ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχονται 1.400 προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας

Αθήνα 6.4.2016, 09:33

Κέντρα Κοινότητας θα λειτουργήσουν από την 1η Ιουλίου σε 250 δήμους της χώρα με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους και θα απασχολήσουν περίπου 1.400 υπαλλήλους, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ. 

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν -μεταξύ άλλων- σε συνέντευξη Τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου.

Προφανώς, όμως, για να λειτουργήσουν τα Κέντρα την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να εξευρεθούν χρήματα για τις προσλήψεις και αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα που επιβάλλουν οι δανειστές.

Τα Κέντρα Κοινότητας θα απευθύνονται στις οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως άστεγοι, άποροι, ΑμΕΑ, Ρομά, μετανάστες, και θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων δήμων. Θα παρέχουν πληροφόρηση κυρίως για θέματα παροχών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος. Ο πολίτης θα εγγράφεται στο μητρώο ωφελουμένων, το οποίο θα «επικοινωνεί» με τα άλλα δύο μητρώα, των φορέων πρόνοιας και των προγραμμάτων.

Η Γενική Γραμματεία  Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς πρότεινε στο υπουργείο να παρέμβει με έναν τριπλό ρόλο, ως προς τους δικαιούχους, ως προς το υπουργείο και ως προς τους εργαζομένους που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Κοινότητας. 

Ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης έρχεται να συνδράμει το έργο του υπουργείου Εργασίας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία. Για πρώτη φορά στο νέο ΕΣΠΑ γίνεται πράξη και επικυρώνεται με την έκδοση κοινήε υπουργικής απόφασης (παρακάτω) για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, η συνέργεια μεταξύ διαφορετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, δημιουργώντας νέες οικονομίες κλίμακας, αφού μειώνεται το διοικητικό κόστος του έργου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, ενώ αυξάνεται το ποσό που θα διατεθεί στις δράσεις για τους επωφελούμενους. Υλοποιείται έτσι η βασική στρατηγική της κυβέρνησης για δημιουργία καλών πρακτικών αξιοποίησης του ΕΣΠΑ.

Η αμοιβαία συνδρομή και η υποστήριξη μεταξύ ΚΔΒΜ και Κέντρων Κοινότητας, ενισχύει το στόχο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σημείου πληροφόρησης των πολιτών για δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη, την πρόνοια, τη Διά Βίου Μάθηση, την πιστοποίηση δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην απασχόληση. Παράλληλα, η παραπάνω συνέργεια θα συνεισφέρει πολλαπλασιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τις δράσεις των Κέντρων Κοινότητας. 

Η Proslipsis έχει δημοσιεύσει την υπουργική απόφαση για την λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφαση για τη λειτουργία των Κέντρων.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135
Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 21/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ−
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια−
τάξεις» (Α΄ 29).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29−8−2014)
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 172/Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015)
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ28/2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9−10−2015)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ
Φωτίου» και την υπ’ αριθμ. Υ70 (ΦΕΚ 2441/Β΄/13−11−2015)
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, Θεανώ Φωτίου».
9. Την υπ’ αριθμ. 44528/Δ9.12187/2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 724/
13−10−2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
10. Το άρθρο 75 Ι παρ. ε του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) όπως
ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το άρθρο
94 παρ. 3 Β του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
11. Tην υπ’ αριθμ. 1.5422/οικ.3.1022/21−4−2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Πα−
ρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της
ενέργειας «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομά−
δων» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ 824/Β΄).
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο−
λογισμού των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
13. Την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προδιαγραφών λει−
τουργίας Κέντρων Κοινότητας, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθ−
μού δύναται να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
2. Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι
Κινητές Μονάδες τους, λειτουργούν ως δομές συμπληρω−
ματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ
α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Σε περίπτωση
που σε ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν λειτουργεί Κοινωνική Υπηρε−
σία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης.
3. Σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η περαιτέ−
ρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστα−
σίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς
για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πο−
λιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Κάθε «Κέντρο Κοινότητας» λειτουργεί υποχρεωτικά
με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1.1. Υποδοχή−Ενημέρωση−Υποστήριξη των πολιτών.
1.1.1. Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών
σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής
ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προ−
γράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ).
1.1.2. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών
στα ανωτέρω προγράμματα. Τα «Κέντρα Κοινότητας»
υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους
πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για
το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο
για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προ−
σκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτη−
των δικαιολογητικών.
1.2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
1.2.1. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες
δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφι−
κά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοι−
νότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες
Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και
εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές
Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και
Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προ−
γράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.
1.2.2. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε
υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των
ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις
απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς
αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
1.2.3. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς
ένταξη των ανέργων.
2. Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να πα−
ρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική
ένταξη των ωφελουμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
παρακάτω υπηρεσίες:
− Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για
την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελ−
ματικού προσανατολισμού κ.α.
− Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης
σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
− Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και
μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευ−
σης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη
σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)
− Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαι−
ριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός
για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δρα−
στηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και
στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού
και άλλες υπηρεσίες και δομές.
− Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοι−
νωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση
ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτο−
βουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργά−
νωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής
και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς
της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι,
επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες
δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση
της σχολικής διαρροής κ.α.
− Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά)
για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
Ρομά και Μετανάστες
− Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομι−
κού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατό−
τητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
− Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών
− Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συν−
δράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά
περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή
του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις
του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων
δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και
τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.
2.3 Παραρτήματα και κινητές μονάδες
Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να διευρύνει τη δρά−
ση του με Παραρτήματα, ώστε να εξυπηρετεί θύλακες
φτώχειας, καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών
κ.α., καθώς και με Κινητές Μονάδες για τον εντοπισμό
και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.
Τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες θα είναι πα−
ρακολουθήματα του «Κέντρου Κοινότητας» αναφοράς,
θα εποπτεύονται από τις ίδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ α’
βαθμού και θα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες που
παρέχονται από το «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς
τους. Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες θα πρέπει να πα−
ρέχουν οπωσδήποτε τις υποχρεωτικές υπηρεσίες που
περιγράφονται στην παρ. 1. του άρθρου 2 της παρούσης.
Επιπλέον, τα παραρτήματα δύνανται να εξειδικεύονται
σε μία ή ορισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε περιοχής ή ομάδας − στόχου.
Στις περιπτώσεις που στο Δήμο λειτουργεί ήδη
«Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», αυτό
παραμένει ως Παράρτημα του διευρυμένου Κέντρου
Κοινότητας, το οποίο έτσι παρέχει, από την έναρξη
λειτουργίας του, και τις υπηρεσίες που παρέχονταν από
το υφιστάμενο Κέντρο Στήριξης Ρομά. Για τις ειδικότη−
τες που είναι κοινές με αυτές που προβλέπονται στο
«Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς, ο οικείος ΟΤΑ θα έχει
την ευχέρεια να ορίσει τον τρόπο κάλυψης των ανα−
γκών της κεντρικής δομής και του Παραρτήματος από
τις συγκεκριμένες υφιστάμενες ειδικότητες, έχοντας τη
δυνατότητα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να αυξήσει τον
αριθμό των απασχολούμενων αυτών των ειδικοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που
διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοι−
νότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένει−
ες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλει−
σμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ,
Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως
περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την
Κοινωνική Ένταξη».
2. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και πε−
ριστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται
να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλω−
τες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται
οι υπόλοιπες.
3. Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο θα
διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργα−
ζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προ−
γράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
1. Φορείς Υλοποίησης
Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας»
ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται
και εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινω−
φελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς).
2. Λειτουργία
2.1. Ωράριο Λειτουργίας
Τα «Κέντρα Κοινότητας» λειτουργούν από Δευτέρα
έως Παρασκευή με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας το
οποίο, κατά την κρίση του οικείου ΟΤΑ α΄ βαθμού και
με βάση τις δυνατότητές του σε ανθρώπινο δυναμικό,
δύναται να εκτείνεται και πέραν της 17:00, ώρα λήξης
του ωραρίου του τακτικού προσωπικού, προκειμένου
να εξυπηρετεί τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό
χρονικό εύρος. Το ακριβές ωράριο του «Κέντρου Κοι−
νότητας» καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
2.2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Οι Φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να συντάσσουν
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος να περι−
λαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση
και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», ιδίως τα
σχετικά με:
− Τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνω−
σης του Κέντρου Κοινότητας,
− Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού,
− Τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από το
«Κέντρο Κοινότητας» υπηρεσίες και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά,
− Την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφε−
λούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφα−
λίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον
αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους,
− Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελού−
μενων,
− Τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπη−
ρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και
των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου
− Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φα−
κέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προ−
βλεπόμενα στο Ν. 2472/1997,
− Την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συ−
νεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής
δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του
επιστημονικού απορρήτου,
− Τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των
ωφελούμενων,
− Τη διασύνδεση του «Κέντρου Κοινότητας» με φορείς
παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής
υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανέ−
νταξης,
− Την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοι−
τητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση
με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου,
− Την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη
λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», συμπεριλαμβα−
νομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές.
3. Στελέχωση
3.1. Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλ−
λήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου.
3.2. Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται ανάλογα
με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και τουλάχιστον
από δύο, υποχρεωτικά, υπαλλήλους, εκ των οποίων ο
ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, (ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος),
πλήρους απασχόλησης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα
εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλο−
ποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των πα−
ρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού
Λειτουργίας.
3.3. Σε περίπτωση λειτουργίας του «Κέντρου Κοινό−
τητας» με διευρυμένο ωράριο πέραν της 17.00 μμ, θα
πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου αυτού να απα−
σχολούνται στο Κέντρο δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, εκ
των οποίων ο ένας Κοινωνικός Λειτουργός, αμφότεροι
δε να καλύπτουν και διοικητικά καθήκοντα.
3.4. Στις περιπτώσεις «Κέντρου Κοινότητας» διευρυ−
μένου με παράρτημα Ρομά, σε Δήμο όπου ήδη λειτουρ−
γούσε «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων
Πληθυσμού» τότε, εάν στο προσωπικό του υπήρχε ήδη
εργαζόμενος με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, τότε
αυτός μπορεί να αναλάβει το συντονισμό του Κέντρου
Κοινότητας αναφοράς, σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει αυτό να στελεχωθεί υποχρεωτικά με Κοινωνικό
Λειτουργό που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συ−
ντονισμού. Στις περιπτώσεις όπου το ρόλο συντονιστή
είχε Κοινωνιολόγος ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας,
τότε αυτός παραμένει συντονιστής του παραρτήματος,
λόγω εμπειρίας.
3.5. Το «Κέντρο Κοινότητας», ανάλογα με τις παρε−
χόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 της
παρούσης, δύναται να στελεχώνεται από προσωπικό
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ ή
μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, από τις κάτωθι ειδικότητες:
− Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυ−
νατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και
κοινωνικής προστασίας.
− Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ
με άδεια άσκησης επαγγέλματος).
− Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής (πτυχιούχος ΑΕΙ ή
ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). Ελλείψει αυτού,
βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ
με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
− Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Δι−
οίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέμα−
τα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
− Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη
μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση
παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί
κλπ).
− Διαμεσολαβητής για Ρομά και Ευπαθείς Ομάδες,
τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με
το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση
θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της
κοινότητας και της διαλέκτου της

− Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη
του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.
3.6. Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο, διά του φορέα υλο−
ποίησής του, δύναται να συνάψει συμβάσεις έργου ή
κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ.
νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υγείας όπου αυτές προ−
βλέπονται ρητά).
3.7. Δύναται επίσης με τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει
βοηθητικό προσωπικό ή να συνάψει συμβάσεις για την
εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαρι−
ότητας κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου, με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση έργου. Σκόπιμο είναι,
όπου καθίσταται δυνατό, να απασχολούνται και άτομα
από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και
εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του
τακτικού προσωπικού και την εποπτεία του Συντονιστή
του Κέντρου.
3.8. Κάθε Κέντρο δύναται να έχει παραπάνω από ένα
άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της
περιοχής παρέμβασης.
3.9. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση
της πράξης, προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικό−
τερα του Ν. 2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει, για τους
φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.
3.10. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν
για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των
στελεχών του «Κέντρου Κοινότητας» μέσω ειδικών προ−
γραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων,
καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων
θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται
από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Όπου καθίσταται δυνατό, τα «Κέντρα Κοινότητας»
θα συστεγάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινω−
νικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης α΄ Βαθμού, σε διακριτό χώρο, ει δυνατόν πλη−
σίον της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή σε άλλες κοινωνικές
δομές του οικείου Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση,
οι ΟΤΑ θα μεριμνήσουν για τη στέγαση των Κέντρων
Κοινότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνουν
εκείνοι κατάλληλες και συμφέρουσες για το Δήμο και
τους δημότες τους, αξιοποιώντας, αν αυτό είναι εφικτό,
αδρανείς κτιριακές υποδομές κυριότητάς τους.
2. Τα κτίρια στα οποία θα λειτουργούν τα «Κέντρα
Κοινότητας» θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασι−
μότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμπο−
διζόμενων ατόμων. Επίσης θα πρέπει να πληρούν τις
κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές όπως
αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές
και υγειονομικές διατάξεις.
3. Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον τους παρακάτω χώρους οι οποίοι να είναι
προσβάσιμοι για ΑμεΑ:
− Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπε−
ραίωσης διοικητικών υποθέσεων
− Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών
δράσεων
− Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσω−
πικού και του κοινού
3.2 Σε περίπτωση που στο «Κέντρο Κοινότητας» παρέ−
χονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο Άρθρο 2 παρ. 2
της παρούσης, προβλέπεται ανάλογα με το είδος των
παρεχόμενων υπηρεσιών μια ή περισσότερες αίθουσες
δραστηριοτήτων προσβάσιμη/ες για ΑμεΑ.
3.3 Σε περίπτωση που στο «Κέντρο Κοινότητας» γί−
νεται συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών θα
πρέπει να διασφαλίζεται χώρος αποθήκευσης βασικών
αγαθών που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις.
3.4 Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν
τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για την
υποδοχή και διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρ−
μόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία
των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κάθε
άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από την παρούσα κοι−
νή υπουργική απόφαση να παρέχεται στους πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των «Κέ−
ντρων Κοινότητας», σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο
(παρεχόμενες υπηρεσίες), ανήκει στη Δ/νση που ασκεί
αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινω−
νικής Υπηρεσίας, σε ότι, δε, αφορά το οικονομικό και
διοικητικό αντικείμενο, στις αρμόδιες Δ/νσεις διοικη−
τικής και οικονομικής υποστήριξης του οικείου Δήμου.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ή/και λει−
τουργεί στον οικείο Δήμο η εν λόγω Δ/νση ή Κοινωνική
Υπηρεσία, την εποπτεία του Κέντρου ασκεί η αντίστοιχη
Δ/νση του Δήμου Έδρας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας
της, συνεπικουρούμενης από τους Κοινωνικούς Επιστή−
μονες άλλων δομών ή κοινωνικών προγραμμάτων του
Δήμου στον οποίο λειτουργεί το «Κέντρο Κοινότητας»
ή του οικείου ΟΤΑ β΄ βαθμού.
3. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των
προδιαγραφών λειτουργίας πραγματοποιούνται βάσει
των οριζομένων στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο.
4. Όλοι οι Φορείς οι οποίοι λειτουργούν «Κέντρα Κοι−
νότητας» υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Κοι−
νωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των
Κέντρων κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τις τυχόν
τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά
στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1. Τα «Κέντρα Κοινότητας» δύνανται να καλύπτονται
από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους.
2. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των κέντρων
κοινότητας από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι
οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του
ΕΣΠΑ 2014−2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved