ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχεται πρόγραμμα «κοινωφελούς χαρακτήρα»για 36.500 άτομα (η απόφαση)

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.4.2020, 20:22

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για το νέο πρόγραμμα «κοινωφελούς χαρακτήρα», το οποίο προβλέπει εποχική, οκτάμηνη απασχόληση για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες - Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και συναφείς φορείς, και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η δράση αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 150 ωρών, η οποία θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) και θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων. Η κατάρτιση .

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ- ληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση οι ωφελούμενοι από ανάλογα προγράμματα και ειδικότερα αυτοί που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018,10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η πρόσκληση
Σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταρτίσει σύντομα ο ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι αρμόδιος -μεταξύ άλλων- για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ανέργων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.


Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1256|2020.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 0.1503
Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμ-
μάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτο-
μα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 83/2019 ( ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019 ) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-7-2019) «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.201
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως την παρ. 12 του
άρθρου 58 και την παρ. 4 του άρθ. 28.
7. Την περίπτ. η΄ της παρ. 3 του άρθ. 79 και την παρ. 3
του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.14)
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (εν-
σωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις».
8. Τη με αριθμ. 58994/ΕΥΘΥ/4-6-2019 (ΦΕΚ 2343/Β΄/
18-6-2019) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου(ΕΕ L
347 της 20.12.2013, σ. 470 έως 486).
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1083/2006(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320 έως 469).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)
(EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή
την 25η Μαΐου 2018.
12. Τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα
μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
13. Την C(2014) /10128 final/ 17.12.2014 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός
CCI2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.
14. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ-
ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση,
έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλο-
ποίηση της πράξης που αφορά τη δράση «Προώθηση
της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συ-
ναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φο-
ρέων».
15. Την αριθμ. οικ. Γ2/12568/74/16-3-2020 εισηγητική
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους 276.699.200,00
επιμεριζόμενων α) σε 126.590.880,00 ευρώ για το 2020,
39.055.000,00 ευρώ για το 2021 και σε 34.886.320,00
ευρώ για το 2022 ως προς συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
σε βάρος του ΠΔΕ ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ποσού ύψους 200.532.200,00
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2021-2027» και β) 56.167.000,00 ευρώ για το
2020 και 20.000.000,00 ευρώ για το 2021 σε βάρος του
προϋπολογισμού του 2020 του Οργανισμού Απασχολή-
σεως Εργατικού Δυναμικού (ΚΑΕ 2493), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πλαίσιο ένταξης
1. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει τη δράση, «Προώ-
θηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέ-
ρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων» η οποία ως προς το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται
από εθνικούς πόρους εντάσσεται στην υποπαρ. ΙΔ.1 της
παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
2. Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδο-
τούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται
σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπη-
ρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, εκτός από τους
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουρ-
γείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις Περιφέρειες
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφε-
λούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018,
8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του
ΟΑΕΔ.
3. Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που
χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται
στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοι-
ας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων φορέων και περιοχών που υπά-
γονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον
αφορά τη δράση της απασχόλησης.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της
χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νο-
τίου Αιγαίου, εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος.
4. Η δράση αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων
και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των
ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Άρθρο 2
Στόχος - Αντικείμενο - Διάρκεια
1. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση
της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό
κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια
άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται
να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο
περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, δια-
τηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλλη-
λα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση
γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές
εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμε-
τέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης
τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολ-
λαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.
2. Ειδικότερα, τα προγράμματα εντάσσονται στους
ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
• αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς
τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο-
δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η
καθαριότητα,
• υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαί-
δευσης,
• βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης
προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
• οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλό-
τητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την
ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και
οικοσυστημάτων,
• υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
• μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
• πρόληψη φυσικών καταστροφών,
• πρώτες βοήθειες,
• δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,
• εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.
3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην
απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του
ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για
συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα
με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξει-
δικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπη-
ρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες
φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την
περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσό-
ντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό
με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου
της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα
πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η
συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της συμβου-
λευτικής και της κατάρτισης είναι υποχρεωτική.
Συνοψίζοντας η δράση περιλαμβάνει:
• Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης
για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
• Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευ-
τικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι
επιθυμίες των ωφελουμένων.
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το
οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρα-
κολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.
4. Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προ-
γράμματα κατάρτισης με το σύστημα της επιταγής κα-
τάρτισης (training voucher), τα οποία υλοποιούνται από
την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ
ΑπΚΟ).
5. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτι-
σης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης
(voucher), συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής
συμβουλευτικής, θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρό-
σκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί
από την Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΑπΚΟ.
6. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που άπτονται
ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των
ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως (2) μήνες και
δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από
την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμ-
ματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλε-
πόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων.
Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελου-
μένων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών
Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές
μονάδες παραμένουν κλειστές.
7. Όταν οι υπηρεσίες/φορείς όπου έχουν τοποθετηθεί
οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρο-
νικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύνα-
ται να παραταθεί έως δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15)
ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση
συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι
τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την
πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις
αυτές η απασχόληση των ωφελουμένων αναστέλλεται
για το διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία/φορέας δεν
λειτουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας.
8. Όταν οι ωφελούμενοι κάνουν χρήση αναρρωτικής
άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 παρ. 1β, παρατείνε-
ται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτα-
του ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την
πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού της παρ. 6.
9. Όταν ωφελούμενη απουσιάζει λόγω: α) επαπει-
λούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες
βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απα-
σχόληση αναστέλλεται και συνεχίζεται εντός δέκα (10)
μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη
συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την
πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων και - ως προς το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης - όχι πέραν
της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

Άρθρο 3
Ορισμοί - Αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση και παρακο-
λούθηση της δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από
πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος της και ο ΟΑΕΔ ως προς το
σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
2. Δικαιούχος ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από
πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ
ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΑπΚΟ που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία
Εργασίας. Η Γενική Γραμματεία Εργασίας ορίζεται αρμό-
δια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων,
στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι, και των
διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα,
τόσο ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους
του ΕΣΠΑ σκέλος, όσο και ως προς το σκέλος που χρη-
ματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
3. Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την πρόσκληση και είναι αρμό-
διος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των
ωφελουμένων και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των ανέργων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέ-
σεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα
με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, όπως θα έχουν
προσδιοριστεί από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας, τη
διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων
για την πιστοποίηση της απασχόλησης και καθολικών
διοικητικών επαληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φο-
ρείς, τις δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους
ωφελουμένους και την καταβολή των αμοιβών στους
ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους
επιβλέποντες φορείς.
4. Επιβλέποντες φορείς ορίζονται οι Δήμοι, Περιφέρει-
ες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φο-
ρέων, οι οποίοι θα προσλάβουν και θα απασχολήσουν
ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον
ΟΑΕΔ.
5. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και απογραφικών δελτίων εισόδου/εξόδου
(microdata) ωφελουμένων ορίζεται το Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 54 Α του
ν. 4314/2014, ως προς τις πράξεις που συγχρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΠ.
6. Εκτελούντες την επεξεργασία ορίζονται η ΕΥΔ ΕΠΑ-
ΝΑΔ και η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΑπΚΟ για
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
7. Τρίτοι ορίζονται, σύμφωνα με το άρθ. 4 (περ. 10) του
ΓΚΠΔ, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια
αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο
των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτε-
λούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό
την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του
εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4
Ένταξη και υλοποίηση δράσης
1. Ο δικαιούχος της δράσης, μετά την δημοσίευση
σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, υποβάλλει αί-
τηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο
ΕΠ συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
και στοιχεία, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά
εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Στην αίτηση
προσδιορίζονται οι επιβλέποντες φορείς και ο αριθμός
θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.
2. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς
τον ΟΑΕΔ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
της (σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου, όπως αυτά
εξειδικεύονται στην πρόσκληση) και από πόρους του
ΟΑΕΔ ως προς το εθνικό σκέλος.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση δράσης
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης
που αφορά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δρά-
σης, η έκδοση της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδι-
καίως πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ του φορέα
χρηματοδότησης.
2. Η αναλογούσα εθνική συμμετοχή, καθώς και η αντί-
στοιχη ενωσιακή συνδρομή της δράσης, θα καλυφθούν
από το ΠΔΕ. Οι σχετικές εισροές των πόρων του ΕΚΤ θα
αποτελέσουν έσοδα του ΠΔΕ και θα εκταμιεύονται σύμ-
φωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
3. Η υλοποίηση της δράσης, καθώς και όλα τα δικαιώ-
ματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκρι-
τικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε
οποιονδήποτε τρίτο. Για την υλοποίηση της δράσης δύ-
ναται να εφαρμοσθεί μεθοδολογία μοναδιαίου κόστους.
4. Το κόστος του σκέλους που υλοποιείται από εθνι-
κούς πόρους καλύπτεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2
του άρθρου 4.
5. Για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης οι
πληρωμές προς τον ΟΑΕΔ πραγματοποιούνται ως εξής:
α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έκδοση του
οριστικού πίνακα επιτυχόντων και ανέρχεται σε ποσοστό
40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 8.
β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αφού οι επιβλέπο-
ντες φορείς έχουν ολοκληρώσει το 80% των αναγγελιών
τοποθέτησης επί του συνόλου των επιτυχόντων ανέργων
του οριστικού πίνακα κατάταξης και ανέρχεται σε πο-
σοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται
στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την πληρωμή είναι η συλλογή των απογραφικών
δελτίων (microdata) ΕΙΣΟΔΟΥ των ωφελουμένων από
τον επιβλέποντα φορέα.
γ) Η τρίτη και τελευταία δόση, η οποία συνιστά την
αποπληρωμή, διαμορφώνεται ανάλογα με την τελική
πλήρωση των θέσεων στους επιβλέποντες φορείς και το
χρόνο απασχόλησης των ωφελουμένων σε καθεμία από
αυτές και μπορεί να ανέρχεται έως και το υπόλοιπο 20%
του αρχικού προϋπολογισμού της δράσης. Καταβάλλεται
με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου
της δράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή
είναι η συλλογή του συνόλου των απογραφικών δελτίων
(microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελούμενων από τον επιβλέ-
ποντα φορέα.

Άρθρο 6
Ωφελούμενοι - Κριτήρια και σύστημα επιλογής
1. O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις
ωφελουμένων, καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων,
προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις
απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα με
τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καταβάλλει μισθο-
λογικό και μη μισθολογικό κόστος στους ωφελουμένους
και τους επιβλέποντες φορείς αντιστοίχως και διενεργεί
δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στους επιβλέ-
ποντες φορείς.
2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες,
πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βο-
ρειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νη-
σιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η
συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής,
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλά-
χιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολο-
γικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προ-
σόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ-
ληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενει-
ών των περιπτ. α και β νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνερ-
γοι σύζυγοι της περιπτ. α και ο εγγεγραμμένος άνεργος
αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της περιπτ. β.
4. Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμέ-
νων ανέργων συζύγων, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτ. γ
(για τους μακροχρόνια ανέργους 12 μηνών και άνω), ε,
στ και ζ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφε-
λούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018,
8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του
ΟΑΕΔ.
5. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά
κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής και κατάταξης:
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα
(60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο δι-
πλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών
οικογενειών,
β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω
κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60):
ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω:
δεκαπέντε (15) μόρια,
δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατο-
μικό ή οικογενειακό, ως εξής:
Α) Ατομικό 0 - 3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια
Β) Οικογενειακό 0 - 7.000 ευρώ
Α) Ατομικό 3.501 - 5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25)
Β) Οικογενειακό 7.001 - 10.000 μόρια
ευρώ
Α) Ατομικό 5.001 - 8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια
Β) Οικογενειακό 10.001 - 16.000
ευρώ
Α) Ατομικό 8.001 - 12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια
Β) Οικογενειακό 16.001 - 26.000
ευρώ
Α) Ατομικό άνω των 12.000
ευρώ
Μηδέν (0) μόρια
Β) Οικογενειακό άνω των
26.000 ευρώ
ε) ηλικία
18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε
ανήλικο τέκνο,
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων
τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως
συνολικού αριθμού τέκνων,
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης:
σαράντα (40) μόρια και
θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολο-
κληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩ-
ΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου
ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.
6. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και ζ), απαι-
τείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα πο-
σοστά αναπηρίας.
7. Όταν μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της
κατηγορίας 2.α αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε
προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των
μορίων της ανεργίας του/της συζύγου. Όταν και οι δύο
σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρο-
νική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας
τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγο-
ρίες 2.γ, 2.ε, 2.στ και 2.ζ, ο καθένας από τους συζύγους
λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης
ανεργίας του.
8. Εάν οι άνεργοι της κατηγορίας 2.δ (πτυχιούχοι ΠΕ
ή TE) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα
αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, απο-
κλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις
ανωτέρω κατηγορίες 2.α, 2.β, 2.γ, 2.ε, 2.στ και 2.ζ.
9. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότη-
ση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν
δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους
δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγ-
χου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση,
κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοι-
χες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση του
ΟΑΕΔ, η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του Ανωτά-
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ
εγκρίνει ή τροποποιεί την σχετική πρόσκληση μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
και κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων
1. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης
του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την το-
ποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία
ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπη-
ρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως
προβλέπει η πρόσκληση.
2. Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνη-
τικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήμα-
τος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).
3. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο
διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρό-
σκληση, ο δυνητικά ωφελούμενος αποκλείεται από την
διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων
και, κατά συνέπεια, από την διαδικασία τοποθετήσεων
βάσει αυτού.
4. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα
οριστεί στην πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται
με βάση την ημερομηνία αποστολής. Μετά τη λήξη της
προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
5. Η αίτηση του δυνητικά ωφελούμενου επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε
αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από
τον δυνητικά ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του
από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
6. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς
τον ΟΑΕΔ για την χρήση και επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της
πρόσκλησης.
7. Ο δυνητικά ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της
πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Συμπλη-
ρώνει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία που θα οριστούν
στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φο-
ρέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 6.
8. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αι-
τήσεων για ελλιπή στοιχεία - δικαιολογητικά, έστω και
συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες
αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν
τις προηγούμενες, οι οποίες ακυρώνονται.
9. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων,
ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αί-
τησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
10. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται με μηχανογραφικό τρό-
πο τις αιτήσεις των δυνητικών ωφελουμένων για την
απασχόλησή τους ανά ειδικότητα και τους κατατάσσει
σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων Στον πίνακα
αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός,
η συνολική βαθμολογία των δυνητικά ωφελουμένων, οι
μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια
κατάταξης της παρ. 5 του άρθρου 6, η σειρά κατάταξης
με βάση την συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η
ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις
και η υπηρεσία τοποθέτησης ή/και ο επιβλέπων φορέας.
11. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων
συμμετοχής στην διαδικασία και των κριτηρίων που λαμ-
βάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους
επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι
ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα
κατάταξης ανέργων.
12. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καταρ-
τίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικη-
τή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του
Διοικητή. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων
περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρι-
νό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλει-
ομένων, στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος
αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο δι-
αδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή
του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου Κέντρου
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 2.
13. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβο-
λή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς
το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων
στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη
της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.
Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των
ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
14. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του
ΟΑΕΔ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο οριστικός
πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον
οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλα-
χόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνε-
ται από τον Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με
απόφασή του. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδο-
σή του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του
αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου
επιβλέποντος φορέα.
15. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό
πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την
ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες
(ΚΠΑ2) του Οργανισμού στους επιβλέποντες φορείς, όσο
και κατά την τοποθέτησή τους και την αναγγελία τοπο-
θέτησής τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ
από τους επιβλέποντες φορείς.
16. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λή-
ξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσω-
ρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή
ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία
υπόδειξής και τοποθέτησής τους στους επιβλέποντες
φορείς, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης
ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.
17. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προ-
σωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης
του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 8
Υπόδειξη - Τοποθέτηση ωφελουμένων
1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης
στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικά ωφε-
λούμενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα
κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το
ΚΠΑ2, όσο και κατά την αναγγελία τοποθέτησής τους
από τον επιβλέποντα φορέα, και υπό την προϋπόθεση
ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται
στην πρόσκληση.
2. Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμ-
φωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά
ειδικότητα, με βάση την συνολική βαθμολογία των
υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που
συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο
κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το
δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής από τα επιμέρους
κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 6. Αν και πάλι δεν κατα-
στεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει
όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το
χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά
την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο
θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την πρό-
σκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.
4. Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επι-
λεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης,
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την προ-
σκόμιση στον φορέα του συστατικού σημειώματος από
τον ωφελούμενο. Επισημαίνεται ότι οι αντικαταστάσεις
των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα
σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης των επι-
τυχόντων.
5. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον
ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε οι το-
ποθετημένοι ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον ορι-
στικό πίνακα κατάταξης. Οι τοποθετημένοι ωφελούμενοι
αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του επιβλέποντα φορέα ή/και υπηρεσία
τοποθέτησης.
6. Ο επιβλέπων φορέας, για τις περιπτώσεις των υπο-
δειχθέντων δυνητικά ωφελουμένων οι οποίοι δεν απο-
δέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν προσκομίζουν τα
αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2
του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή
τους. Οι δυνητικά ωφελούμενοι οι οποίοι δεν αποδέ-
χονται την θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά
από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.
7. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ
των Επιβλεπόντων Φορέων, των ωφελούμενων και των
Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιλύεται βάσει
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 24 του
ν. 2690/1999, Α΄45).
8. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων φορέας δεν απο-
δεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύ-
πτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι
που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των επιβλεπόντων
φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,
σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα , βάσει
της αίτησής τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε
αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντα φορέα.
9. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό
πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους επι-
βλέποντες φορείς δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο
να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη την διάρκεια
του προγράμματος.
10. Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελουμένου
στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται
να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή
σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: απιστία
στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά)με αιτιολο-
γημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη
στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ.
Σε περιπτώσεις σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου, ο
ωφελούμενος δύναται να διαγραφεί από το μητρώο
ωφελουμένων του προγράμματος κατόπιν απόφασης
του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή άλλου οργάνου που ορίζεται με από-
φασή του Διοικητή.
Στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής της συμμετοχής
ωφελουμένου στο πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας
που αφορούν στον επιβλέποντα φορέα, η θέση δεν κα-
λύπτεται από έτερο ωφελούμενο. Ο ωφελούμενος τοπο-
θετείται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη
θέση άλλου επιβλέποντος φορέα, βάσει της αίτησής του
ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου
σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του
νέου επιβλέποντος φορέα.
11. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακο-
πής της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από
τον επιβλέποντα φορέα εκτός των αναφερομένων στην
παρ. 10, η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο.
Ο ωφελούμενος τοποθετείται, με απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα,
βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ’ υπέρ-
βαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και
με τη σύμφωνη γνώμη του νέου επιβλέποντος φορέα.
12. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου
του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση
και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης. Οι επιβλέποντες φορείς χορηγούν, με τη λήξη του
προγράμματος, στους ωφελούμενους βεβαίωση χρόνου
απασχόλησης σε κοινωφελές πρόγραμμα.
13. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας
επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα, επιλαμβανόμενο
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των
ΕΥΔ των ΕΠ. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν απο-
δεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος
κατατάχθηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων
ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέ-
τηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμό-
διου οργάνου του επιβλέποντα φορέα, και ενημερώνεται
σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές μεταξύ ωφελουμέ-
νων και επιβλεπόντων φορέων σχετικά με αμφισβήτηση
τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Ο
ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς κοινοποιούν αμελλη-
τί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα που
απαιτούνται για να προβεί στις προβλεπόμενες από τις
αρμοδιότητές του ενέργειες.

Άρθρο 9
Μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος -
Αμοιβές ωφελουμένων - Επιλέξιμες δαπάνες
1. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφε-
λουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας
και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα - ωφελουμένου).
2. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον
επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοι-
χεί σε 21,90 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από
547,63 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους. Από 1-7-2020
τα ανωτέρω ποσά θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4597/2019.
3. Ο ΟΑΕΔ και ο επιβλέπων φορέας, εκτός από τα ορι-
ζόμενα ποσά στην παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδή-
ποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελου-
μένους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).
4. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 ανώτατα μηνιαία ποσά για
25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχο-
λούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο
μισθολογικό κόστος.
5. Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζονται και οι ασφαλιστικές
εισφορές ωφελουμένου και επιβλέποντα φορέα. Επιλέ-
ξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ
παρ. 1 και 5 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
6. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατρο-
φαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Για
τα μέλη της οικογενείας τους εφαρμόζεται η διάταξη
του άρθρου 23 του ν. 4529/2018.
7. Για τους ωφελουμένους που θα απασχοληθούν σε
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγρά-
φονται στην Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(Β΄ 2778), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς
του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.
8. Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για πα-
ροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν
ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των
προγραμμάτων. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές
των ανωτέρω ωφελούμενων, δηλαδή των ωφελούμε-
νων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), αποτελεί
επίσης επιλέξιμη δαπάνη χωρίς τους περιορισμούς της
ανωτέρω υποπαραγράφου.

Άρθρο 10
Διαδικασία καταβολής μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελουμένους
και επιβλέποντες φορείς
1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέ-
ποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσω-
πο του φορέα στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα
υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
της δημόσιας πρόσκλησης,
β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα,
στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του
ωφελουμένου:
• ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας,
• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
• Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης ή πρώην ΕΤΑΑ,
• Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου - ωφελούμενου,
• χρονολογία γέννησης,
• ημερομηνία αναγγελίας τοποθέτησης,
• αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN
μόνο κατά την πρώτη πληρωμή και εάν δεν το έχει δη-
λώσει στην υπηρεσία (ΚΠΑ2) ο ωφελούμενος ώστε να
καταχωρηθεί στο σχετικό πεδίο του μητρώου του,
• αριθμός ημερών ασφάλισης,
• καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής,
• καθαρές μηνιαίες αμοιβές,
• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου/
ασφαλισμένου,
• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φο-
ρέα,
• συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελου-
μένου και επιβλέποντος φορέα),
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δη-
λώσεις (ΑΠΔ), για τους ωφελούμενους του προγράμμα-
τος ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις
ανάγκες του προγράμματος,
δ) αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN του επιβλέ-
ποντος φορέα και
ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)
ΕΦΚΑ των Επιβλεπόντων φορέων που ανήκουν στην Κε-
ντρική Διοίκηση.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφε-
λουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους
είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata)
ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φο-
ρέα.
3. Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών
καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ στην πρόσκληση.
4. Μετά την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής,
όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πι-
στώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με
τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους,
βάσει της μηνιαίας κατάστασης παραγράφου 1 της
παρούσας, και τους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των φορέων
υποδοχής, με τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνολι-
κές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενων και φορέων
υποδοχής).
Όταν ο φορέας ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, οι
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέσω ταυτότη-
τας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) ΕΦΚΑ.
Παραμένει η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ από τους
επιβλέποντες φορείς που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκη-
ση στον ΕΦΚΑ και προσκόμισής της στο αρμόδιο ΚΠΑ2.
5. Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων
φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδει-
κτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι
επιβλέποντες φορείς, προκειμένου να τους καταβληθούν
οι ασφαλιστικές εισφορές που έπονται του αρχικού μήνα
τοποθέτησης, υποβάλλουν υποχρεωτικά στα αρμόδια
ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.
6. Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών εξειδικεύεται στην δημόσια πρόσκληση που κα-
ταρτίζει ο ΟΑΕΔ.

Άρθρο 11
Απουσίες ωφελουμένων
1. Σε περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελου-
μένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών
τους, προηγείται έγγραφη αίτηση προς έγκρισή της
από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα
δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολο-
κλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα
απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του
δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμε-
νος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον
επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.
β) Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του
προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας
έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαι-
ώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καταβολή
των αποδοχών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστι-
κών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς αποτελούν
επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.
γ) Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω επαπειλούμενης
κύησης, κύησης και λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλ-
λεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυ-
νατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στην παρ. 9
του άρθρου 2. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας
δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετά-
σεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές
πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.
δ) Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν
παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε
ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πά-
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο
ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν
σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συ-
ντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία
(1) ώρα την ημέρα.
ε) Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρ-
χονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την
εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέ-
κνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. (Στην
περίπτωση των θετών γονέων, το δικαίωμα ασκείται με
χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού και έως την
συμπλήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών αυτού).
στ) Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον έναν εκ των
γονέων, και όχι σωρευτικά, προσκομίζοντας τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά.
ζ) Εάν ο ωφελούμενος υποστεί εργατικό ατύχημα κατά
τη διάρκεια της απασχόλησής του και προσκομίσει τα
κατάλληλα δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμμα-
τος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται
επιλέξιμη δαπάνη.
η) Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιού-
ται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη
ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την
παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης, ανεξαρτήτως
του αριθμού τέκνων.
θ) Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.
ι) Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γο-
νέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην
ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
κ) Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών
λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.
2. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα
έντυπα αιτήσεων του ωφελουμένου και της έγκρισης
του επιβλέποντα φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη
δαπάνη του προγράμματος.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις επιβλέποντος φορέα
1. Ως προς το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από
πόρους του ΕΣΠΑ, ο επιβλέπων φορέας, τηρεί τις απαι-
τήσεις του Παραρτήματος Υποχρεώσεων Δικαιούχου της
απόφασης ένταξης της δράσης στο ΕΠ και συνολικά του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ. Ως προς το
σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο
επιβλέπων φορέας τηρεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
2. Ως προς το σκέλος που συγχρηματοδοτείται από
πόρους του ΕΣΠΑ, ο επιβλέπων φορέας τηρεί και κατα-
θέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Ενιαίου
Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-
2020, κατ’ εφαρμογή του Παραρτήματος Ι του Κανονι-
σμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, καθώς και βάσει
των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και των απαιτήσε-
ων των δράσεων. Ως προς το σκέλος που χρηματοδο-
τείται από εθνικούς πόρους, ο επιβλέπων φορέας τηρεί
αντίστοιχα στοιχεία τα οποία υποβάλλει προς τον ΟΑΕΔ
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
3. Ο υπεύθυνος φορέας, ο δικαιούχος και οι επιβλέ-
ποντες φορείς συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ
137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν.
2016/679, αναφορικά με την νόμιμη επεξεργασία δηλ. τη
συλλογή, τήρηση και φύλαξη των απογραφικών δελτίων
ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων, τα
οποία προστατεύονται ως δεδομένα προσωπικού χαρα-
κτήρα. Ο επιβλέπων φορέας συλλέγει νομίμως στοιχεία
αναφορικά με τα απογραφικά δελτία (microdata) των
ωφελουμένων τους οποίους απασχολεί και τα καταχω-
ρεί στο ΠΣ του δικαιούχου σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και
ειδικότερα όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 6
και στην πρόσκληση.
4. Ο επιβλέπων φορέας με πλήρη ευθύνη του διασφαλί-
ζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο
απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο
επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους
εργαζομένους του, σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για
την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010
(Α΄ 84), καθώς και ειδικότερες σχετικές διατάξεις.
5. Ο επιβλέπων φορέας απασχολεί τους ωφελουμέ-
νους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί
και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση
στην οποία θα απασχοληθούν. Ο επιβλέπων φορέας
απασχολεί τους ωφελουμένους σε περιοχές αρμοδιό-
τητας και σε τομείς δραστηριότητας του
6. Ο επιβλέπων φορέας δεν αναθέτει σε ωφελουμέ-
νους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση
και εμπειρία, η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά
τους, ιδιαιτέρως δε όταν τα καθήκοντα αυτά περιλαμβά-
νουν τη χρήση εξοπλισμού - μηχανημάτων και εργαλεί-
ων. Ειδικότερα, αναφορικά με τους ωφελουμένους που
απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, απαγο-
ρεύεται να τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή
απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
7. Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να παρέχει στους
ωφελουμένους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κα-
τάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία τους.
8. Ο επιβλέπων φορέας οφείλει να παραδώσει στον
ωφελούμενο εκτύπωση του εντύπου Ε3.1 το οποίο έχει
υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης (ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ).
9. Όταν περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότη-
τες ορίζονται ως τόπος απασχόλησης ή όταν ως τόπος
απασχόλησης ορίζεται θέση σε επιβλέποντα φορέα ή
υπηρεσία τοποθέτησης με έδρα διάφορη της έδρας του
οικείου δήμου, η οποία βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιο-
χή, ο επιβλέπων φορέας εξασφαλίζει τη μετάβαση του
ωφελουμένου στον τόπο απασχόλησής του, τηρουμένης
της αρχής της καλής πίστης.

Άρθρο 13
Έλεγχος και παρακολούθηση του συγχρηματο-
δοτούμενου σκέλους της δράσης
1. Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματι-
κότητα και η ορθή εφαρμογή της δράσης, τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το
ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο τη χρη-
στή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, την τή-
ρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, την ορθή
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την
απόφαση ένταξης της δράσης, την επιλεξιμότητα των
δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους, την
πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την
επιβολή κυρώσεων, την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής
παράβασης και την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής
ελέγχου.
2. Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας
του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική δια-
χείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές
διατάξεις, και περιλαμβάνει:
α) διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενερ-
γούνται από τον υπεύθυνο φορέα και από το δικαιούχο,
β) επιθεωρήσεις οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή
Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της, στη Διαχειριστική
Αρχή, στο Δικαιούχο, στον ΟΑΕΔ και στους επιβλέποντες
φορείς,
γ) ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή
Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με το ν. 4314/2014 και το
λοιπό νομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ και
δ) ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις και οι έλεγχοι συνίστανται
στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδο-
τούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των
δαπανών που δηλώνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με τους
όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφω-
σής του με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’
όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:
α) στη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
υπουργική απόφαση για την τροποποίηση και αντικα-
τάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων» (ΕΚΕΔ) (Β΄ 3521),
β) στην παρούσα απόφαση,
γ) στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λο-
γιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των
φορολογικών νόμων και
δ) στην εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του
ΕΠ και του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών
που αφορούν την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.
4. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον
ΟΑΕΔ, προς τους επιβλέποντες φορείς, για την πιστο-
ποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την
έγκαιρη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η πιστο-
ποίηση της απασχόλησης περιλαμβάνει τις διοικητικές
πράξεις τοποθέτησης των ωφελουμένων, παρουσιολό-
για, κτλ.
5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα
του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβά-
ζεται στο δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τις σχετικές
διοικητικές πράξεις.
6. Σε κάθε επίπεδο ελέγχου (Δικαιούχο, επιβλέποντες
φορείς, αρμόδια ΕΥΔ και Αρχή Πιστοποίησης) πρέπει να
ελέγχονται και να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και
να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της δράσης που
χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.
7. Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση απαιτείται
ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρη-
σης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους
λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλι-
ση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου
θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πι-
στοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογι-
στικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται
από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπη-
ρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και το δικαιούχο. Οι
λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι
Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την
ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της
δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγ-
γράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής
και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά,
τα οποία θα επισυνάπτονται,
β) η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνει-
σφοράς στους επιβλέποντες φορείς,
γ) η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι-
λογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολού-
θησης και
δ) η ύπαρξη, για κάθε δράση, κατά περίπτωση, των
τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδό-
τησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης,
εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα-
ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 14
Έλεγχος και παρακολούθηση του χρηματοδοτού-
μενου από εθνικούς πόρους σκέλους της δράσης
1. Στα προγράμματα ή τμήματα προγραμμάτων που
υλοποιούνται από εθνικούς πόρους, ο έλεγχος και η πα-
ρακολούθηση αυτών από τον ΟΑΕΔ, εξασφαλίζονται με
την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων λαμβάνοντας
τα αναγκαία μέτρα με σκοπό τη χρηστή και αποτελεσμα-
τική διαχείριση των πόρων, την τήρηση των εθνικών και
ενωσιακών διατάξεων, την ορθή υλοποίηση του φυσι-
κού αντικειμένου, την αιτιολόγηση των δαπανών, την
πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την
επιβολή κυρώσεων, την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών (μετά την διαπίστωση σχετικής
παράβασης) και την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής
ελέγχου.
2. Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότη-
τας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομι-
κή διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και
ενωσιακές διατάξεις. Η ορθή δημοσιονομική διαχείριση,
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λο-
γιστική καταγραφή των δαπανών καθώς και την τήρηση
της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Οι επιτόπιες
επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ προς τους
επιβλέποντες φορείς για την πιστοποίηση της απασχό-
λησης των Ωφελουμένων και την έγκαιρη απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
Β) Επίσης, διενεργούνται επιτόπιες επαληθεύσεις που
συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των υπη-
ρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που
δηλώνουν οι επιβλέποντες φορείς, σύμφωνα με τους
όρους της πρόσκλησης, καθώς και της συμμόρφωσής
τους με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη
την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται στην παρούσα
απόφαση και στην ορθή δημοσιονομική διαχείριση.
Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΑΕΔ και τους επιβλέ-
ποντες φορείς, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται πα-
ραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές
εγγραφές της δράσης που χρηματοδοτείται από εθνι-
κούς πόρους.
3. Για κάθε χρηματοδοτούμενη από εθνικούς πόρους
δράση ή σκέλος, απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών
για την διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρο-
μής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών και των
αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών
που τηρούνται από τους επιβλέποντες φορείς. Οι λο-
γιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι
επιβλέποντες φορείς. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμ-
βάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε
κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαι-
ολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο
της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία
παραστατικά , τα οποία θα επισυνάπτονται,
β) η επαλήθευση της καταβολής του εθνικού κονδυ-
λίου στους επιβλέποντες φορείς,
γ) η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι-
λογής που καθορίζονται από την παρούσα και την πρό-
σκληση και
δ) η ύπαρξη, για κάθε δράση, κατά περίπτωση, των
τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδό-
τησης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης,
εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα-
ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 15
Κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4152/2013
1. Στον επιβλέποντα φορέα που δεν τηρεί τις υποχρε-
ώσεις των παρ. 4, 8 (στην περίπτωση αναιτιολόγητης μη
αποδοχής ωφελουμένου) και 10 (στην περίπτωση μη
επαρκούς αιτιολόγησης για πρόωρη διακοπή του προ-
γράμματος ωφελουμένου) και 11 του άρθρου 8 και των
παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 12, ο δικαιούχος δύναται
να επιβάλει την περικοπή κατά το ήμισυ του συνολικού
αριθμού των ωφελουμένων που μπορεί να δηλώσει ο
επιβλέπων φορέας σε επόμενη δράση κοινωφελούς χα-
ρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Επίσης ο δικαιούχος δύναται να επιβάλει την επιβά-
ρυνση του επιβλέποντος φορέα με την καταβολή του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφε-
λουμένου όταν δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος των δι-
καιολογητικών επιλεξιμότητας των τυπικών και ειδικών
προσόντων πρόσληψης και έλεγχος της γνησιότητάς
τους.
3. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παρατυπιών
του επιβλέποντος φορέα,καθώς και σε περίπτωση που
δεν συλλέγονται νομίμως και εμπροθέσμως στοιχεία
αναφορικά με τα απογραφικά δελτία εισόδου - εξόδου
(microdata) των ωφελούμενων, ο δικαιούχος δύναται να
επιβάλει τον αποκλεισμό του από επόμενη δράση κοινω-
φελούς χαρακτήρα που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων διαπι-
στώνεται είτε κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγε-
λιών είτε κατόπιν διοικητικής/επιτόπιας επαλήθευσης ή
ελέγχου των αρμοδίων οργάνων. Ο Δικαιούχος εκδίδει
τη σχετική απόφαση επιβολής κυρώσεων.
5. Ένσταση κατά της απόφασης υποβάλλεται στον Γε-
νικό Γραμματέα Εργασίας, εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής απόφασης. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας
αποφαίνεται, μετά από εισήγηση του Δικαιούχου, εντός
επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της έν-
στασης.
6. Μετά την εξέταση της ένστασης του ελεγχόμενου
φορέα, η απόφαση οριστικοποιείται και ο δικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Άρθρο 16
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και
δημοσιότητας ως προς το συγχρηματοδοτούμενο
από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν τους κανόνες
πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορί-
ζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117, ΕΕΕΕ
L347 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020.
2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστι-
κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και,
υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορ-
θολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα
συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών
πληροφοριών.

Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις
1. Στην πρόσκληση που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται ή/και ορίζεται
οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας,
στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved