ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Στις υπηρεσίες Ασύλου: Τώρα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στο όνομα του κορονοϊού

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.4.2020, 12:43

Τώρα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συνοπτικές διαδικασίες και με εμπλοκή του ΑΣΕΠ, στο όνομα του κορονοϊού. 

Πρόκειται για προσωπικό που θα προσληφθεί στις υπηρεσίες μετανάστευσης για απασχόληση επί τρία συναπτά χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία, δηλαδή ουσιαστικά για μόνιμο. 

Υπενθυμίζεται ότι το Σύνταγμα απαγορεύει μονιμοποιήσεις και ανανεώσεις συμβάσεων αλλά τα τελευταία χρόνια υφίσταται διαρκώς μία... διασταλτική ερμηνεία.

* Ακολουθεί η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3205
Διαπίστωση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και εφαρμογή του
άρθρου 109 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική ανα-
πτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 53), για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
με Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 3 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(Α’ 28),
2) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει,
3) του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (Α’ 14),
4) του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
5) των άρθρων 1, 2, 4, 5, 8, 10 και 11 του ν. 4375/2016
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 51), όπως ισχύουν,
6) του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 17),
7) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 169), όπως ισχύει,
8) του άρθρου 109 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική ανα-
πτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),
9) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδι-
κοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα»,
10) του άρθρου 12 παρ. 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
11) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
12) του π.δ. 122/2017 (ΦΕΚ 149 Α’) «Οργανισμός
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύει,
13) του π.δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4 Α’) «Σύσταση Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων»,
14) του π.δ. 6/2020 (ΦΕΚ 5 Α’) «Διορισμός Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού»,
15) του π.δ. 9/2020 (ΦΕΚ 10 Α’) «Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου»,
16) του π.δ 18/2020 (ΦΕΚ 34 Α’) «Μετονομασία και σύ-
σταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου»,
17) Την αριθμ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυ-
λακάκη» (Β’ 3051).
2. Την αριθμ. 1/7433/15.4.2019 απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Άμυνας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας του Πολίτη -
Υγείας - Μεταναστευτικής Πολιτικής «Γενικός Κανονισμός
Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και
Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Β’ 2219).
3. Την αριθμ. 2945/23-3-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύ-
λου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών
Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί
διεθνή προστασία» (Β’ 1016).
4. Την από 24/3/2020 Έκθεση του Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής πολιτικής, με την οποία τεκμηριώνο-
νται οι έκτακτες ανάγκες για τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Καθορίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης προσω-
πικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) ετών με δυ-
νατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη, για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από
την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουμένων των αρχών
της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
2. Το προσωπικό που θα προσληφθεί, σύμφωνα με
109 του ν. 4674/2020, θα καλύψει έκτακτες ανάγκες του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 2
Διαδικασία Πρόσληψης
1. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσια
πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, στην οποία θα καθορίζονται ο αριθμός προσωπικού
που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδι-
κότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστι-
κά, η αντίστοιχη οργανική μονάδα τοποθέτησής τους, ει-
δικότερα κριτήρια επιλογής, η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος
και χρόνος υποβολής αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατά-
ταξης, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων
κατάταξης, το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και
χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της και η
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2. Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται και αποστέλλε-
ται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο το εγκρίνει
ή το τροποποιεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία των πέντε (5) ημερών, τεκμαίρεται σύμφω-
νη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Η προκήρυξη αναρτάται στους
χώρους ανακοινώσεων των καταστημάτων και της ιστο-
σελίδας της οικείας Υπηρεσίας, όπου θα προσληφθεί
το προσωπικό ΙΔΟΧ, καθώς και στους διαδικτυακούς
τόπους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
του «Διαύγεια» και της «Ανοικτής Διακυβέρνησης/
OpenGov», με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδο-
σης της απόφασης.
3. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης
των υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επι-
τροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο,
με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό
Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό
του Α.Σ.Ε.Π. και γ) τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη Προέδρου
της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος
του Α.Σ.Ε.Π. και, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής
του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α’
ή Β’, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την
ίδια απόφαση.
4. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου με μέριμνα της Επιτροπής. Ένσταση κατά του προ-
σωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους
νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων
που συγκροτείται με την απόφαση της παραγράφου 5
και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο
από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, β) έναν
εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, ορι-
ζόμενους από τον Πρόεδρό του και γ) τον Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουρ-
γό Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Επιτροπή Ενστάσεων
καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και
απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για
έλεγχο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή του.
Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα,
τον εγκρίνει και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου εντός επτά (7) εργασίμων ημερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται
έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορ-
ριπτέων από το Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των «Απαιτούμενων
Προσόντων», των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπει-
ρίας τους, όπου απαιτηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξει-
δικευθούν ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα με
την προκήρυξη.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Aπριλίου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εσωτερικών
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


Η απόφαση
H απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1132|2020.* Δείτε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 109 του ν. 4674|2020.
Άρθρο 109
Σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου
1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να προσλαμβάνεται
προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας τριών (3) ετών και
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.
2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια
προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά
από έλεγχο του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την παράγραφο 4
του παρόντος. Με τη δημόσια προκήρυξη καθορίζονται
ιδίως τα εξής:
α) Ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά
εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά,
ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής.
δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-
φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους.
ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο
χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφί-
ων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η δια-
δικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια
όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων
κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρό-
νος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
3. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοι-
χεία α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 καθορίζονται κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάτα-
ξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της
αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες
και τις εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου.
4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το
οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί μέσα σε πέντε (5) εργά-
σιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, τεκμαίρεται
σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..
5. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτε-
λείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων
Άσυλο με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το αρμό-
διο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
β) έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, οριζό-
μενους από τον Πρόεδρό του και γ) έναν Προϊστάμενο
Γενικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Χρέη Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει
ο εκπρόσωπός του Α.Σ.Ε.Π. και, όταν αυτός κωλύεται,
ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής
εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης με βαθμό Α΄ ή Β΄, ο οποίος ορίζεται, με τον
αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.
6. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου με μέριμνα της Επιτροπής. Ένσταση κατά του προ-
σωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους
νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που
συγκροτείται με την απόφαση της παραγράφου 5 και
αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από
το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, β) έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπλη-
ρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του, και γ) τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από
το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου. Η Επιτροπή Ενστά-
σεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων
και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για
έλεγχο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή του.
Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα,
τον εγκρίνει και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου εντός επτά (7) εργασίμων ημερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται
έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορ-
ριπτέων από το Α.Σ.Ε.Π..
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορί-
ζονται η διαπίστωση των εκτάκτων αναγκών της παρα-
γράφου 1 του παρόντος, η διαδικασία πρόσληψης, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η δυνατότητα παράτασης
των συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα
για την εφαρμογή του παρόντος.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved