ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Ένταξη Ιατρών στο μητρώο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (7/2/2017)

Αθήνα 7.2.2017, 00:32

Πρόσκληση προς ιδιώτες Ιατρούς για ένταξη στο σχετικό μητρώο που διατηρεί, απευθύνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Παθολογία, Γενική Ιατρική, Ιατρική της Εργασίας, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Καρδιολογία, Νευρολογία και Ψυχιατρική.

Ο ενδιαφερόμενος Ιατρός πρέπει να υποβάλει αυτοπροσώπως ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Πρωτόκολλο της ΡΑΣ (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος) ή να υποβάλλει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση εγγραφής σε μητρώο οικείου Ιατρικού Συλλόγου, όπου να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου, ο χρόνος έναρξης ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και το είδος της ασκούμενης ειδικότητας,
- Άδεια λειτουργίας ιατρείου και
- Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Οι γιατροί των δημόσιων δομών του ΕΣΥ δεν απαιτείται να συμμετάσχουν στην ως άνω διαδικασία, διότι θεωρούνται αναγνωρισμένοι και περιλαμβάνονται στην απόφαση που εκδίδει η Αρχή για την ένταξη και την κατάρτιση του Μητρώου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΡΑΣ)
Aθήνα, 06-02-2017
Αριθ. Πρωτ.: 5417
Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου
Σ. Μπούσης
Θ. Χριστογιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3860192/173/172
Fax : 210-3860149
E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr
sbousis@ras-el.gr
tchristogianno@ras-el.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΤΗΡΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3911/2011 (Α’ 12)

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.24 του άρθρου 28 του ν.3891/2010(Α’ 188): Αναδιάρθρωση,
εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το
σιδηροδρομικό τομέα, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3911/2011(Α’12): «Πιστοποίηση των Μηχανοδηγών
και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
3. Την υπ’ αριθμ. ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών περί ρύθμισης των ιατρικών θεμάτων που
αφορούν στην πιστοποίηση των υποψηφίων μηχανοδηγών και μηχανοδηγών (Β’ 3242).
4. Την ανάγκη κατάρτισης Μητρώου Αναγνωρισμένων Ιατρών, για την κάλυψη των
βασικών ιατρικών απαιτήσεων των άρθρων 11 και 31 Παράρτημα Ι του ν.3911/2011,
που θα τηρείται από τη ΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους ιδιώτες Ιατρούς, με ειδικότητα Παθολογία, Γενική Ιατρική,
Ιατρική της Εργασίας, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Καρδιολογία, Νευρολογία και
Ψυχιατρική, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναγνώριση και ένταξή
τους στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών (εφεξής: το Μητρώο) που θα τηρεί η
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) (εφεξής:η Αρχή), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν.3911/2011(Α’12) και στην υπ’ αριθμ.
ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Οικονομικών (Β’ 3242). Ειδικότερα:
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης Ιατρός πρέπει να υποβάλει αυτοπροσώπως ή να ταχυδρομήσει με
απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559,
Αθήνα, 7ος όροφος) ή να υποβάλλει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη αίτηση, η οποία υπέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης, που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση εγγραφής σε μητρώο οικείου Ιατρικού Συλλόγου, όπου να αναφέρεται ο αριθμός
μητρώου, ο χρόνος έναρξης ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και το είδος της
ασκούμενης ειδικότητας, Proslipsis.gr
- Άδεια λειτουργίας ιατρείου και
- Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας
και η αίτησή του απορρίπτεται.
Οι γιατροί των δημόσιων δομών του ΕΣΥ δεν απαιτείται να συμμετάσχουν στην ως άνω
διαδικασία, διότι θεωρούνται αναγνωρισμένοι και περιλαμβάνονται στην απόφαση που εκδίδει
η Αρχή για την ένταξη και την κατάρτιση του Μητρώου.
Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιατρών:
1. Η Αρχή πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας των υποβληθεισών αιτήσεων
και εκδίδει απόφαση με τον πίνακα επιλογής των αναγνωρισμένων ιατρών.
2. Η αναγνώριση έχει διετή διάρκεια ισχύος και δύναται να ανανεώνεται για ίσο διάστημα,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση Ανανέωσης Αναγνώρισης
3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατροί οφείλουν, για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η
συνεργασία τους µε την Αρχή, να ενημερώνουν µε δική τους ευθύνη και επιμέλεια, για
οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους ή για τη μη πλήρωση πλέον των προϋποθέσεων
αναγνώρισής τους.
4. Η διαγραφή από το Μητρώο μπορεί να γίνει είτε α) µε έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του
ενδιαφερόμενου ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συνεργασία του µε την Αρχή, είτε β) αυτοδίκαια
για λόγους νομιμότητας (διαγραφή από τον οικείο Σύλλογο).
Αντικείμενο των Αναγνωρισμένων Ιατρών - Διαδικασία ιατρικών εξετάσεων - Έκδοση
Ιατρικών Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικού:
Οι αναγνωρισμένοι Ιατροί, που θα ενταχθούν στο Μητρώο, θα διενεργούν την αντίστοιχη της
ειδικότητας τους ιατρική εξέταση και θα συμπληρώνουν την σχετική Ιατρική Βεβαίωση
Σωματικής ή Επαγγελματικής Ψυχολογικής Ικανότητας του Παραρτήματος IV της υπ’ αριθμ.
ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Οικονομικών, που βεβαιώνει την πλήρωση ή η μη των όρων σωματικής ή
επαγγελματικής ψυχολογικής ικανότητας των μηχανοδηγών ή υποψηφίων μηχανοδηγών.
Οι ιατρικές βεβαιώσεις όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, ισχύος έως έξι (6) μήνες από την
έκδοσή τους, θα προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στον αναγνωρισμένο Ιατρό,
ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ιατρικής της Εργασίας, ο οποίος και θα εκδίδει και
το σχετικό Πιστοποιητικό Υγείας του Παραρτήματος ΙΙΙ της ως άνω ΚΥΑ με τον χαρακτηρισμό
«ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ». Proslipsis.gr
Το Πιστοποιητικό Υγείας, ισχύος, ομοίως, έως έξι (6) μήνες από την έκδοσή του, θα
αποστέλλεται ή παραδίδεται από τον ως άνω Ιατρό σε σφραγισμένο φάκελο στην Αρχή, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 5 της προαναφερθείσας ΚΥΑ.
Οι αναγνωρισμένοι Ιατροί διενεργούν τις εξετάσεις αμερόληπτα και δίχως διακρίσεις, χωρίς
καμία πίεση και κίνητρο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση ή τα αποτελέσματα της
εξέτασης και τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται αυτή.
Αποζημίωση Αναγνωρισμένων Ιατρών:
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. ΑΣ19/38259/1879/10.10.2016 ΚΥΑ για κάθε ιατρική
εξέταση καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιώτη Ιατρό που διενεργεί την εξέταση αυτή, ίση με
το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με τον
ΕΟΠΠΥ ιατρών, για επίσκεψη στο ιατρείο. Το κόστος των εργαστηριακών - μικροβιολογικών
εξετάσεων που απαιτούνται, ορίζεται με βάση το κρατικό τιμολόγιο και τον Ενιαίο Κανονισμό
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ όπως κάθε φορά ισχύει, και η καταβολή του γίνεται
από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την ΣΕ/ΔΥ που τον απασχολεί. Proslipsis.gr
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια»
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112), στον ιστότοπο της Ρ.Α.Σ. (www.rasel.gr)
και θα αποσταλεί στους Ιατρικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα προκειμένου να
αναρτηθεί, με δική τους μέριμνα, στις σχετικές ιστοσελίδες τους ή όπου κρίνουν ενδεδειγμένο
να κοινοποιηθεί αρμοδίως για την επαρκή ενημέρωση όλων των Ιατρών.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα
διατίθεται και από τα γραφεία της Αρχής (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7
ος όροφος).

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Τσιαμαντής


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved