ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τους Ιατρούς Εργασίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.3.2021, 19:35

Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις, δηλαδή ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

Στη Βάση αυτή πρέπει να εγγραφούν όλοι οι ιατροί που διαθέτουν προσόντα ιατρού εργασίας και θέλουν να εργασθούν σε επιχειρήσεις.

Η Βάση λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) και σε αυτήν καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής στη Βάση, η είσοδος του χρήστη γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 669|2021.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 5685/121 (4)
Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’137).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168).
7. Τις διατάξεις του «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (εφεξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 9Α.
8. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683./2020 (Α’ 83).
9. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), και ιδίως τα άρθρα 3, 18, 23, 24 και 27, όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’138).
11. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45),όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και στην παρ. 6 του άρθρου 22, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 67), όπως ισχύουν.
13. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212), όπως αντικαταστάθηκε από το Κεφ. Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
14. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».
15. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
16. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 32143/Δ1.11282/2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 2401), όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 34331/Δ9. 8920/26.07.2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (Β’ 2458), όπως ισχύει.
18. Την υπ’ αρ. 01/11.02.2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ)
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας (ΙΕ) σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, 
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’  84),
όπως ισχύει, δηλαδή:
αα) σε Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής
της Εργασίας και
αβ) σε Ιατρούς που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως
ισχύει.
β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 
και στις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), και
γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., στις κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
καθώς και σε ειδικότερες διατάξεις [παρ. 1 του άρθρου
14 του π.δ. 399/1994 (Α’ 221), παρ. 1 του άρθρου 14 του
π.δ. 102/2020 (Α΄ 244), παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ.
212/2006 (Α’ 212), παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 94/1987
(Α’ 54) και παρ. 2 του άρθρου 125 του ν.4052/2012 (Α’  41),
όπως ισχύουν]. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων
Iατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
1. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων,
που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καταχωρούνται δεδομένα φυσικών 
προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να
ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.
2. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του
παρόντος τηρούνται στοιχεία ταυτοποίησης Ιατρών που
έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας,
στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, 
καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας 
σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο
3 της παρούσης.
3. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω του
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση την καταχώριση του 
ιατρού στην ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 3
Στοιχεία που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική βάση
καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
1. Στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και συνδεδεμένα με τον μοναδικό
ατομικό Aριθμό Kαταχώρησης Ιατρού που πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί καθήκοντα Ιατρού 
Εργασίας εισάγονται αυτομάτως ή καταχωρούνται:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού:
αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
αβ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
αγ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,
αδ) ημερομηνία γέννησης,
αε) εθνικότητα,
αστ) στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου).
β) Στοιχεία Ιατρικής ειδικότητας.
Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ υποβάλλεται από τον κάθε ιατρό (και 
από όσους κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας 
και από όσους περιλαμβάνονται στις
περ. β’ και γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) πρόσφατο
Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος και στο οποίο αναφέρεται η ασκούμενη
ειδικότητα. Ειδικότερα, τηρούνται:
βα) Ειδικότητα Ιατρού
ββ) Ιατρικός Σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
γ) Στοιχεία παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας:
γα) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία
έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας,
γβ) διάρκεια άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ανά επιχείρηση, δηλαδή χρόνος έναρξης και λήξης της
ανάθεσης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν
διακοπής της,
γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του
Ιατρού Εργασίας ανά επιχείρηση.
2. Η επεξεργασία των πληροφοριών και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με
τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση
καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
1. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης 
δεδομένων Ιατρών (που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 
σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) του
ΟΠΣ ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης
στο σύστημα, καθώς και δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» 
σε αυτό.
Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος 
του χρήστη γίνεται με χρήση των προσωπικών
του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο
στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το
ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για
την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.
2. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης 
δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, 
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το
σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με
συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται
μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) και
το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία των περ. α), β) της
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, 
τα στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού Εργασίας 
επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων
του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία
εκπαίδευσης, Ιατρικής ειδικότητας, Ιατρικού Συλλόγου
του Ιατρού επικαιροποιούνται, όπου είναι δυνατόν, με
στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων των επαγγελματικών 
φορέων στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι
και πάντως μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα ή
συμπληρώνονται υπευθύνως από τον αιτούντα.
3. Επιπλέον, οι Ιατροί των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης και της συμπλήρωσης του
σχετικού εντύπου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
υποβάλλουν συνημμένα και δικαιολογητικά απόδειξης 
ότι ασκούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας προ της
15.05.2009 (και επί επτά συνεχόμενα έτη οι ιατροί 
χωρίς ειδικότητα της περ. γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.).
Ειδικότερα, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή 
[σαρωμένα (σκαναρισμένα) σε pdf] αντίγραφα:
α) εντύπου ανάθεσης (ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 του ΣΕΠΕ), με
τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης
στην/στις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες του Σ.ΕΠ.Ε ή/και
β) σύμβασης με επιχείρηση/εις με τους αντίστοιχους
αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην/στις αρμόδια/
ες υπηρεσία/ες του Σ.ΕΠ.Ε
Από τα παραπάνω στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων
ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, θα
πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι σχετικές από το
νόμο προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 16
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που είχαν ενταχθεί
στο Παράρτημα Ι του Ειδικού Καταλόγου [(υπ’  αρ.
43323/1983/07.08.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 3509), 
ο οποίος καταργήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ της 20.03.2020 (Α’ 68)],
πληρούν αυτοδίκαια τα προσόντα των περ. β’ ή γ’ της
παρ. 1 του άρθρ.16 του ΚΝΥΑΕ, καθώς η σχετική προϋπόθεση 
έχει ήδη ελεγχθεί κατά τη διαδικασία κατάρτισης
του Ειδικού Καταλόγου. Συνεπώς στο πλαίσιο απλοποίησης 
της διαδικασίας, της μείωσης διοικητικών βαρών και
των προβλέψεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, 
δύναται να μην επισυνάπτονται, στην περίπτωση αυτή, 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
4. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας με την προαναφερθείσα διαδικασία
στις παρ. 1 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεσμεύουν
τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στον ν. 1599/1986,
όπως ισχύει.
Μέσω της αίτησης αυτής γίνεται ενημέρωση επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα.

Άρθρο 5
Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική
βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
1. Στις υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου 
από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και στη συνέχεια αυτές αρχειοθετούνται 
στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη του
συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και είναι διαθέσιμες προς αυτόν.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ενημερώνεται
μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την υποβληθείσα αίτηση και
προβαίνει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες για
τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Proslipsis.gr
3. Ο αιτών ιατρός - χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μπορεί
να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπεραίωσης 
της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του
λογαριασμό στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις
ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - Απορρίφθηκε».
4. Η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης 
δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ανακοινώνεται στον αιτούντα
με την χορήγηση σε αυτόν του ατομικού Αριθμού Καταχώρισης 
Ιατρού που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας μέσω
ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣΣΕΠΕ. 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια
υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αναρτά στον προσωπικό του 
λογαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.

Άρθρο 6
Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση
καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
1. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Ιατρού
που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στην Ηλεκτρονική βάση
καταχώρισης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5
της παρούσης απόφασης, χορηγείται σε αυτόν μοναδικός 
Αριθμός Καταχώρισης. Η εγγραφή αυτή καθίσταται
ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Ιατρού από
την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση ή εφόσον εκλείψουν
οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καταχωρείται ο λόγος
απενεργοποίησης.
2. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης
δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
αποτελούν δεδομένα παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
θα είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς από το
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελματικού 
ιστορικού άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

Άρθρο 7
Ανάθεση Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
1. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε επιχείρηση 
δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Ιατρούς που
είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης 
δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 
του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.
2. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας προϋποθέτει 
την αποτύπωση στα σχετικά έντυπα της σύμφωνης
γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι, κατά
περίπτωση: ο Εργοδότης, ο Ιατρός, και η ΕΞΥΠΠ (Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης).
3. Για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας τα
εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης
καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
β) Το σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 
ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδρομής
των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση. 
Ενδεικτικά ελέγχονται:
βα) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού
Εργασίας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος
των εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας,
ββ) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας 
και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο
χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης
ή σε άλλη επιχείρηση.
γ) Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων 
του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του
νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της
ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση
κατά περίπτωση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (ιατρός ή/
και ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανάθεσης 
καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.
δ) Ο Ιατρός ή/και η ΕΞΥΠΠ, που λαμβάνει ειδοποίηση
μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη 
ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, επιλέγει το
πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.
ε) Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων 
Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα
παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του
εντύπου ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η
ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του
Σ.ΕΠ.Ε.
4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ προβαίνουν σε
περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου της ανάθεσης καθηκόντων 
Ιατρού Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης
μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρμόδια 
Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη
απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού
Εργασίας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό 
του αιτούντα εργοδότη.
5. Ειδικότερα, ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το
έντυπο ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, ακόμη
κι αν πρόκειται για τον ίδιο Ιατρό:
i) Σε περίπτωση μεταβολής κατά περίπτωση ενός ή
περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων
της παρ. 3 και
ii) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης
ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στο σύστημα
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την επικαιροποίηση των ως άνω δηλωθέντων 
στοιχείων της παρ. 3.

Άρθρο 8
Τροποποίηση της Ανάθεσης Καθηκόντων Proslipsis.gr
Ιατρού Εργασίας, λήξη ή διακοπή αυτής
1. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων 
της υποχρέωσης του εργοδότη να χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας κατά τις κείμενες διατάξεις, 
ο εργοδότης που έχει αναθέσει σχετικά καθήκοντα
σε Ιατρό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
να ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, προβαίνει στις
ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 7, υποβάλλοντας
τα νέα δεδομένα και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου αυτού.
2. Σε περίπτωση μονομερούς απόφασης του εργοδότη, 
του Ιατρού ή της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της άσκησης
των καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, υποβάλλεται αίτημα
διακοπής.
Ειδικά για την περίπτωση μονομερούς διακοπής χρησιμοποίησης 
υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από τον εργοδότη, η δήλωση 
θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, με
την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απόφασης 
απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, επέρχεται αυτοδικαίως στο
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ η διακοπή του συνόλου των αναθέσεων καθηκόντων 
Ιατρού Εργασίας στις αντίστοιχες επιχειρήσεις
που συμβλήθηκαν με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία επεβλήθη
η ανωτέρω απαγόρευση.
4. Για τη λήξη της ανάθεσης καθηκόντων των περιπτώσεων 
των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται σχετικό 
μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του
εργοδότη και του Ιατρού Εργασίας ή της ΕΞΥΠΠ.

Άρθρο 9
Μεταβατική ρύθμιση
1. Από την 01/03/2021 όλοι οι Ιατροί που κατέχουν την
ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή περιλαμβάνονται
στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε,
εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 
Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.
2. Από την 01/05/2021 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων 
Ιατρού Εργασίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
απόφασης.
3. Για τις αναθέσεις καθηκόντων Ιατρών εργασίας
που θα υποβληθούν εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/04/2021, θα πρέπει έως
30/04/2022 να υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσας απόφασης.
Τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω έγγραφων αναθέσεων 
υποβάλλονται αποκλειστικά με τη διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Κυρώσεις
Από 01/05/2021 η ανάθεση άσκησης καθηκόντων
κατά τρόπο διαφορετικό από τις προβλέψεις της παρούσης, 
επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved