ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Που και με ποια κριτήρια θα προσληφθούν οι πρώτοι 1.100 ΕΦ.Υ.ΕΣ (19/8)


Αθήνα 19.8.2005
Σε δέκα ακριτικές περιοχές της χώρας θα εφαρμοσθεί πιλοτικά ο θεσμός των ΕΦ.Υ.ΕΣ (Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας), η πρόσληψη των οποίων θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια, αθλητικές δοκιμασίες και προσωπική συνέντευξη.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, που παρουσίαζει κατ' αποκλειστικότητα η Proslipsis, οι πρώτοι ΕΦ.Υ.ΕΣ θα προσληφθούν εντός του 2005 στον Στρατό Ξηράς και στις Ειδικές Δυνάμεις των ακόλουθων περιοχών και μονάδων:
* Στρατός Ξηράς
- Στο νομό Έβρου, επαρχία Αλεξανδρούπολης (ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ).
- Στο νομό Λέσβου (ΠΕ/98 ΑΔΤΕ)
- Στη νήσο Κάλυμνο (ΠΕ/80 ΑΔΤΕ)
- Στην περιοχή Νευροκοπίου (ΠΕ/518ΤΠ)
* Ειδικές Δυνάμεις
- Φιλιάτες (628 ΤΠ)
- Καλπάκι (8η ΕΑΝ)
- Κόνιτσα (583 ΤΠ)
- 'Αργος Ορεστικό (585 ΤΠ)
- Αμύνταιο (ΑΕΑΝ)
- Έδεσσα (504 ΤΠ)

Στις Ειδικές Δυνάμεις προβλέπεται να συγκροτηθούν έξι Λόχοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις παραπάνω υπάρχουσες ημιενεργές Μονάδες.

Η επιλογή
Την επιλογή των υποψηφίων θα διενεργήσει Συμβούλιο Επιλογής, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με πέντε επιτροπές, που θα συντονίζονται από αυτό. Πρόκειται για τις επιτροπές Ελέγχου Δικαιολογητικών, Βαθμολόγησης Υποψηφίων, Συνέντευξης Υποψηφίων, Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών.

Οι επιτροπές θα είναι πενταμελείς και θα αποτελούνται από μόνιμους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, ενώ στη σύνθεσή τους θα έχουν ως πρόεδρο ανώτερο αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχη και μέλη δύο ανώτερους (Αντισυνταγματάρχες ή Ταγματάρχες) και δύο κατώτερους αξιωματικούς (Λοχαγούς ή Υπολοχαγούς). Οι επιτροπές θα συγκροτούνται με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:
Η επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών ελέγχει την πληρότητα των υποβληθέντων ως προς τα προσόντα των υποψήφιων και την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και συντάσσει πίνακες των καταλλήλων και μη πληρούντων τις προϋποθέσεις, με βάση τα δικαιολογητικά που καταθέτουν.

Ακολούθως η επιτροπή βαθμολόγησης βαθμολογεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και συντάσσει πίνακες βαθμολογίας. Από τους πίνακες αυτούς οι υποψήφιοι καλούνται για αθλητικές, ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με το σύστημα του Στρατού Ξηράς, και για συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή συνέντευξης, που απαρτίζεται από στελέχη του Στρατού Ξηράς που διαθέτουν την ικανότητα, λόγω των γνώσεων τους ή της εμπειρίας τους, να αξιολογήσουν την εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβει ως ΕΦ.Υ.ΕΣ. Η επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι συναφείς με την ειδικότητα και το στρατιωτικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το Συμβούλιο Επιλογής συντάσσει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων που κυρώνονται από τον Α/ΓΕΣ.

Ακολούθως το ΓΕΣ/ΔΣΛ καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη, ενώ οι κενές θέσεις που πιθανόν να υπάρξουν λόγω μη παρουσίασης ή αποχώρησης υποψηφίων καλύπτονται από τους επιλαχόντες.

Μοριοδότηση
Οι υποψήφοι ΕΦ.Υ.ΕΣ θα αξιολογηθούν με βάσει το ακόλουθο σύστημα μοριοδότησης:
* Ηλικία
- Οπλίτες
1) Μέχρι 22 ετών: 200 μονάδες
2) Από 23 έως 26 ετών: 150 μονάδες
3) Από 27 έως 30 ετών: 100 μονάδες
4) Από 31 έως 35 ετών: 50 μονάδες
- Αξιωματικοί
1) Μέχρι 25 ετών: 200 μονάδες
2) Από 26 έως 30 ετών: 150 μονάδες
3) Από 31 έως 35 ετών: 100 μονάδες
4) Από 35 έως 40 ετών: 50 μονάδες
* Οικογενειακή κατάσταση
(α) Έγγαμος χωρίς παιδιά: 50 μονάδες
(β) Έγγαμος με ένα παιδί: 60 μονάδες
(γ) Έγγαμος με δύο παιδιά: 80 μονάδες
(δ) Έγγαμος με τρία παιδιά: 100 μονάδες
(ε) Έγγαμος με τέσσερα παιδιά και άνω: 120 μονάδες
* Ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν
Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. κατατάσσονται με την κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού και σε Μονάδα - ανεξάρτητη Υπομονάδα του όπλου ή του Σώματος στο οποίο ανήκαν όταν υπηρετούσαν στο Στρατό Ξηράς ως προσωπικό θητείας ή ως επαγγελματίες στρατιωτικοί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Α/ΓΕΣ και σχετική αιτιολόγηση είναι δυνατόν να καταταγούν σε Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα άλλου Όπλου ή Σώματος. ('Αρθρο 5 του νόμου 3366/2005). Οι ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες, ανάλογα με το Όπλο ή Σώμα και σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό του ΓΕΣ, να βαθμολογούνται με 10 μονάδες και οι υπόλοιπες με 5 μονάδες.
* Χρόνο απόλυσης από το Στρατό Ξηράς (για Αξιωματικούς και Οπλίτες)
(α) Από 0-5 έτη: 150 μονάδες
(β) Από 6-8 έτη: 100 μονάδες
(γ) Από 9-15 έτη: 50 μονάδες
* Αθλητικές Δοκιμασίες
Σχέση ύψους - βάρους, αγωνίσματα αθλητικής δοκιμασίας (Δρόμος 1610μ.) με βαθμολογία ανάλογη της ηλικίας, όπως προβλέπεται στην ΠαΔ 3-23/98/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Ελάχιστη βαθμολογία το 60%.
* Βαθμολογία συνέντευξης
Βαθμολογείται εν γένει η προσωπικότητα του υποψηφίου ΕΦ.Υ.ΕΣ και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν, κλιμακωτά από 0 έως 100 μονάδες.

Ειδικές κατηγορίες πρόσληψης
Επιπλέον μόρια θα χορηγούνται σε κατηγορίες υποψηφίων που ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες, ως εξής:
- Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο ν.δ. 582/1970 ΦΕΚ Α’ 136) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1287/1982 (ΦΕΚ Α’ 128) τα παιδιά στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που φονεύθηκαν ή πέθαναν (στον πόλεμο ή στην ειρήνη) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παιδιά πολυτέκνων, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων στρατιωτικών (Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας) ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου, παιδιά ή αδέλφια Εθνικής Αντίστασης και επιπλέον από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 8 του ν. 2190/1994 (Φ. 28) τα παιδιά πολεμιστών ζώνης των πρόσω τουλάχιστον επί τετράμηνο, με βαθμολογία 50 μονάδες.
- Οι έχοντες παιδί ή παιδιά με ειδικές ανάγκες ή σύζυγο με αναπηρία άνω του 67% με βαθμολογία 50 μονάδες.

Προϋποθέσεις
Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ θα εντάσσονται στο θεσμό εθελοντικά, υπογράφοντας σχετική σύμβαση τριετούς διάρκειας, που θα μπορεί να ανανεώνεται. Για ναστρατολογηθούν θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να είναι Έλληνες πολίτες.
- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να είναι πρώην επαγγελματίες στρατιωτικοί.
- Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2).
- Να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα πέντε ετών όσοι συμμετέχουν ως οπλίτες και μέχρι σαράντα (40) ετών όσοι συμμετέχουν ως Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές.
- Να κατοικούν μόνιμα σε παραμεθόριες περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν.
- Να μην έχουν «λευκό» ποινικό μητρώο και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
- Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους ή υποβιβασθεί όταν υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιότητα.
- Να μην διατελούν σε σχέση παροχής υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τα χρονικά διαστήματαπου τελούν υπό τα όπλα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του πουργείου Εθνικής 'Αμυνας, σταδιακά θα προσληφθούν συνολικά 30.000 Ε.ΦΥ.ΕΣ, εκ των οποίων 1.100 φέτος και περίπου 2.500 το 2006.
Η προκήρυξη για τις πρώτες 1.100 προσλήψεις αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

* Περισσότερα για το θεσμό των ΕΦ.Υ.ΕΣ μπορείτε να βρείτε σε παλαιότερο δημοσίευμα της Proslipsis. Για να μεταφερθείτε σε αυτό, πατήστε
εδώ.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved