ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Το φθινόπωρο η... σύναξη των αγροφυλάκων (21/7/07)


Αθήνα 16.7.2007, 16.00
Φθινοπωρινή θα είναι τελικά η… σύναξη αγροφυλάκων στο νεοσύστατο Σώμα της Αγροφυλακής, καθώς οι προκηρύξεις για νέες προσλήψεις προβλέπεται να εκδοθούν μετά το Σεπτέμβριο.

Αυτές τις ημέρες το υπουργείο Δημόσιας Τάξης δέχεται αιτήσεις από τους περίπου 1.200 «επιτυχόντες» του διαγωνισμού 1993 και από περίπου 500 παλαιούς αγροφύλακες που εργάζονται κυρίως σε Νομαρχίες και επιθυμούν να επιστρέψουν στο Σώμα. Οι «επιτυχόντες» και οι παλαιοί αγροφύλακες υποβάλλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις Αγροφυλακής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έως 24 Ιουλίου 2007 και 30 ημέρες από την έκδοση του ιδρυτικού νόμου της Αγροφυλακής (ισχύει από 5 Ιουλίου), αντίστοιχα.

Οι νέες προσλήψεις
Όπως προαναφέρθηκε, νέες προσλήψεις στην Αγροφυλακή θα γίνουν μετά τον Σεπτέμβριο, καθώς πρώτα πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που θα εξειδικεύουν πολλά σημεία του ιδρυτικού νόμου 3585/2007 (δείτε τον). Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το Γραφείο του υπουργού Δημόσιας Τάξης, η μία προκήρυξη θα αφορά την πλήρωση 156 θέσεων πολιτικού προσωπικού και η άλλη άγνωστου προς το παρόν αριθμού ένστολου προσωπικού. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μάλλον ταυτόχρονα και θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις.

Το πολιτικό προσωπικό
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο, στην Αγροφυλακή συνιστώνται οι ακόλουθες, κατά κατηγορία και κλάδο, οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού:

Κλάδοι κατηγορίας ΠΕ
* Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
- Στατιστικής 1
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 1
- Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 1
* Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 1
* Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων 1
* Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 2
* Κλάδος ΠΕ Τοπογράφων 5
* Κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 14
* Κλάδος ΠΕ Βιολόγων 1
* Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων 1
* Κλάδος ΠΕ Χημικών 1

Κλάδοι κατηγορίας ΤΕ
* Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 3
* Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών 1

Κλάδοι κατηγορίας ΔΕ
* Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 15
* Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 5
* Κλάδος ΔΕ Τεχνικών 6
* Κλάδος ΔΕ Οδηγών 10
* Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 2

Κατηγορία ΥΕ
* Κλάδος Προσωπικού καθαριότητας
- Μόνιμο 20
- Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 5ωρης απασχόλησης 60
* Κλάδος Εργατών 5.

Ως προσόντα για διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό των πιο πάνω κλάδων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (το γνωστό ως Προσοντολόγιο).

Οι αγροφύλακες
Σύμφωνα πάντα με τον ιδρυτικό νόμο, στην Ελληνική Αγροφυλακή ως δόκιμοι Αγροφύλακες κατατάσσονται Έλληνες πολίτες, κάτοχοι τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν υπερβαίνουν το 38ο έτος.

Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη απαιτείται να κατοικούν την τελευταία πενταετία ή να κατοικούσαν, από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους, στο νομό των υπηρεσιών Αγροφυλακής όπου επιθυμούν να προσληφθούν και, κατά προτίμηση, σε περιοχές που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των υπηρεσιών αυτών, γεγονός που αξιολογείται.

Η επιλογή τους γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένων γλωσσών, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας. Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί προσόν που αξιολογείται, σε περίπτωση δε που είναι σχετικός με τη χλωρίδα, την πανίδα, την οικολογία και το περιβάλλον, προσδίδεται σε αυτόν μεγαλύτερη βαρύτητα. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών επί ερωτήσεων στις θεματικές ενότητες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους και Γνώσεις Γενικής Παιδείας. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητας να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον νομικού συμβούλου, που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο αυτού και από δύο Αγρονομικούς Διευθυντές.

Η ίδια επιτροπή έχει και την ευθύνη της διενέργειας της διαδικασίας πρόσληψης. Η διαδικασία επιλογής, ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, ο τρόπος διαπίστωσής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.

Μετά τη συμπλήρωση δύο χρόνων δοκιμαστικής υπηρεσίας, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή, οι Αγροφύλακες κρίνονται για την παραμονή τους ή μη στην Ελληνική Αγροφυλακή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό.

Αγρονομικοί
Οι υποψήφιοι αγρονομικοί υπάλληλοι γενικών και ειδικών καθηκόντων, πλην των αγροφυλάκων, πρέπει να είναι΄Ελληνες πολίτες, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να μην υπερβαίνουν το 35ο.

Οι Αρχιφύλακες προέρχονται από Αγροφύλακες, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη οργανικών θέσεων. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την προαγωγή των Αγροφυλάκων σε Αρχιφύλακες.

Ως Αγρονόμοι γενικών καθηκόντων προσλαμβάνονται σε ποσοστό 50% των κατατασσομένων κάθε φορά ιδιώτες, κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, Τμήματος Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνιολογίας, οι οποίοι εισάγονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αγρονομικής Ακαδημίας, ύστερα από επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια). Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητας να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον νομικού συμβούλου, που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο αυτού και από δύο Αγρονομικούς Διευθυντές της Ελληνικής Αγροφυλακής. Η ίδια επιτροπή έχει επίσης ως έργο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Η διαδικασία επιλογής, ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, ο τρόπος διαπίστωσής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Ποσοστό 50% των κατατασσομένων κάθε φορά Αγρονόμων προέρχεται από Αγροφύλακες πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και Αρχιφύλακες, ύστερα από εξετάσεις. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.

Ως αγρονομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων προσλαμβάνεται, με το βαθμό του Αγρονόμου, ιδιώτες, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών. Για την πρόσληψή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη ιδιωτών ως Αγρονόμων γενικών καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Αγροφύλακες και Αγρονόμοι, γενικών και ειδικών καθηκόντων, πρέπει να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο. Επιπλέον, οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι για λόγους υγείας. Ο τρόπος διαπίστωσης των ανωτέρω προσόντων, οι δοκιμασίες στα αθλήματα, η διαδικασία υγειονομικής και ψυχοτεχνικής εξέτασης των υποψηφίων, τα ειδικότερα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Οι Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες υποψήφιοι για Αγρονόμοι υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Ο αριθμός των κατατασσόμενων Αγροφυλάκων και Αγρονόμων κατά κατηγορία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, με βάση τα κενά που υπάρχουν στους αντίστοιχους βαθμούς. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη της διαδικασίας πρόσληψης. Αύξηση του αριθμού των εισακτέων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ισοβαθ− μίας διεξάγεται κλήρωση για την επιλογή.

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών
Από τον αριθμό των δοκίμων αγροφυλάκων, που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 12%, συνολικά, καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στη διαδικασία προσλήψεως:
α. Γονείς και τέκνα πολυτέκνων και οικογενειών με τρία τέκνα.
β. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
γ. Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
δ. Τέκνα και εν χηρεία σύζυγοι μελών αγρονομικού προσωπικού που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
ε. Τέκνα θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των διατάξεων του ν. 1897/1990 και του ν. 1977/1991, όπως αυτοί ισχύουν.

Μετακόμιση
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Αγροφυλακής του υπουργείου Δημόσιας Τάξης μεταφέρεται αυτές τις ημέρες στο κτήριο της πρώην Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, επί της Λεωφ. Συγγρού 83.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved