ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχονται δύο διαγωνισμοί για 206 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης (20/10/08)


Αθήνα 20.10.2008, 11:01
Ουσιαστικά ερήμην του ΑΣΕΠ, όπως το συνηθίζει τελευταία, το υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει ειδική διαδικασία για την πλήρωση 50 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΥΕ Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, καθώς και γραπτό διαγωνισμό πλήρωσης 156 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων.

Οι σχετικές αποφάσεις, που καθορίζουν τα σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, δημοσιεύθηκαν ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρουσιάζονται παρακάτω) και πλέον αναμένεται η έκδοση των προκηρύξεων.

Οι 50 θέσεις
Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση, η πλήρωση 50 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΥΕ Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων προκηρύσσεται με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια των προς πλήρωση κενών θέσεων Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του ν. 1648/1986.
β. Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.
γ. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους.
ε. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών ορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο 10 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), ενώ ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης που περιλαμβάνει τον αριθμό κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια των προς πλήρωση κενών θέσεων δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μεταδίδεται υποχρεωτικά από τα κρατικά ραδιο− τηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www. ministryofiustice.gr). Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει σε φωτοτυπημένο αντίγραφο το πλήρες περιεχόμενο της προκήρυξης από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα γενικά προσόντα διορισμού είναι τα εξής:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να έχουν γεννηθεί: έως και το έτος 1987.
γ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
ε. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα είναι:
- Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού, που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980, δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό αν δεν είναι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

Προτεραιότητα πρόσληψης θα έχουν όσοι ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:
α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που φονεύθηκαν ή έχουν καταστεί πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προ− κήρυξης
γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και
δ) i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
ii) Πρόσωπα που συνεπεία των προαναφερομένων δυστυχημάτων υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μια αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 13/7/13554/31.5.2007 «Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003−ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003», ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα γενικά, ειδικά και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα διορισμού που ορίζονται ανωτέρω και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, μετά από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων είναι έντυπες. Στην προκή− ρυξη ορίζεται το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που θα χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος, ο οποίος με βάση την προκήρυξη παραλαμβάνει το έντυπο αίτησης από τις υπηρεσίες που ορίζονται σ’ αυτή.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικά με απόδειξη. Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται στο «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών − Τμήμα Γ − Μεσογείων 96, Τ.Κ.: 115 27 − Αθήνα» και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των 50 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων». Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομικό γραφείο. Με την αίτηση και στον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται παράβολο 20 € που εκδίδεται από ΔΟΥ και τα λοιπά δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου. Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι αιτήσεις που περιέχονται σ’ αυτούς πρωτοκολλούνται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο και ακολούθως ελέγχονται από δύο υπαλλήλους ως προς το αν φέρουν υπογραφή και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη ότι συνυποβάλλονται με την αίτηση και βεβαιώνεται η πληρότητα ή όχι των δικαιολογητικών με υπογραφή επί κάθε αιτήσεως των δύο υπαλλήλων που διενήργησαν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο ή λείπουν δικαιολογητικά ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη» και οι δύο υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση θέτουν κάτω από την υπογραφή τους πλήρες το ονοματεπώνυμο τους και σημειώνουν και την ημερομηνία ελέγχου. Για την αποσφράγιση και τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των αιτήσεων συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικό συνεργείο από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Εν συνεχεία οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή είναι ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ’ αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιος ο οποίος στην αίτηση του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξη του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για όλες τις θέσεις της προκήρυξης συγκεκριμένης Πρωτοδικειακής περιφέρειας. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης του.
Όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων ή κριτηρίων του υποψηφίου, εφόσον στην προκήρυξη ορίζεται ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται σ’ αυτήν, άλλως οι δηλούμενες ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτηση ιδιότητα του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά το άρθρο 3 (περίπτ. 4) της παρούσας απόφασης, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενεστέρως, έστω και αν έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο με την υποβολή εμπρόθεσμα νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη. Η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι διαδικασίες πλήρωσης διεξάγονται από Τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών, ως Πρόεδρο, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον αναπληρωτή του. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προαγόμενα σε ανώτερο βαθμό εξακολουθούν να μετέχουν ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τους υποψηφίους για διορισμό στον Κλάδο Υ.Ε. Επιμελητών Δικαστηρίων σε πίνακες κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια με σειρά προτεραιότητας διορισμού οι οποίοι είναι και οι τελικοί. Στους πίνακες αυτούς κατατάσσεται διπλάσιος των θέσεων της Πρωτοδικειακής περιφέρειας αριθμός υποψηφίων και οι λοιποί υποψήφιοι θεωρείται ότι κρίθηκαν μη διοριστέοι. Η κατάταξη στους πίνακες κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια γίνεται με σειρά προτεραιότητας κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ύστερα από επιλογή των υποψηφίων στην οποία αυτή προβαίνει κατόπιν διενέργειας συνέντευξης και με συνεκτίμηση κατά την επιλογή από την Επιτροπή Διαγωνισμού ιδίως του βαθμού του απολυτηρίου τίτλου τους, της οικογενειακής τους κατάστασης (όπως τέκνο πολύτεκνης με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα οικογένειας ή οικογένειας με τρία τέκνα ή γονέα τεσσάρων ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων ή γονέα τριών ανηλίκων τέκνων) και της αξιολόγησης της εν γένει προσωπικότητας του υποψηφίου και της δυνατότητας αυτού να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων του με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. Η συνέντευξη αυτή γίνεται ατομικά για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την προκήρυξη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Διοριστέοι σε κάθε πίνακα κρίνονται οι έχοντες στον πίνακα αυτόν σειρά προτεραιότητας από 1 έως και τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.
Αν κάποιος υποψήφιος του πίνακα αρνηθεί το διορισμό, διοριστέος κρίνεται κατά σειρά ο επόμενος στον πίνακα προτεραιότητας διαδοχικά κ.ο.κ. Οι πίνακες κατάταξης κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια με σειρά προτεραιότητας καθώς και οι πίνακες διοριστέων κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής και τις αιτήσεις των υποψηφίων αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 72 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄). Μετά την επαναφορά των πινάκων από το ΑΣΕΠ, η Επιτροπή προβαίνει στις διορθώσεις που τυχόν υποδεικνύει το ΑΣΕΠ και συντάσσει τους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Ακολούθως οι πίνακες παρα− δίδονται από την Επιτροπή στη Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών η οποία μεριμνά για τη δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για την τοιχοκόλλησή τους στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στα Καταστήματα των Πρωτοδικείων της Χώρας.

Οι 156 θέσεις
Η δεύτερη προκήρυξη θα αφορά την πλήρωση 156 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και ειδικότερα 80 κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γραμματέων, 4 κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, 70 κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Γραμματέων και 2 κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού». Η διαδικασία επιλογής προβλέπει γραπτό διαγωνισμό και προφορική συνέντευξη.

Και αυτός ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης (εκτός ΑΣΕΠ, όπως και ο προηγούμενος). Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό κατά κατηγορία και κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια των προς πλήρωση κενών θέσεων λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του ν. 1648/1986.
β. Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων (γραπτή δοκιμασία και συνέντευξη).
γ. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι.
δ. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού.
ε. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους.
στ. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών ορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ζ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης, που περιλαμβάνει τον αριθμό κατά κατηγορία και κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια των προς πλήρωση κενών θέσεων, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μεταδίδεται υποχρεωτικά από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofiustice.gr).  Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει σε φωτοτυπημένο αντίγραφο το πλήρες περιεχόμενο της προκήρυξης από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα απαιτούμενα γενικά προσοντά διορισμού είναι τα εξής:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987.
γ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
ε. Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εκτός από τα γενικά προσόντα, πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα ακόλουθα ειδικά:

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών
α. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
β. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΔΕ, ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει ως τυπικό προσόν:
• Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
• Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE) ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
• Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
• Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή
• Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
Κλάδων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών − Γραμματέων
β) Οικονομίας
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
• Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
• Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
• Άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Όλοι οι υποψήφιοι των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει:
α) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής.
β) Να έχουν γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) βάσεων δεδομένων, iv) παρουσιάσεων και ν) υπηρεσιών διαδικτύου.

Προτεραιότητα πρόσληψης έχουν όσοι από τους υποψήφιους είναι: α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που φονεύθηκαν ή έχουν καταστεί πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης.
γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και
δ) i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
ii) Πρόσωπα που συνεπεία των προαναφερομένων δυστυχημάτων υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μια αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.
Το παραπάνω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 13/7/13554/31.5.2007 «Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003−ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003», ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα γενικά, ειδικά και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα διορισμού που ορίζονται ανωτέρω και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, μετά από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων είναι έντυπες. Στην προκήρυξη ορίζεται το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που θα χρησιμοποιήσει κάθε κατηγορία υποψηφίων, οι οποίοι με βάση την προκήρυξη παραλαμβάνουν το έντυπο αίτησης από τις υπηρεσίες που ορίζονται σ’ αυτή. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικά με απόδειξη.
Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται στο «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών − Τμήμα Γ΄ − Μεσογείων 96, Τ.Κ.: 115 27 − Αθήνα» και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των εκατόν 156 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία».

Ο διαγωνισμός ενεργείται και για τις δύο κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ από πενταμελή Επιτροπή που συ−
γκροτείται με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης από α) έναν Αρεοπαγίτη, ως Πρόεδρο, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν Πρόεδρο Εφετών ή Εφέτη, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, γ) έναν Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα Εφετών, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, δ) έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και ε) ένα Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον αναπληρωτή του. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προαγόμενα σε ανώτερο βαθμό εξακολουθούν να μετέχουν ως μέλη
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζει με σχετική πράξη του το μάθημα ή τα μαθήματα που εξετάζει κάθε εξεταστής. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους είναι συγχρόνως και εξεταστές − βαθμολογητές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού τηρεί πρακτικά της πράξεως αυτής που υπογράφονται από τα μέλη τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται έως την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων, η Επιτροπή συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ελέγχει τις αιτήσεις και τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά και με αιτιολογημένη απόφαση της αποκλείει αυτούς που δεν έχουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσόντα. Μέσα στην ίδια προθεσμία η Επιτροπή καταρτίζει:
α) πίνακα με τα ονοματεπώνυμα, κατά αλφαβητική σειρά, αυτών που έγιναν δεκτοί για συμμετοχή στο διαγωνισμό και
β) πίνακα με τα ονοματεπώνυμα, κατά αλφαβητική σειρά, αυτών που αποκλείστηκαν.
2. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται χωριστά για τις θέσεις κάθε Πρωτοδικειακής περιφέρειας.
3. Οι παραπάνω πίνακες τοιχοκολλούνται στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στο Κατάστημα κάθε Πρωτοδικείου για τις θέσεις που το αφορούν. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.

Το Κατάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζε− ται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Γραμματέας της Επιτροπής έχει τη φροντίδα για την προμήθεια της γραφικής ύλης και των τετραδίων που χρησιμοποιούνται στις πανελλήνιες εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης αυτού και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σε όλα τα Πρωτοδικεία της Χώρας και συντάσσεται αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

Η δοκιμασία των υποψηφίων και για τις δύο κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ γίνεται γραπτά και με συνέντευξη. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:
1. Για την ΠΕ κατηγορία οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά στα παρακάτω μαθήματα:
α) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόησης Κειμένου,
β) Στοιχεία Αστικού Δικαίου,
γ) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και
δ) Οργανισμός Δικαστηρίων και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων.
2. Για τη ΔΕ κατηγορία οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά στα παρακάτω μαθήματα:
α) Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόησης Κειμένου,
β) Πολιτικοί θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους και
γ) Οργανισμός Δικαστηρίων και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται μία ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος και επιλέγει από την εξεταστέα ύλη το θέμα ή τα θέματα, τα οποία θα κληθούν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι. Κάθε θέμα μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα θεωρητικής ή πρακτικής φύσης.

Τα εξεταστέα θέματα διανέμονται σε φωτοτυπικό αντίγραφο στους υποψηφίους. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες, μπορεί δε να παραταθεί από την εξεταστική επιτροπή μέχρι και μια ώρα. Ο εξεταζόμενος παραδίδει το γραπτό στον υπεύθυνο για την αίθουσα επιτηρητή, ο οποίος διαπιστώνει και πάλι την ταυτότητα του εξεταζόμενου, ελέγχει τις ακριβείς ενδείξεις των ατομικών του στοιχείων που έχουν γραφεί στα οικεία πλαίσια, μονογράφει το γραπτό αυτού και φροντίζει, μπροστά στον υποψήφιο, για τη σφράγιση του αδιαφανούς επικαλύμματος. Ο υπεύθυνος αίθουσας έχοντας στα χέρια του όλα τα γραπτά τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τα γραπτά βαθμολογούνται από τον εξεταστή, που έχει οριστεί, ο οποίος αναγράφει το βαθμό ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει κάτω από αυτόν. Η επίδοση σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με τους βαθμούς 0−10. Ο βαθμός ολικής ικανότητας του υποψηφίου θεωρείται ο αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού όλων των μαθημάτων διαιρούμενο δια του αριθμού των μαθημάτων. Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση το βαθμό ολικής ικανότητας, πίνακες κατάταξης με σειρά επιτυχίας για κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια.

Η συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή του διαγωνισμού και καλείται αριθμός υποψηφίων τετραπλάσιος των προκηρυχθεισών θέσεων για κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια. Η συνέντευξη βαθμολογείται με βαθμό 1 − 5. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με την οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. Ο βαθμός της συνέντευξης προστίθεται στο βαθμό ολικής ικανότητας του υποψηφίου και το άθροισμα αποτελεί το βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου.

Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και τη διαδικασία της συνέντευξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει μέρα και ώρα συνεδρίασης για τη έκδοση των αποτελεσμάτων. Κατά τη συνεδρίαση αυτή καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων οι οποίοι περιλαμβάνουν τους υποψηφίους κατά σειρά βαθμολογίας μέχρι του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Οι πίνακες αυτοί είναι τελικοί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά καθορίζεται από την Επιτροπή με κλήρωση και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε σχετικό θέμα προκύψει και το οποίο δεν προβλέπεται στα επιμέρους άρθρα της προκήρυξης. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες των αποτελεσμάτων μαζί με τα πρακτικά και τις αιτήσεις των υποψηφίων για έλεγχο, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 72 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄). Μετά την επαναφορά των πινάκων από το ΑΣΕΠ η Επιτροπή προβαίνει στις διορθώσεις που τυχόν υποδεικνύει το ΑΣΕΠ και συντάσσει τους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Οι πίνακες διοριστέων μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής και τις αιτήσεις των υποψηφίων παραδίδονται από την Επιτροπή στη Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών η οποία μεριμνά για τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για την τοιχοκόλληση τους στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στα Καταστήματα των Πρωτοδικείων της Χώρας. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.

Απόδειξη ξένης γλώσσας και Η/Υ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τις 156 θέσεις απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνώσεις αυτές αποδεικνύονται με τους παρακάτω τρόπους.

Α) Αγγλικά
Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύετα με βάση το άρθρο 1 π..δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
Καλή γνώση:
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) − The British Council − IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE −VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION − του EDEXCEL
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − COMMUNICATOR−και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(II) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται, ως εξής:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRE (UNITES Α1, Α2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANΗAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται, ως εξής:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας αποδεικνύεται, ως εξής:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO Dl CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA Dl LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται, ως εξής:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι παραπάνω τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδό− θηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) βάσεων δεδομένων δ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006) και
δ) ICT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ICT HELLAS Α.Ε.)
ε) KEY−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και είναι τα εξής:
α) ECDL Ελλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
δ) ICT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate Β
• ICT Intermediate C
ε) KEY−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial στ) ACTA A.E.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E
• Basic I.T Standard
• Basic I.T Thematic
• Basic I.T Core
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετι κή περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2008 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/30262/10.12.2007) με την εξής ονομασία:
α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL− GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas A.E.).
2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (TE) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ − ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Πληροφορικής
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
• Επιστήμης Υπολογιστών
• Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
• Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
• Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
• Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
• Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
• Επιστημών και Πολιτισμού − Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Πληροφορικής
• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
• Βιομηχανικής Πληροφορικής
• Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
• Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
• Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
• Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
• Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved