ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχεται πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον τομέα του πολιτισμού
 

 

Αθήνα 25.4.2012, 13:03

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον τομέα του πολιτισμού θα υλοποιήσουν το προσεχές διάστημα φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως Σωµατεία, Σύλλογοι, Ιδρύµατα και Εταιρείες Αστικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.

Οι παραπάνω φορείς, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις έως την Πέµπτη 31 Μαΐου 2012, πρέπει επιπλέον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα δηµοσιευµένο καταστατικό, ή άλλα ισοδύναµης ισχύος νοµιµοποιητικά έγγραφα.
- Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς - κοινωνικού χαρακτήρα - µεταξύ άλλων - και στον τοµέα του Πολιτισµού.
- Να λειτουργούν αποδεδειγµένα δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στη σχετική Πρόσκληση.
- Η λειτουργία τους να µην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
- Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.
- Να διαθέτουν πραγµατική έδρα και οργανωµένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια που προτείνουν την υλοποίηση του έργου, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
- Σε περίπτωση απασχόλησης ατόµου µε αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτοµα µε αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιµότητας.
- Να διαθέτουν ή να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα οι οποίες δύναται να περιλαµβάνουν επί µέρους δηµόσιες συµβάσεις µέχρι ποσοστού 40% του συνολικού προϋπολογισµού. Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων µε ίδια µέσα και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουµένων.
- Να µην συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.

Αντίθετα, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα:
- Πολιτικά κόµµατα και παρατάξεις,
- Κυβερνητικοί οργανισµοί και Νοµικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου) εποπτευόµενα από το κράτος,
- Εµπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής,
- ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αναπτυξιακές εταιρείες),
- Αθλητικά σωµατεία και σύλλογοι,
- Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
- Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Επαγγελµατικές Ενώσεις.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, οι παραπάνω φορείς θα συνεργάζονται µε τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών έργων, µουσεία) καθώς και τα εποπτευόµενα Ν.Π. από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. ως συµπραττόντων φορέων, για την απασχόληση ανέργων σε έργα ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τοµέα.

Περιεχόµενο
Μέσω του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τοµέα, µπορεί να:
α) αντιµετωπίζονται ανάγκες των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΠΟΤ, που δεν χαρακτηρίζονται ως πάγιες και διαρκείς και δεν µπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον µόνιµο προσωπικό (π.χ. επιµήκυνση χρόνου επισκεψιµότητας αρχαιολογικών χώρων σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους αιχµής της τουριστικής κίνησης, η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ασφάλεια εκ των προτέρων και να προγραµµατιστεί η κάλυψή της από το µόνιµο προσωπικό),
β) υποβοηθούνται δράσεις µε αναπτυξιακή και όχι λειτουργική διάσταση (όπως εργασίες που συµβάλλουν στην διευκόλυνση της επισκεψιµότητας αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων και συνεπώς στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή µε προφανείς θετικές συνέπειες για τη τοπική οικονοµία και την αναπτυξιακή της προοπτική)
γ) προάγεται η ιδέα του εθελοντισµού και της κοινωνικής προσφοράς στον χώρο του πολιτισµού, ο οποίος αποτελεί προνοµιακό χώρο για την παροχή κοινωφελούς εργασίας, αφού συµβάλει στην λειτουργική απόδοση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων στις τοπικές κοινωνίες
δ) παρέχεται η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης και προβολής των πολιτιστικών χώρων, µε την ενεργό συµµετοχή φορέων της τοπικής κοινωνίας, κάτι που θα συµβάλλει στην δηµιουργική σύνδεση και στην επίτευξη συνεργασίας µεταξύ µη κερδοσκοπικών οργανώσεων, κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., µε κοινό στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το προτεινόµενο πρόγραµµα περιλαµβάνει απασχόληση έως 7 µήνες (στη διάρκεια ενός έτους), κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήµερου ενηµερωτικού σεµιναρίου, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και µουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα µουσεία είναι επισκέψιµοι από το κοινό. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το µόνιµο προσωπικό, επειδή προκύπτει εκτάκτως λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης, που παρατηρείται την θερινή περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων και
να προγραµµατιστεί η κάλυψή τους από το µόνιµο προσωπικό.

Επίσης, περιλαµβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδοµών, οι οποίες συµβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιµότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές οµάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, µπορεί να περιλαµβάνει την κάλυψη των διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόµιµα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από µόνιµο προσωπικό. Επιπλέον, η συµµετοχή φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόµοιες εκδηλώσεις, συµβάλλει στην ουσιαστική συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά.

Ωφελούμενοι
Οι ωφελούµενοι της πράξης θα είναι νέοι άνεργοι έως (35) ετών, καταγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ (µακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έµποροι και λοιποί επαγγελµατίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη).

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης µε αντικειµενικό σύστηµα µοριοδότησης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµού πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015».

Οι ωφελούµενοι θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς
ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονοµική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουµένων, αποδεικνύονται µε νόµιµα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα σε µακροχρόνια ανέργους, σε βραχυχρόνια και µακροχρόνια ανέργους που δε λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότηση αυτών, συνδυαστικά, είναι τα εξής:
Κριτήριο - Ανάλυση Κριτηρίου - Βαθµολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου
- Μακροχρόνια άνεργος (>12 µηνών): 20 βαθµοί
- Νέος άνεργος έως τριάντα (30) ετών που αναζητά εργασία: 25 βαθµοί
- Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας: 15 βαθµοί
2. Οικογενειακή Κατάσταση
- Μονογονεϊκή Οικογένεια: 15 βαθµοί
- Έγγαµος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι: 8 βαθµοί
- Με προστατευόµενα µέλη: 5 βαθµοί (για κάθε προστατευόµενο µέλος)
3. Οικογενειακό εισόδηµα
- Από 0,00€ έως 5.000,00 €: 15 βαθµοί
- Από 5.001,00€ έως 12.000,00€: 10 βαθµοί
- Από 12.001,00 έως 16.000,00 €: 8 βαθµοί
- Από 16.001,00 € έως 26.000,00€: 6 βαθµοί
- Από 26.001,00 και άνω: 0 βαθµοί
4. Κατάσταση Υγείας
- ΑµΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 35%-50%: 6 βαθµοί.
- ΑµΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω: 8 βαθµοί
5. Εντοπιότητα
- Μόνιµος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η πράξη: 10 βαθµοί

Άλλοι όροι
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€ €. Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως. Εκτός των αναφεροµένων καταβαλλόµενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριµένη πράξη κοινωφελούς χαρακτήρα σύµφωνα µε τον προσδιορισµένο σε αυτήν αριθµό επιχορηγούµενων θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της.

Σε περίπτωση που µειωθούν οι επιχορηγούµενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών, ο προϋπολογισµός της εγκεκριµένης πράξης θα µειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που µειώθηκαν χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον δικαιούχο.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση προς τους φορείς.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πρόσκληση (αρχείο pdf 359 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved