ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Πρόσληψη ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά 14/12/2010

 

Αθήνα 14.12.2010, 12:12

Το Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις γιατρών ΕΣΥ:

* 2 επιμ. Β' Παθολογικής Ογκολογίας

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Νοσοκομείο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα 14-12- 2010
Αριθ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π.156632
Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Β .Αντωνίου
Τηλέφωνο: 5231.563

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
΄Εχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρ 26 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (καταργ. με το άρθ 65 του ν.2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε με το άρθρ. 34 του ν. 2519/97)
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 65 , 84 του Ν. 2071/92 « Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
5. Την ΔΥ1γ/οικ.41255/92 (ΦΕΚ 97/25-2-93 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την ΔΥ1γ/οικ.25338/10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β΄).
6. Την αριθμ. 39832/97 (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β΄) «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ».
7. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2737/99«Mεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
10. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
11. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 « Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
12. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
14. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
15. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»
16. Την Υ10/2103/10-1-2003 Υπουργική Απόφαση
17. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
18. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/07 Τ.Α΄ Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
19. Τις διατάξεις του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/11-3-09 Τ.Α΄) Ρύθμιση όρων Απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις
20. Το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3754/2009 προσλήψεων ιατρών Ε.Σ.Υ.
21. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 8/237/3740/13-8-09 έγκριση θέσεων.
22. Την Υ4α/οικ.138343/2010 (ΦΕΚ 1827/22-11-2010 τ.Β΄) Κ.Υ.Α «Μετατροπή θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ»
23. Την αριθμ. ΔΥ(3-4) Γ.Π.οικ. 139649/10-112010 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β΄ επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ για το Ε.Α.Ν.Π. « ΜΕΤΑΞΑ»
2. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν :
α. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ.
β. ΄Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο για τους Επιμ.Β΄ το 55ο για τους Επιμ.Α΄ και το 60ο για τους Δ/ντές.
ε. Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Επιμ. Α΄ δύο χρόνια και με βαθμό Δ/ντού τέσσερα χρόνια.
1. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.
β. Αντίγραφο πτυχίου.
γ. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
δ. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
ε. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
- Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και
- Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης
στ. Πιστοποιητικό γέννησης.
ζ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α΄- δ΄ της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν. 2071/92 δηλαδή:
- Η ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα.)
- Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
- Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου) και
η.΄Oσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.Δ/τος 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής ( η υποβαλλόμενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) .
θ. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
ι. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα Περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά Περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.
Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.
Επιστημονικές Εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
κ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
α. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ
β. ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από την συμπλήρωση ενός (1) χρόνου από τον διορισμό του .
3. Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου για το οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης.
Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα
δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του ανωτέρω Νοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.
Από τη Γραμματεία του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
4. Η απόφαση – προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί με ευθύνη του, δύο (2) φορές σε δύο (2) τουλάχιστον μεγάλης κυκλοφορίας Εφημερίδες, της Αθήνας και σε μία (1) Εφημερίδα της Θεσ/νίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved