ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχεται "ειδικός" διαγωνισμός για 35 δικαστικούς υπαλλήλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο (9/5/08)


Αθήνα 9.5.2008, 23:02
"Ειδικό διαγωνισμό", φυσικά εκτός ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 35 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα 10 ΠΕ Οικονομολόγων, 15  ΠΕ διαφόρων πτυχίων, 5 ΠΕ Πληροφορικής και 5 ΔΕ Χειριστών Η/Υ, θα προκηρύξει σύντομα το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική αποφαση των συναρμόδιων υπουργείων Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Εσωτερικών, Οικονομίας και Εσωτερικών, που παρουσιάζει η Proslipsis, η προκήρυξη θα περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό και τον τόπο των προς πλήρωση κενών θέσεων, την Κατηγορία και τον Κλάδο αυτών.
β. Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.
γ. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους.
ε. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών ορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των προκηρυσσoμένων θέσεων, την κατηγορία και τον κλάδο, θα δημοσιευθεί υποχρεωτικώς σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη την Επικράτεια. Επίσης, ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει σε φωτοτυπημένο αντίγραφο το πλήρες περιεχόμενο της προκήρυξης από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Προσόντα διορισμού
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί: έως και το έτος 1987 και όχι πριν από το έτος 1973 για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα ειδικά προσόντα διορισμού, που πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, είναι τα εξής.
1.Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:
• Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση στη Δημόσια Οικονομική.
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.
• Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
• Οικονομικής Επιστήμης.
• Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
• Οικονομικών Επιστημών.
• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
2. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004 ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει Πτυχίο ΑΕΙ μιας από τις παρακάτω ειδικότητας:
• Οιουδήποτε Τμήματος Νομικών Σχολών, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Οιουδήποτε Τμήματος Οικονομικού Πανεπιστημίου, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Οιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου Πειραιά, Παντείου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
3. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:
• Πληροφορικής.
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
• Επιστήμης Υπολογιστών.
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.
• Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.
• Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ.
• Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ.
4. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει ως τυπικό προσόν:
• Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής
• Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού/Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής, Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Η/Υ Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα.
• Απολυτήριο τίτλο Κλάδου Πληροφορικής του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου.
• Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
• άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πρόσθετα προσόντα
Όλοι οι υποψήφιοι των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει:
α) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής.
β) Προκειμένου για τις κατηγορίες ΠΕ Κλάδου Οικονομολόγων και ΠΕ ν. 3274/2004 να έχουν γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ειδικές περιπτώσεις διορισμού
Όσοι από τους υποψηφίους για τις ανωτέρω θέσεις είναι:
α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που φονεύθηκαν ή έχουν καταστεί πλήρως ανίκανοι για εργασία, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης και
γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα γενικά, ειδικά και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα διορισμού που ορίζονται ανωτέρω και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, μετά από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις συμμετοχής
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων είναι έντυπες. Στην προκήρυξη ορίζεται το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που θα χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος, ο οποίος με βάση την προκήρυξη παραλαμβάνει το έντυπο αίτησης από τις Υπηρεσίες που ορίζονται σ’ αυτή.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικώς με απόδειξη. Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται στο «Ελεγκτικό Συνέδριο, Τσόχα και Βουρνάζου
4, Τ.Κ. 10168 Αθήνα, και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των 35 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως
κρίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομικό γραφείο. Με την αίτηση και στον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται παράβολο 15 € που εκδίδεται από ΔΟΥ και τα λοιπά
δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου. Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αιτήσεις που περιέχονται σ’ αυτούς πρωτοκολλούνται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο και ακολούθως ελέγχονται από δύο υπαλλήλους ως προς το αν φέρουν υπογραφή και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη ότι συνυποβάλλονται με την αίτηση και βεβαιώνεται η πληρότητα ή όχι των δικαιολογητικών με υπογραφή επί κάθε αιτήσεως των δύο υπαλλήλων που διενήργησαν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο ή λείπουν δικαιολογητικά ή υποβλήθηκε εκπροθέσμως, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη» και οι δύο υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση θέτουν κάτω από την υπογραφή τους πλήρες το ονοματεπώνυμο τους και σημειώνουν και την ημερομηνία ελέγχου. Για την αποσφράγιση και τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των αιτήσεων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικό συνεργείο από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εκπροσθέσμως ή είναι ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ’ αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτηση του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξη του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο υποψήφιος μία μόνο αίτηση μπορεί να υποβάλει για όλες τις θέσεις της προκήρυξης. Στην αίτηση αυτή ο υποψήφιος δηλώνει εάν συμμετέχει στο διαγωνισμό για τις θέσεις ΠΕ και ποιες ή αν συμμετέχει για τις θέσεις ΔΕ και φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης του. Όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων ή κριτηρίων του υποψηφίου, εφόσον στην προκήρυξη ορίζεται ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται σ’ αυτήν, άλλως οι δηλούμενες ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτηση ιδιότητα του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά το άρθρο 3 (περίπτ. IV) της παρούσας απόφασης, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενεστέρως, έστω και αν έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο με την υποβολή εμπροθέσμως νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη. Η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επιτροπές
Οι διαδικασίες πλήρωσης των 35 κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεξάγονται από Πενταμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από τρεις Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από δύο  Συμβούλους Ελεγκτικού Συνεδρίου και έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν  Καθηγητή ή αναπληρωτή Καθηγητή ΑΕΙ Οικονομικού ή Νομικού Τμήματος και ένα Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα τακτικά μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και μέχρι δύο βοηθοί του Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους από τους ίδιους πιο πάνω υπαλλήλους και να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 3205/2003, όπως ισχύουν, αποζημίωση στον Πρόεδρο, στα μέλη, στο γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού, στους αναπληρωτές τους, στους βοηθούς τους και σε όλους όσοι μετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού ή βοηθούν στη διεξαγωγή του. Δικαστικοί λειτουργοί, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προαγόμενοι σε ανώτερο βαθμό εξακολουθούν να μετέχουν ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού έχει την ευθύνη για:
α) Την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωση του και την
παροχή των κατάλληλων οδηγιών και το συντονισμό διεξαγωγής του.

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Πίνακες υποψηφίων
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει α) τους υποψηφίους για τις θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων, β) τους υποψηφίους για τις θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004, γ) τους υποψηφίους για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δ) τους υποψηφίους για τις θέσεις ΔΕ Χειριστών Η/Υ σε τέσσαρες αντίστοιχα πίνακες με σειρά προτεραιότητας με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια:

Α. Τίτλοι Σπουδών
i) Για τους υποψηφίους Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ ν. 3274/2004 καθώς και ΠΕ Πληροφορικής:
Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών που απαιτείται και κατατίθεται για το διαγωνισμό υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 100.
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, 150 μονάδες.
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, 300 μονάδες και δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο της θέσης, άλλες 300 μονάδες. Μεταπτυχιακός τίτλος (πρώτος) ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, 150 μονάδες. Για τον υποψήφιο που κατέχει δεύτερο ή τρίτο συναφείς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, η βαθμολογία είναι αθροιστική δηλαδή προστίθενται άλλες 150 μονάδες για κάθε δεύτερο και επόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών.
ii) Για τους υποψηφίους Κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ.
Δίπλωμα Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή δεύτερος τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της θέσης, 150 μονάδες.
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος STAGE δωδεκάμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, 70 μονάδες.

Β) Γνώση ξένης γλώσσας (για τους υποψήφιους των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ).
Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, 70 μονάδες.
Άριστη γνώση δεύτερης, τρίτης κ.λπ. γλώσσας, 50 μονάδες για κάθε γλώσσα. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει άριστα περισσότερες της μιας ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.
Για πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας, 50 μονάδες, (η πρώτη δεν βαθμολογείται).
Η απόδειξη του βαθμού γνώσης της ξένης γλώσσας (άριστη ή πολύ καλή) και στα ως άνω αντικείμενα Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), καθορίζεται στην προκήρυξη του υπουργού Δι− καιοσύνης.

Γ) Ύπαρξη ανήλικων τέκνων (για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ).
α) Για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα του υποψηφίου, εκατό (100) μονάδες.
β) Για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του υποψηφίου, διακόσιες (200) μονάδες

Δ) Ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ).
α) Υποψήφιος, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα και άνω τέκνα, 100 μονάδες.
β) Υποψήφιος, τέκνο οικογένειας με τρία τέκνα, 70 μονάδες

Ε. Συνέντευξη (για τους υποψηφίους των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ).
Προ της διενέργειας της συνέντευξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας και συγκεκριμένα έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων, έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004, έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ, οι οποίοι διαμορφώνονται βάσει των προηγούμενων κριτηρίων Α έως Δ. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και περιλαμβάνουν όλους τους υποψήφιους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για κάθε Κατηγορία κατ’ αύξοντα αριθμό και με σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου με αναφορά των κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη για κάθε υποψήφιο και τη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο. Η συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης όπως διαμορφώνονται κατά τα ανωτέρω αλλά ο αριθμός των υποψηφίων από τους πίνακες κατάταξης που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 4. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η συνέντευξη βαθμολογείται
με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,50 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει
συνολικώς στα κριτήρια Α, Β, Γ και Δ. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει και η γνώση του ΠΔ/τος 774/1980. Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης που είναι δημόσια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την προκήρυξη του υπουργού Δικαιοσύνης.
2. i) Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα αναφερόμενα παραπάνω κριτήρια.
ii) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων για τον καθορισμό της σειράς προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθ’ εξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησης του και αν αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
Μετά τη διενέργεια της συνέντευξης και της βαθμολόγησης αυτής καταρτίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, οι τέσσαρες πίνακες διοριστέων, ένας για την Κατηγορία ΠΕ Οικονομολόγων, ένας για την Κατηγορία ΠΕ ν. 3274/2004, ένας για την Κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής και ένας για την Κατηγορία ΔΕ Χειριστών Η/Υ.
iii) H Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει επίσης και τέσσαρες πίνακες των υποψηφίων κατά Κατηγορία και Κλάδο οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων βάσει σειράς προτεραιότητας, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
iv) Οι τέσσαρες πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και οι τέσσαρες πίνακες διοριστέων καθώς και οι τέσσαρες πίνακες αποκλειομένων αναρτώνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Παράλληλα, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιείται ότι οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες διοριστέων και αποκλειομένων αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος, αποστέλλονται οι πιο πάνω πίνακες αποτελεσμάτων του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού, δηλαδή οι πίνακες κατάταξης και οι πίνακες διοριστέων, στο ΑΣΕΠ για έλεγχο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved