ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Οδηγίες για την κινητικότητα των διοικητικών ΑΕΙ

Αθήνα 18.6.2014, 12:45

Οδηγίες προς το υπουργείο Παιδείας για το θέμα της κινητικότητας των διοικητικών υπαλλήλων δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.


ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε 
 διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Ιουνίου 2014 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1570 B΄) η υπ’ αριθμ. 12/2014 Ανακοίνωση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την 
υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων, οι οποίοι τέθηκαν σε 
διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των ΚΥΑ, όπως αυτές αναφέρονται στην ως άνω 
Ανακοίνωση, οι οποίες εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 
(Α’ 167), όπως ισχύει.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα:

Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής 
Οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα, στον οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή 
θέση μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2014 αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 
δηλώσουν τους φορείς, στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν 
καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης.

Τονίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο από τους
υπαλλήλους όσο και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις ώστε να κατατεθούν 
εμπροθέσμως οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις. Σημειώνεται ότι τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία 
(δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, δηλ. έως και την 
1/7/2014. 

Συμπλήρωση / τροποποίηση της αίτησης και υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μέχρι την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία.

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή 
των θέσεων προτίμησης.

Για το λόγο αυτό, σημειώνεται ότι: 
Υπάλληλοι που : α) δεν υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη 
μετάταξη/μεταφορά, β) υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν 
καμία θέση προτίμησης και γ) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με 
περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις 
προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης 
προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο 
αριθμό μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης (έντυπα 
με κωδικό ΜΜ.ΠΕ.2, ΜΜ.ΤΕ.2, ΜΜ.ΔΕ.2, ΜΜ.ΥΕ.2 ανάλογα με την κατηγορία 
προσωπικού θέσεις της οποίας επιδιώκουν) με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
αυτού στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr  Κινητικότητα Ανακοίνωση 
12/2014). Την αίτηση υποβάλουν ενυπόγραφα στην αρμόδια Διεύθυνση, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή 
εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο υπάλληλος υπηρετούσε ήδη σε 
κλάδο για τον οποίο απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ως προσόν διορισμού η 
πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, η προϋπόθεση της κατοχής πιστοποιημένου τίτλου 
τεκμαίρεται ότι πληρούται. Ο υπάλληλος και σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνει 
στην αίτησή του τον απαιτούμενο κωδικό προσόντος (κωδ.101) (στην ενότητα Ε. της 
αίτησης). 3

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος υπηρετούσε σε κλάδο για τον οποίο δεν
απαιτείτο η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, αλλά επιθυμεί να δηλώσει θέση στην οποία 
απαιτείται, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί το αποδεικτικό γνώσης Η/Υ μέχρι την 
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του υπαλλήλου στη νέα του υπηρεσία, με την 
προϋπόθεση ότι έχει σημειώσει τον απαιτούμενο κωδικό στην αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωση .

Στην περίπτωση που ο διορισμός του υπαλλήλου έγινε σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν απαιτείτο η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών ή άλλου ειδικού 
πρόσθετου προσόντος από αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα Κωδικών Προσόντων 
και ο υπάλληλος υπηρετούσε ήδη σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται με τις ισχύουσες 
διατάξεις ως προσόν διορισμού η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών/ειδικού 
πρόσθετου προσόντος, η σχετική προϋπόθεση της κατοχής αυτών τεκμαίρεται ότι 
πληρούται. Ο υπάλληλος συμπληρώνει στην αίτησή του όσον αφορά τον κωδικό 
τίτλου: 9999 (στην ενότητα Γ. της αίτησης).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να δηλώσουν και θέσεις 
ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας προσωπικού από αυτήν που κατείχαν όταν 
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και 
κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου σύμφωνα με την οικεία 
Ανακοίνωση. Οι εν λόγω υπάλληλοι συμπληρώνουν τα έντυπα αιτήσεων των 
αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης θέσεις της οποίας επιδιώκουν , δηλώνοντας με 
αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) το σύνολο των προτιμήσεών τους, ιεραρχώντας 
αυτές ανεξαρτήτως κατηγορίας. Η σειρά προτιμήσεων συμπληρώνεται ΜΟΝΟ στο 
έντυπο της μιας από αυτές και κατά προτίμηση στο έντυπο αίτησης της ανώτερης 
κατηγορίας. 

Αναφορικά με τη μοριοδότηση του δεύτερου τίτλου σπουδών και, 
συγκεκριμένα αναφορικά με την επισήμανση ότι ο δεύτερος τίτλος σπουδών 
λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών, 
διευκρινίζεται όπως είναι αυτονόητο ότι ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται ο τίτλος 
και ανώτερης κατηγορίας από τον βασικό τίτλο σπουδών. 

Β. Υποβολή Στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
1. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
προβαίνουν σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων μετά από 
έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και 4
στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. Στη συνέχεια,
συμπληρώνoυν τα έντυπα αιτήσεων των υπαλλήλων κατά το μέρος που τους αναλογεί 
(μεταφορά ορθών στοιχείων στις ειδικές στήλες των αιτήσεων), τα οποία κοινοποιούν 
στους ενδιαφερόμενους με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης. 

2. Εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους 
αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί 
για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. 

3. Στον εν λόγω πίνακα καταχωρίζονται για κάθε υπάλληλο τα κριτήρια και οι 
ιδιότητες που θα ληφθούν υπόψη από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να μοριοδοτηθεί και να 
καταρτιστεί πίνακας κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία και 
κλάδο προσωπικού .

4. Αναλυτικές οδηγίες προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο 
των αιτήσεων καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να 
πιστοποιηθούν οι χρήστες των Διευθύνσεων που θα χειριστούν την εφαρμογή 
κατάρτισης των ψηφιακών πινάκων παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 
www.asep.gr Κινητικότητα  Ανακοίνωση 12/2014.

Γ . Διαδικασία Κατάρτισης των Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης και 
Διάθεσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα 
Η διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης των 
υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας διενεργείται κατ΄ αναλογία 
της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει. 

Το ΑΣΕΠ, μετά την παραλαβή από τους φορείς προέλευσης των ψηφιακών 
πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, 
προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, με την καταχώριση 
στο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους οικείους 
ψηφιακούς πίνακες, δηλαδή των κριτηρίων, των ιδιοτήτων καθώς και των 
προτιμήσεων κάθε υπαλλήλου.5

Η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων επιλογής αναλύεται στην υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19-08-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ). Σχετική, 
επίσης, είναι η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (1992/Β/14.8.2013) 
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή 
μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του 
τρόπου μοριοδότησής τους», όπως ισχύει». 

Oι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προβαίνουν στην κατάρτιση α) προσωρινού 
πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, 
κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινού πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα 
υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Οι εν λόγω πίνακες καταχωρίζονται 
στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την επομένη της ανάρτησης τους στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες 
εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από τα αρμόδια τριμελή ειδικά 
υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων προέλευσης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) 
τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά 
κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά 
φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς 
και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Ο Πίνακας Διάθεσης καταχωρίζεται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr ) καθώς και στις 
αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης.

Δ . Μετάταξη
Για τη μετάταξη/μεταφορά των υπαλλήλων, κατόπιν διενέργειας του 
απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας και, αφού ο φορέας προέλευσης έχει διαβιβάσει 
εγκαίρως στους φορείς υποδοχής τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων, εκδίδεται 6
απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την ανωτέρω απόφαση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζεται και η 
ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. 

Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά 
την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και 
ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα 
υποδοχής. Τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση 
του φορέα υποδοχής στο ΑΣΕΠ καθώς και στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο προκειμένου να μεταταχθεί/μεταφερθεί στη θέση ο αμέσως επόμενος 
αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης που έχει διαλάβει το 
φορέα στις προτιμήσεις του. 

Υπάλληλοι, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης και τα ως άνω 
πιστοποιητικά και στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως μη νόμιμα, 
στερούνται του δικαιώματος μετάταξης ή μεταφοράς.

Ε . ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας, μετατάσσονται/μεταφέρονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το 
συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως 
και 45.000 ευρώ , όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, για 
το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.οικ/24199/4.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013).

Όσοι εκ των τριτέκνων εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και προκειμένου να 
τύχουν μετάταξης/μεταφοράς κατά προτεραιότητα πρέπει να συμπληρώσουν στην 
ενότητα Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της 
αίτησης, τον κωδικό 333 που αντιστοιχεί στην αξιολογούμενη ιδιότητα. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. 12 του ν.4210/2013 «και οι πολύτεκνοι 
υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η υποπερίπτωση αα` της περίπτωσης 
Δ` της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν τρία τέκνα που 
συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, 7
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει » , μετατάσσονται/ μεταφέρονται κατά
προτεραιότητα.

Επίσης, σχετικά με τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και 
απέκτησαν τρίτο παιδί εν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, διευκρινίζεται ότι, 
οι ως άνω υπάλληλοι λογίζονται ως τρίτεκνοι για την κατά προτεραιότητα μετάταξη / 
μεταφορά τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/6.9.2013 
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2208 Β’ ), όπως ισχύει.

Οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο 
ΦΕΚ 2208/Β΄/6.9.2013 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και 
τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων 
υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved