ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχονται 1.400 συμβάσεις γιατρών με το ΙΚΑ

 

Αθήνα 22.11.2010, 15:32

Τη σύναψη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 1.400 συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιατρούς και οδοντιάτρους ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γεώργιος Κουτρουμάνης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Αριθμ. Φ.10021/26413/3963 (5)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιατρούς και οδοντιάτρους από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 5 και 15 του άρθρου 27 του Ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με: α) το άρθρο 10 του Ν. 3302/2004 «Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 267 Α΄),
β) την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 272 Α΄) και γ) τη δεύτερη περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄).
2) Τις διατάξεις της πρώτης περίπτωσης της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄).
3) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115 Α΄).
4) Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/45/9004/24−09−2010 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ..
5) Την αριθμ. 188/συν.22/30−09−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
6) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων (30.240.000,00) € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ των ετών 2010 − 2011 (ΚΑΕ 0419).
7) Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε διάφορες περιοχές της χώρας.
8) Την αριθ. Υ275/30−09−2010 (Φ.Ε.Κ. 1595 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη», αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων, με τα οποία δύναται το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε χίλιους τετρακόσιους (1.400) ιατρούς και οδοντιάτρους για να αντιμετωπισθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ιδρύματος σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Η σύμβαση συνάπτεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εντός του οποίου πρέπει να περατωθεί το ανωτέρω έργο, λύεται με την ολοκλήρωση του έργου και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες, με την συμπλήρωση των οποίων λήγει αυτοδικαίως χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.
Το Ίδρυμα θα δύναται να προβαίνει σε αντικατάσταση των συμβαλλομένων ιατρών και οδοντιάτρων, όταν οι συμβάσεις τους καταγγέλλονται για οποιαδήποτε λόγο, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της καταγγελλόμενης σύμβασης, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, υπό τον όρο να μην υπερβαίνουν οι εν λόγω γιατροί και οδοντίατροι τους χίλιους τετρακόσιους (1.400) συνολικά.
Για την επιλογή των θεραπευτών ιατρών – οδοντιάτρων με σύμβαση μίσθωσης έργου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
• Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
• Να μην απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα με το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή να είναι μέτοχοι στα ανωτέρω, αυτοί, οι σύζυγοι και τα τέκνα τους.
• Να μην έχουν απολυθεί από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ή άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
• Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση τους από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του Ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.
• Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογράφηση, δωροδοκία.
• Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ που θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωσή τους.
• Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας.
• Η οικογενειακή τους κατάσταση.
Το Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ θα καθορίσει και κάθε άλλο κριτήριο που κρίνει απαραίτητο για την επιλογή των γιατρών.
Οι ιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τους συμβαλλόμενους ιατρούς και οδοντιάτρους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στα ιατρεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στο ιδιωτικό τους ιατρείο, για είκοσι επτά (27) ώρες την εβδομάδα. Το ωράριο θα είναι ελαστικό ή μη και θα συμφωνείται από το συμβαλλόμενο ιατρό ή
οδοντίατρο και τον προϊστάμενο διεύθυνσης της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος.
Η συνολική αμοιβή κάθε ιατρού ή οδοντιάτρου ορίζεται σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια (21.600,00) € μικτά και θα καταβάλλεται ως δεδουλευμένα, ανεξαρτήτως περιστατικών, σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση απουσίας του, ο συμβαλλόμενος ιατρός ή οδοντίατρος δεν δικαιούται αμοιβής, οφείλει δε να ενημερώνει εγκαίρως τον οικείο προϊστάμενο διεύθυνσης, ο οποίος εκδίδει απόφαση αναστολής της σύμβασης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι συμβαλλόμενοι ιατροί και οδοντίατροι αναλαμβάνουν το έργο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τους κανονισμούς του Ιδρύματος.
Το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν ο συμβαλλόμενος ιατρός ή οδοντίατρος:
α) παραβεί οποιονδήποτε από τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης και
β) παύσει να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα.
Ο συμβαλλόμενος ιατρός ή οδοντίατρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα (1) μήνα μετά την υποβολή της γραπτής του παραίτησης, εκτός εάν αυτή γίνει νωρίτερα δεκτή από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
Με τη λύση της σύμβασης ή την για οποιονδήποτε λόγο καταγγελία της, ο ιατρός ή οδοντίατρος οφείλει να παραδώσει τα συνταγολόγια και λοιπά στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved