ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Και 15 επιμελητές ΥΕ στο Ελεγκτικό (9/5/08)


Αθήνα 9.5.2008, 23:06
Έναν ακόμη "ειδικό" διαγωνισμό, και αυτόν εκτός ΑΣΕΠ, για την πλήρωση αυτή τη φορά 15 κενών οργανικών θέσεων Επιμελητών Δικαστηρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κλάδου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), ετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που παρουσιάζει η Proslipsis, o διαγωνισμός θα γίνει μέσω προκήρυξης που θα εκδώσει το υπουργείο και θα περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό και τον τόπο, των προς πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων Κλάδου ΥΕ 2α Επιμελητών Δικαστηρίων.
β. Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.
γ. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους.
ε. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών ορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο 10 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και ανακοίνωση αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη
την Επικράτεια.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει σε φωτοτυπημένο αντίγραφο το πλήρες περιεχόμενο της προκήρυξης από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Προσόντα
Τα γενικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιο είναι:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί: έως και το έτος 1987 και όχι πριν από το έτος 1962.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα ειδικά προσόντα, που πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, είναι Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Κατά προτεραιότητα και εκτός συναγωνισμού προσλαμβάνονται όσοι από τους υποψηφίους είναι:
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που φονεύθηκαν ή έχουν καταστεί πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Β) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα γενικά ή ειδικά προσόντα διορισμού που ορίζονται ανωτέρω και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης, αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων μετά από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη τους. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτό, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις συμμετοχής
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων είναι έντυπες. Στην προκήρυξη ορίζεται το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που θα χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος, ο οποίος με βάση την προκήρυξη παραλαμβάνει το έντυπο αίτησης από τις Υπηρεσίες που ορίζονται σ’ αυτή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικώς με απόδειξη. Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται στο «Ελεγκτικό Συνέδριο, Τσόχα και Βουρνάζου 4, Τ.Κ. 10168 Αθήνα, και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των 15 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΥΕ 2α Επιμελητών Δικαστηρίων στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομικό γραφείο. Με την αίτηση και στον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται παράβολο 15 € που εκδίδεται από ΔΟΥ και τα λοιπά δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου. Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αιτήσεις που περιέχονται σ’ αυτούς πρωτοκολλούνται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο και ακολούθως ελέγχονται από δύο υπαλλήλους ως προς το αν φέρουν υπογραφή και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη ότι συνυποβάλλονται με την αίτηση και βεβαιώνεται η πληρότητα ή όχι των δικαιολογητικών με υπογραφή επί κάθε αιτήσεως των δύο υπαλλήλων που διενήργησαν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο ή λείπουν δικαιολογητικά ή υποβλήθηκε εκπροθέσμως, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη» και οι δύο υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση θέτουν κάτω από την υπογραφή τους πλήρες το ονοματεπώνυμο τους και σημειώνουν και την ημερομηνία ελέγχου. Για την αποσφράγιση και τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των αιτήσεων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικό συνεργείο από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εκπροσθέσμως ή είναι ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ’ αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιος ο οποίος στην αίτηση του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξη του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας του στον οικείο πίνακα αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο υποψήφιος μία μόνο αίτηση μπορεί να υποβάλει για την προκήρυξη. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης του. Όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων ή κριτηρίων του υποψηφίου, εφόσον στην προκήρυξη ορίζεται ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται σ’ αυτήν, άλλως οι δηλούμενες ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτηση ιδιότητα του, βάσει της οποίας δικαιούται ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενεστέρως, έστω και αν έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο με την υποβολή εμπροθέσμως νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη. Η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επιτροπές
Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων διεξάγονται από Τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από δύο Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί με τους αναπληρωτές του που ορίζονται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα τακτικά μέλη της Επιτροπής.
Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ με τον αναπληρωτή του που μπορεί να είναι υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ ή Κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α΄ ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και μέχρι δύο βοηθοί του Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατηγορίας ΠΕ ή Κατηγορίας ΔΕ και να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 3205/2003, όπως ισχύουν, αποζημίωση στον Πρόεδρο, στα μέλη, στο Γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού, στους αναπληρωτές τους, στους βοηθούς τους και σε όλους όσους μετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού ή βοηθούν στη διεξαγωγή του. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προαγόμενα σε ανώτερο βαθμό εξακολουθούν να μετέχουν ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού έχει την ευθύνη για:
α) Την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωση του και
β) Την παροχή των κατάλληλων οδηγιών και το συντονισμό διεξαγωγής του.

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται ως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τους υποψηφίους για διορισμό στον Κλάδο ΥΕ 2α Επιμελητών Δικαστηρίων σε πίνακα με σειρά προτεραιότητας διορισμού. Στον πίνακα αυτό κατατάσσεται διπλάσιος αριθμός υποψηφίων δηλαδή μέχρι 30 υποψήφιοι και οι λοιποί υποψήφιοι θεωρείται ότι κρίθηκαν μη διοριστέοι. Η κατάταξη στον πίνακα με σειρά προτεραιότητας γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ύστερα από επιλογή των υποψηφίων στην οποία αυτή προβαίνει κατόπιν διενέργειας συνέντευξης και με συνεκτίμηση κατά την επιλογή από την Επιτροπή Διαγωνισμού ιδίως του βαθμού του απολυτηρίου τίτλου τους, της οικογενειακής τους κατάστασης (όπως τέκνο πολύτεκνης με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα οικογένειας ή οικογένειας με τρία τέκνα ή γονέα τεσσάρων ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων ή γονέα τριών ανηλίκων τέκνων) και της αξιολόγησης της εν γένει προσωπικότητας του υποψηφίου και της δυνατότητας αυτού να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων του με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. Η συνέντευξη αυτή γίνεται ατομικά για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την προκήρυξη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Διοριστέοι κρίνονται οι έχοντες στον πίνακα αυτό σειρά προτεραιότητας από 1 έως 15. Αν κάποιος υποψήφιος του πίνακα αρνηθεί το διορισμό, διοριστέος κρίνεται κατά σειρά ο επόμενος στον πίνακα προτεραιότητας διαδοχικά κ.ο.κ μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού 15.

Ο πίνακας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας της Επιτροπής Διαγωνισμού από 30 υποψηφίους και ο πίνακας των εξ αυτών 15 πρώτων διοριστέων υποψηφίων αναρτώνται στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγχρόνως αποστέλλεται από την ίδια την Επιτροπή για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιείται η ανωτέρω ανάρτηση. Τέλος αποστέλλονται οι πιο πάνω δύο πίνακες κατάταξης και διοριστέων στο ΑΣΕΠ για έλεγχο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved