ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Πρόσληψη 32 ιατρών εργασίας στη ΔΕΗ

 

Αθήνα 22.11.2010, 23:12

Η ΔΕΗ θα προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο ετών, 32 Ιατρούς Εργασίας για Μονάδες της Επιχείρησης που εδρεύουν στους διαφόρους νομούς (πίνακας).

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να:
α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου.
β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.8.2009, εκτελούν : «α. Οι Ιατροί που έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας. β. Οι Ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’ /15.5.2009) εκτελούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
γ. Οι Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’ /15.5.2009) έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας. Σε νομούς στους οποίους δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στους Ιατρικούς Συλλόγους, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στους όμορους νομούς. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους όμορους νομούς, μετά από βεβαίωση των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, αναλαμβάνουν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας με ετήσιες συμβάσεις Ιατροί των περιπτώσεων (β) και (γ). Με την εγγραφή ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας στους αντίστοιχους Ιατρικούς Συλλόγους, οι ειδικευμένοι Ιατροί Εργασίας αναλαμβάνουν τις θέσεις αυτές.»

Το αντικείμενο της απασχόλησης των Ιατρών Εργασίας θα είναι το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3850/2.6.2010 και τις σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις. Οι Ιατροί που θα ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας με τις υπόψη συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα έχουν ως έδρα απασχόλησης τις Μονάδες της Επιχείρησης που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών απασχόλησης.

Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η Προκήρυξη μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών των Ιατρικών Συλλόγων των Νομών απασχόλησης, θα δύναται η Επιχείρηση να αποταθεί στα μέλη των Ιατρικών Συλλόγων των όμορων Νομών ανά περίπτωση, εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση, προκειμένου να παρέχουν τις υπόψη υπηρεσίες μετά από ειδική άδεια του Ιατρικού Συλλόγου της θέσης απασχόλησης, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με Ιατρό άλλης ειδικότητας ή άνευ ειδικότητας στο πλαίσιο των προϋποθέσεων του Ν. 3762/2009 και, κατά τη διάρκεια αυτής, αν Ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας εγγραφεί στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο του Νομού απασχόλησης ή στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους των όμορων νομών, η ΔΕΗ θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την υπόψη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η καταγγελία αυτή θα γίνει προ 10 ημερών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω αναφερόμενης κείμενης νομοθεσίας.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή από έως και 8 Δεκεμβρίου 2010 από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, 106 81 Αθήνα) και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι με μέριμνά τους καλούνται να εισηγηθούν στη ΔΥΑΕ εντός εύλογης προθεσμίας (πέντε ημέρες μετά τη λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος) τους/τις υποψήφιους/ες Ιατρούς μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις-προσόντα της Ανακοίνωσης.

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που έχει συσταθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. για το σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της Ιατρικής της Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις Ιατρικών Συλλόγων ή εργοδοτών, εφόσον υπάρχουν. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει προσωπικές συνεντεύξεις από τους υποψήφιους.

Δικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 3850/2010 (άρθρο 9, παρ. 4), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ.
7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).
8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας. 9. Βιογραφικό σημείωμα. 10.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους.

 

Οι θέσεις

A/A

ΝΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι.Ε.

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ι.Ε.

1

ΚΟΖΑΝΗΣ

120

1

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

40

1

3

ΚΟΖΑΝΗΣ

25

1

4

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

145

1

5

ΑΘΗΝΩΝ

50

1

6

ΑΘΗΝΩΝ

60

1

7

ΑΘΗΝΩΝ

80

1

8

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

7

1

9

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

65

1

10

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

60

1

11

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7

1

12

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25

1

13

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

7

1

14

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10

1

15

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

40

1

16

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5

1

17

ΑΡΤΑΣ

30

1

18

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

5

1

19

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

35

1

20

ΦΩΚΙΔΑΣ

7

1

21

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

7

1

22

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

15

1

23

ΕΒΡΟΥ

15

1

24

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15

1

25

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

15

1

26

ΕΥΒΟΙΑΣ

60

1

27

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

14

1

28

ΔΡΑΜΑΣ

14

1

29

ΡΟΔΟΠΗΣ

20

1

30

ΧΑΝΙΩΝ

30

1

31

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΙ ΝΗΣΟΙ)

80

1

32

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ (ΝΟΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ)

80

1

ΣΥΝΟΛΑ

1.188

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved