ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.4.2020, 11:10

Την διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους μονάδων προς εξειδίκευση έχουν οι ιατροί, οι οποίοι είναι:
α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς.
β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων: Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Εσωτερικής Παθολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, Χειρουργικής, και Χειρουργικής Θώρακα.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1288|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 21124
Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών
για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός
και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α΄/1992),
β. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ 78/
Α΄/2019) «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελι-
σάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις»,
γ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης»,
δ. του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α΄/9.10.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ. του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την Γ5α/ΓΠοικ. 64845/2018 (ΦΕΚ 3958/Β΄/12.9.2018)
υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και
προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας».
3. Την Γ5α/ΓΠοικ. 27054/2019 (ΦΕΚ 1404/Β΄/23.4.2019)
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδί-
κευση της επείγουσας ιατρικής».
4. Την υπ’ αριθμ. 54713/18.7.2019 (ΦΕΚ 3105/2.8.2019)
απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη.
5. Την αριθμ. 17740/12.3.2020 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ.,
από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμέ-
νων ιατρών προς εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική.

Άρθρο 1
Κατάρτιση και τήρηση καταλόγων
ειδικευμένων ιατρών
Για κάθε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο καταρ-
τίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος ειδικευμέ-
νων ιατρών, υποψηφίων προς εξειδίκευση, στο νοσο-
κομείο Κορμού του Εκπαιδευτικού Κέντρου, στον οποίο
θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα
του ιατρού, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία
αίτησής του.
Ο προαναφερόμενος κατάλογος θα βρίσκεται αναρ-
τημένος στον ιστότοπο του νοσοκομείου μόνο με τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.
Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης, καθορισμός
προτεραιότητας, επιλογή τοποθέτησης
1. Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους μονάδων
προς εξειδίκευση έχουν οι ιατροί, οι οποίοι είναι:
α. Ελληνίδες / Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων
υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπή-
κοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν
διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι
δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου
άδειας παραμονής ομογενούς.
β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων: Αναισθησιολογίας,
Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Εσωτε-
ρικής Παθολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας - Φυ-
ματιολογίας, Χειρουργικής, και Χειρουργικής Θώρακα.
2. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγρα-
φής στους καταλόγους όλων των νοσοκομείων Κορμού,
που έχουν αναγνωρισθεί Εκπαιδευτικά Κέντρα για την
εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου νοσοκομείου ελέγ-
χει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί την
αίτηση στον κατάλογο. Η προτεραιότητα μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και
τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
4. Οι ιατροί διαγράφονται αυτόματα από όλους τους
καταλόγους των Κέντρων που είναι εγγεγραμμένοι, αμέ-
σως μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους
σε οποιαδήποτε από τα Κέντρα της επιλογής τους.

Άρθρο 3
Καθορισμός προτεραιότητας εγγραφής
στους καταλόγους κατά την πρώτη εφαρμογή
της απόφασης
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η σειρά
προτεραιότητας καταχώρησης στους καταλόγους των
κέντρων, των ιατρών που θα υποβάλλουν αίτηση εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης, θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ
των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από το
νοσοκομείο Κορμού. Για την ημερομηνία διεξαγωγής
της κλήρωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου προκειμένου
να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της
κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο
του νοσοκομείου.
Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο
των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της
παρούσας.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Για την εγγραφή τους στον κατάλογο, οι ενδιαφερό-
μενοι/ες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο, το
οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του νοσο-
κομείου Κορμού ή χορηγείται από την υπηρεσία στην
οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση / υπεύ-
θυνη δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε διαφορετικό από
το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν
συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται
δεκτές.
ii. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πα-
νεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.
Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου
πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
iii. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
iv. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ει-
δικότητας.Proslipsis.gr
v. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό
Σύλλογο της επικράτειας.
vi. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από
το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας
υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλουν
φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οι-
κογένειας πολίτη της Ένωσης.
Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφεί-
λουν να προσκομίσουν:
- φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν
διαμένοντος ή
- φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή
- φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογε-
νούς ή
- φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.
vii. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βε-
βαίωση νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται από
το Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας
υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.
του Υπουργείου Υγείας.
viii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
,στην οποία θα αναφέρεται η κατοχή ή μη τίτλου εξει-
δίκευσης στη Μ.Ε.Θ. (ενηλίκων). Οι κάτοχοι του τίτλου
προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του τίτλου εξειδίκευσης.
ix. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβά-
λουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελλη-
νικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξε-
τάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανε-
πιστημίου ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοι-
χίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά
από εξετάσεις ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην
Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής
γλώσσας.
2. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα
πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα
στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο
αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξε-
νόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να
φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει
τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1.9.2014 (ΑΔΑ:
ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχί-
ων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγ-
γραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
3. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στο νοσοκομείο Κορμού, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
πληρεξουσίου, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό
με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπο-
γραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με τον νόμο,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία
ταχυμεταφοράς.
4. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχω-
ρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδι-
αφερόμενους.

Άρθρο 5
Διαδικασία τοποθέτησης
1. Σε κάθε αναγνωρισμένο Κέντρο για την χορήγηση
εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική τοποθετείται για
δύο (2) έτη ίσος αριθμός ιατρών με αυτόν που ορίζεται
στην απόφαση αναγνώρισης κάθε Κέντρου εξειδίκευ-
σης. Όσοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στη Μ.Ε.Θ., το-
ποθετούνται για ένα (1) έτος.
2. Η απόφαση τοποθέτησης κάθε ιατρού στα Εκπαι-
δευτικά Κέντρα εκδίδεται από τον Διοικητή του νοσο-
κομείου Κορμού. Το σχέδιο της απόφασης αποστέλλε-
ται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Ιατρών
Ε.Σ.Υ.) προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη βε-
βαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφεται
στο νοσοκομείο και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο
με συστημένη επιστολή.
3. Ο ιατρός οφείλει να προσέλθει στο νοσοκομείο για
υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πα-
ραλαβής της απόφασης τοποθέτησής του και να προ-
σκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να
αναλάβει υπηρεσία:
• αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης
• υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα
ούτε κατέχει άλλη θέση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου οφείλει να
αναζητήσει το σχετικό αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Α722863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/τ.Β΄/23.10.2006) κοινής
υπουργικής απόφασης, το Πιστοποιητικό Στρατολογικής
Κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013 κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1881/τ.Β΄, ΑΔΑα ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) και να εφαρ-
μόσει τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
4210/2013, για την σχετική πιστοποίηση υγείας.

Άρθρο 6
Τοποθέτηση μόνιμων ιατρών
Ενόπλων Δυνάμεων προς εξειδίκευση
Μόνιμοι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κά-
τοχοι των ανωτέρω αναφερομένων στην παρ. 1β του
άρθρου 2 ειδικοτήτων, μπορούν να τοποθετούνται ως
άμισθοι υπεράριθμοι για εξειδίκευση σε κάθε αναγνωρι-
σμένο Κέντρο, με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο ο
αριθμός δεν θα ξεπερνά τους δύο (2) μόνιμους ιατρούς
των ενόπλων Δυνάμεων στο ίδιο Κέντρο.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο νοσοκο-
μείο Κορμού προσκομίζοντας τα αναφερόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης δικαι-
ολογητικά. Επιπλέον των δικαιολογητικών αυτών, προ-
σκομίζουν και σχετική άδεια από την υπηρεσία τους.
Οι αιτήσεις αυτές δεν καταχωρούνται στον τηρούμενο
κατάλογο, αλλά εξετάζονται μεμονωμένα.
Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από τον Διοικη-
τή του νοσοκομείου Κορμού και κοινοποιείται στο νο-
σοκομείο που τοποθετείται, καθώς και στην υπηρεσία
που υπηρετεί ο ιατρός, η οποία υποχρεούται να την
επιδώσει στον ενδιαφερόμενο. Η διαδικασία τοποθέ-
τησης γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
3 του άρθρου 5 του παρόντος και ο ιατρός προσκομί-
ζει μόνον τα αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης
τοποθέτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Mαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved