφαρμογών.
(iii) Δεκαέξι (16) με ειδικότητα Τραπεζικών Εφαρμογών.
(iv) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Λογιστικής.
(v) Έξι (6) με ειδικότητα Οικονομικός Υγείας.
β) Πληροφορικής, τριάντα πέντε (35):
(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)
Ειδικότητες:
(i) Επτά (7) με ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – Μηχανικοί Υπολογιστών.
(ii) Επτά (7) με ειδικότητα Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής.
(iii) Επτά (7) με ειδικότητα Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
(iv) Δεκατέσσερις (14) με ειδικότητα διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων.


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να μην υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1979 και μεταγενέστερα.
β) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:
i) Οι οικονομικοί, πτυχίο Πανεπιστημίου, Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα, πτυχίο Οικονομικού ή άλλου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά.
Για τις ειδικότητες χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικών υγείας, απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχος της ειδικότητας.
ii) Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών και οι λοιποί Αξιωματικοί πληροφορικής πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική.
Οι πτυχιούχοι Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών που είναι υποψήφιοι για τις ειδικότητες ηλεκτρολόγων μηχανικών – μηχανικών υπολογιστών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων, απαιτείται να κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο, αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας.
γ) Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική.
δ) Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(ί) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
(ίί) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση (ικανότητα κατηγορίας I1), διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή (Α.Υ.Ε), καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία.
(ίίί) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
(ίν) Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας, ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα.
Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
(ν) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
(νι) Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
ε) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), μελέτες, επιστημονικές εργασίες, προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VIII της παρούσας. Ομοίως, θεωρείται πρόσθετο προσόν για τους Αξιωματικούς πληροφορικής, η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες Σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, ECCouncil Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Αστυνομικοί Γενικών Καθηκόντων (άνδρες - γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1971 και μεταγενέστερα.
β) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:
i) Οι Οικονομικοί, πτυχίο Πανεπιστημίου, Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα, πτυχίο Οικονομικού ή άλλου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά.
Για τις ειδικότητες χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικών υγείας, απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχος της ειδικότητας.
ii) Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου ή πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών και οι λοιποί Αξιωματικοί πληροφορικής πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική.
Οι πτυχιούχοι Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών που είναι υποψήφιοι για τις ειδικότητες ηλεκτρολόγων μηχανικών – μηχανικών υπολογιστών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων, απαιτείται να κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο, αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας.
γ) Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική.
δ) Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας.
ii) Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας.
iii) Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.
iv) Να μην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
v) Να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία, με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι και στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα, να έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα (9).
- Οι περιπτώσεις iv΄ και v΄, θα εξετασθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
ε) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), μελέτες, επιστημονικές εργασίες, προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VIII της παρούσας. Ομοίως, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα για τους Αξιωματικούς πληροφορικής η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες Σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, ECCouncil Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι και την 8 Φεβρουαρίου 2010, οι ιδιώτες αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους και οι αστυνομικοί στην υπηρεσία τους.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η προκήρυξη (αρχείο pdf 400 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved