ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Σύσταση 251 θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Proslipsis.gr | Αθήνα 6.2.2019, 14:30

Συνολικά 251 θέσεις διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συστήνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής αυτών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Το πώς θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές είναι άγνωστο, καθώς εδώ και καιρό τα αυτονόητα στις προσλήψεις έχουν πάψει να λειτουργούν. Πάντως το κριτήριο της εμπειρίας, όπως περιγράφεται στην απόφαση, παραπέμπει σε μονιμοποιήσεις.

Η σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 163|2019.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ.11043/Ζ1 (2)
Σύσταση διακοσίων πενήντα μίας (251) θέσε-
ων διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και καθορισμός της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφί-
ων, του τρόπου και χρόνου υποβολής αυτών και
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 21 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
β) του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις» (Α’ 266),
γ) του άρθρου 14 και 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»(Α’ 28),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
ε) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι-
ορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (Α’ 39)
όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116), του π.δ. 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 210) και του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),
ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων»(Α’ 31).
2. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
3. Το αριθμ. 389/23-08-2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου, στο οποίο εμπεριέχεται εισήγηση για τη
σύσταση 251 θέσεων προσωπικού κατηγοριών ΠE, TE,
ΔΕ και ΥΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών
υπηρεσιών του. Proslipsis.gr
4. Το γεγονός ότι α) δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέ-
σεις για την αυτοδύναμη λειτουργία και ακολούθως για
τη συγκρότηση της Συγκλήτου και την εκλογή Πρύτανη
του Ε.Α.Π. και β)δεν έχει εκδοθεί ο προβλεπόμενος από
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 Οργανισμός
του ιδρύματος.
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας, την αποστολή
και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, που επιβάλλουν τη στελέχωσή του με
εξειδικευμένο στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη
προγραμμάτων εξ αποστάσεως πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης προσωπικό, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με
τη θέσπιση πρόσθετου αναγκαίου προσόντος διορισμού
εικοσιτετράμηνης, άλλως δωδεκάμηνης εξειδικευμένης
εμπειρίας στις κατηγορίες ΠΕ και TE, χρόνος που κρίνεται
αναγκαίος για να θεωρηθεί ότι υφίσταται εξειδίκευση,
αλλά και την επιπλέον μοριοδότηση της εξειδικευμένης
εμπειρίας στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ, κατηγορίες προ-
σωπικού για τις οποίες λόγω αντικειμένου δεν τίθεται η
αυστηρότερη προϋπόθεση της εξειδικευμένης εμπειρίας
ως πρόσθετου αναγκαίου προσόντος.
6. Την αριθμ. Φ.1/Γ/108ΝΠ/156483/Β1/20-09-2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη που να επιβαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η δαπάνη που θα προ-
κληθεί κατά την διαδικασία πρόσληψης ανέρχεται στο
ποσόν των 3.954.675,36 ευρώ, το σύνολο δε αυτής θα
καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΑΠ,
σε βάρος της πίστωσης των ΚΑΕ 0211,0561 και 0563,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση θέσεων
Συστήνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
διακόσιες πενήντα μία (251) οργανικές θέσεις προσω-
πικού κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των
αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του.

Άρθρο 2
Κατανομή θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα
Οι θέσεις που συστήνονται με την παρούσα, κατανέ-
μονται ανά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 100
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 13
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 13
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 15
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 15
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 10
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 23
TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 4
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 16
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 5
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 10
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 5

Άρθρο 3
Απαιτούμενα προσόντα διορισμού Proslipsis.gr
Προσόντα διορισμού σε θέσεις των επιμέρους ειδικο-
τήτων ορίζονται όσα προβλέπονται από το π.δ. 50/2001
(Α’ 39), όπως ισχύει, και από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται
ως πρόσθετο προσόν διορισμού, για τις θέσεις κατηγο-
ρίας ΠΕ και TE, η εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων
(24) μηνών σε θέματα διοικητικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων που παρέχουν τίτλο
σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση,
που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων
(24) μηνών, τότε αρκεί η εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα
(12) μηνών σε θέματα διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων που παρέχουν τίτ-
λο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η ως άνω
εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Επιστημονικώς
Υπευθύνου του Προγράμματος, στην οποία θα αναφέρο-
νται λεπτομερώς το αντικείμενο της απασχόλησης και η
διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος
συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή
του και η συμβολή του στην περάτωση του προγράμμα-
τος, καθώς και η συμβατική σχέση, με την οποία συνδε-
όταν με τον φορέα, που εκτέλεσε το πρόγραμμα.

Άρθρο 4
Ειδικές κατηγορίες θέσεων
Ποσοστό των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατη-
γοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ κατά ειδικότητα καλύπτεται
από υποψηφίους ειδικών κατηγοριών κατά τα οριζόμε-
να στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4440/2016 (Α’ 224), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα
γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την
εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν
με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που
προβλέπονται για τις ως άνω ειδικές κατηγορίες από
υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυ-
τές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις
ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά στον Πίνακα Κατάταξης,
εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους, τις
θέσεις αυτές.

Άρθρο 5
Βαθμολόγηση και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Τα προσόντα και ιδιότητες που επικαλούνται οι
υποψήφιοι αποδεικνύονται και μοριοδοτούνται κατά
τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και στο άρθρο
18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν, ενώ οι επι-
μέρους λεπτομέρειες εξειδικεύονται στην προκήρυξη
πλήρωσης των θέσεων. Για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων
ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/
οικ.3824/2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης (Β’ 272). Η γνώση ξένης γλώσσας και χει-
ρισμού Η/Υ αποδεικνύεται κατά τα προβλεπόμενα από
το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) ενώ οι επιμέρους λεπτομέρειες
εξειδικεύονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν
καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων με υποψηφίους
με τα προσόντα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του
π.δ. 50/2001, είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από
υποψηφίους και χωρίς τα προσόντα αυτά. Proslipsis.gr
2. Ειδικότερα για την εμπειρία, ως βαθμολογούμενη
εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή
με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και
ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Κατά
παρέκκλιση της περιπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 και ειδικά για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, αν η
εμπειρία έχει αποκτηθεί σε υποστήριξη εξ αποστάσεως
προγραμμάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης (εξειδικευμένη εμπειρία) αυτή
μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες και μέχρι τριάντα
έξι (36) μήνες για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέ-
σεων ΔΕ και ΥΕ. Για τους λοιπούς μήνες με ανώτατο όριο
τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ως προς το
κριτήριο της εμπειρίας. Η εμπειρία του προηγούμενου
εδαφίου αποδεικνύεται με βεβαίωση του Επιστημονικώς
Υπευθύνου του Προγράμματος, στην οποία θα αναφέρο-
νται λεπτομερώς το αντικείμενο της απασχόλησης και η
διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο χρόνος
συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή
του και η συμβολή του στην περάτωση του προγράμμα-
τος, καθώς και η συμβατική σχέση, με την οποία συνδε-
όταν με τον φορέα, που εκτέλεσε το πρόγραμμα. Proslipsis.gr
Για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ και TE, στις οποίες απαι-
τείται εξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν διορι-
σμού, σύμφωνα με το άρθρο 3, πέραν του είδους και
του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης αυτής
εμπειρίας, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που δι-
αθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με
το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπο-
λειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των
συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών εμπειρίας μετά
την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και
ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Άρθρο 6
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και
δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν
εντός προθεσμίας, που θα οριστεί από την προκήρυξη.
Με την αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι θα συνυπο-
βάλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος
που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες, που
επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία ελήφθησαν
υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες,
διαγράφεται απ’ αυτούς. Με την προκήρυξη θα καθορι-
σθεί ο χρόνος, ο τρόπος και κάθε άλλη λεπτομέρεια της
διαδικασίας πλήρωσης των ως άνω θέσεων καθώς και δι-
ενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στο άρθρο
18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,24 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved