ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Ηuman resources «Το Ελεγκτικόν», με... κερασάκι τη συνέντευξη (15/9)


Αθήνα 15.9.2005, 06.30
Ήταν να το δούμε και αυτό. Ολόκληρο Ελεγκτικό Συνέδριο να μετατρέπεται σε human resources, ή μικρό ΑΣΕΠ αν θέλετε, και να οργανώνει διαδικασία πρόσληψης 70 οικονομολόγων (!), με... κερασάκι στην τούρτα την προσωπική συνέντευξη.

Η νέα αρμοδιότητα δίνεται στο Ελεγκτικό με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Δικαιοσύνης (την παραθέτουμε αυτούσια), που προβλέπει ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με σύστημα αξιολόγησης που θα λάβει υπόψη τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων (πτυχία, ξένες γλώσσες, εμπειρία) και τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης, την οποία θα οργανώσει επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς την ανάμιξη του ΑΣΕΠ. Το τελευταίο απλά θα κληθεί κατόπιν εορτής να επικυρώσει τα αποτελέσματα (αλήθεια, πώς θα ελέγξει αν η συνέντευξη ήταν αντικειμενική;)

Το πότε θα εκδοθεί η προκήρυξη του Ελεγκτικού δεν είναι προς το παρόν γνωστό, ωστόσο προβλέπεται η δημοσιοποίησή της μέσω του Τύπου. Ήδη εκδόθηκε και η αποφαση του υπουργείου Απασχόλησης που ορίζει ότι τέσσερις από τις θέσεις θα καλυφθούν απο προστατευόμενους του ν. 2643/98 (άτομα με αναπηρίες, πολυτέκνους κ.λπ.), γεγονός που ουσιαστικά προαναγγέλει και την έκδοση της προκήρυξης.

Η πλήρωση των θέσεων, λοιπόν, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης, που ορίζουν τα εξής:

Ο ειδικός διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του φορέα.
Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων, την Κατηγορία και τον Κλάδο.
β. Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.
γ. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον χρόνο υποβολής τους.
ε. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών ορίζεται με την προκήρυξη και δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

Προσόντα διορισμού
Ι. Γενικά προσόντα διορισμού
Οι υποψήφιοι πρέπει:
- Να είναι Έλληνες πολίτες.
- Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1979.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
- Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΙΙ. Ειδικά προσόντα διορισμού
Πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:
• Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση στη Δημόσια Οικονομική
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
• Οικονομικής Επιστήμης
• Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
• Οικονομικών Επιστημών
• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πρόσθετα Προσόντα
Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει:
α) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.
β) Να έχουν γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) βάσεων δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Να έχουν 2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ελεγκτικές ή λογιστικές εργασίες.

Ειδικές περιπτώσεις
Όσοι από τους υποψηφίους για τις ανωτέρω θέσεις είναι:
α) Σύζυγοι ή τέκνα Ελλήνων πολιτών που εφονεύθηκαν ή έχουν καταστεί πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης και
γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης, αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ' υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, μετά από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξή τους.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων είναι έντυπες. Στην προκήρυξη ορίζεται το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που θα χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος, ο οποίος με βάση την προκήρυξη παραλαμβάνει το έντυπο αίτησης από τις Υπηρεσίες που ορίζονται σ' αυτή.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικώς με απόδειξη. Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Τσόχα και Βουρνάζου 4 - Τ.Κ. 10168 Αθήνα και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των εβδομήντα θέσεων του κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων». Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομικό γραφείο.

Μαζί με την αίτηση και με τον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται παράβολο δεκαπέντε ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ και τα λοιπά δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου. Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αιτήσεις που περιέχονται σ' αυτούς πρωτοκολλούνται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο και ακολούθως ελέγχονται ως προς το αν φέρουν υπογραφή και τα επισυναπτόμενα σ' αυτές δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη ότι συνυποβάλλονται με την αίτηση και βεβαιώνεται η πληρότητα ή όχι των δικαιολογητικών με υπογραφή επί της αιτήσεως του υπαλλήλου που διενήργησε τον έλεγχο. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο ή λείπουν δικαιολογητικά ή υποβλήθηκε εκπροθέσμως, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη». Ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο θέτει κάτω από την υπογραφή του πλήρες το ονοματεπώνυμό του και σημειώνει και την ημερομηνία ελέγχου. Για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των αιτήσεων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικό συνεργείο από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εκπροσθέσμως ή είναι ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ' αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο υποψήφιος μία μόνο αίτηση μπορεί να υποβάλει για την προκήρυξη. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησής του. Όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων ή κριτηρίων του υποψηφίου, εφόσον στην προκήρυξη ορίζεται ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται σ' αυτήν, άλλως οι δηλούμενες ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτηση ιδιότητά του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά το άρθρο 3 (περίπτ. ΙV) της παρούσας απόφασης, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενεστέρως, έστω και αν έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο με την υποβολή εμπροθέσμως νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη. Η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επιτροπές
Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων δικαστικών διεξάγονται από Πενταμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτείται από: έναν (1) Αντιπρόεδρο και δύο (2) Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, μετά από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή εκ των ανώτατων οικονομικών σχολών και ένα (1) γενικό διευθυντή ή διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και μέχρι δύο (2) βοηθοί του γραμματέα με τους αναπληρωτές τους από τους ίδιους πιο πάνω υπαλλήλους και να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 3205/2003, όπως ισχύουν, αποζημίωση στον Πρόεδρο, στα μέλη, στο γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού, στους αναπληρωτές τους και σε όλους όσοι μετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού έχει την ευθύνη για:
α) Την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωσή του
β) Την παροχή των κατάλληλων οδηγιών και τον συντονισμό διεξαγωγής του.

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται ως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Πίνακες Υποψηφίων
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τους υποψηφίους σε πίνακες με σειρά προτεραιότητας με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια:

Τίτλοι Σπουδών
Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών που απαιτείται υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό εκατό (100).
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τριακόσιες (300) μονάδες.
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο συναφείς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών η βαθμολογία είναι αθροιστική.

Β. Εμπειρία σε λογιστικές ή ελεγκτικές εργασίες
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες [πέραν της 2ετούς εμπειρίας που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού]: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα (9) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες και άνω: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της απαιτούμενης εμπειρίας προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Γ. Γνώση ξένης γλώσσας
Για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες.
Για πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας: πενήντα (50) μονάδες (η πρώτη δεν βαθμολογείται).
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική. Η απόδειξη της εμπειρίας σε λογιστικές ή ελεγκτικές εργασίες, της γνώσης ξένης γλώσσας και στα άνω αντικείμενα πληροφορικής και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) καθορίζεται στην προκήρυξη και παραρτήματα αυτής.

Δ. Συνέντευξη
i. Η συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που διαμορφώνεται βάσει των προηγούμενων κριτηρίων Α έως και Γ. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτήρια Α έως και Γ.
ii. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την προκήρυξη.
2. i. Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου κριτήρια (Α-Δ).
ii. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθ’ εξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

3. Ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπογράφεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού και τα μέλη αυτής και περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους κατ' αύξοντα αριθμό και με τη σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, με αναφορά των κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη για κάθε υποψήφιο και της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.
Στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει επίσης πίνακα των υποψηφίων οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων βάσει σειράς προτεραιότητας, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

5. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, διοριστέων, καθώς και αποκλειομένων αναρτώνται στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιείται ότι οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και διοριστέων αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος αποστέλλει τους πιο πάνω πίνακες αποτελεσμάτων του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved