ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές στην αλλοδαπή

Αθήνα 6.8.2016, 17:18

Δύο διαγωνισμούς για την ανάδειξη τεσσάρων υποτρόφων για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην αλλοδαπή προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Κ. Βέλλιου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς, από την 23η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 7η Νοεμβρίου 2016

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Μαρούσι, 29 /07/ 2016
Αρ.Πρωτ.: 126365 /Ζ1

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε. Στάμου, Γ. Ρήγα
Τηλέφωνο: 210.344 2456 ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών
ΦΑΞ: 210.344 23 65

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων, για σπουδές Δεύτερου
Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στην αλλοδαπή, ακαδ. έτους 2013-
2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση
διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τους όρους της από 9-12-1835 ιδιόγραφης διαθήκης του Κων/νου Βέλλιου όπως αυτή συμπληρώθηκε με
το από 31-12-1837 παράρτημα.
2. Τις διατάξεις του α.ν. 1365/1938 «Περί του τρόπου εκτελέσεως του κληροδοτήματος Κωνστ. Βελλίου
Βαρώνου» (ΦΕΚ Α΄ 324).
3. Την υπ’ αριθμ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
4. Την υπ΄ αρ. 1021423/493/Β0011/28-01-2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με «Καθορισμός ειδικότερων όρων και
λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληρ/τος Κων/νου Βέλλιου».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9-
2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013) και όπως διευκρινίσθηκαν με
την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 0003518 ΕΞ 2015/06-03-2015 αίτημα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τα με αρ. 20372/Z1/6-2-2015, 14071/27-1-2015, 193971/Z1/30-11-2015, 24019/Z1/12-02-2015,
87438/Z1/3-6-2015, 182086/Z1/12-11-2015, 44776/Z1/17-3-2015, 25551/Z1/16-2-2015, και τα από 15-3-
2016 ηλεκτρονικά μηνύματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τα οποία ορίστηκαν τα
βασικά προπτυχιακά μαθήματα και οι εξεταστές καθηγητές για τους διαγωνισμούς, της παρούσας
προκήρυξης.
8. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων…».
10.Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11.Την υπ΄αρ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 (ΦΕΚ 2654 Β΄/09-12-2015) κοινή απόφαση «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» στο
Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

Αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ για την
πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων πτυχιούχων των ημεδαπών Πανεπιστημίων για το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου
(διδακτορικές) στην αλλοδαπή, σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι
καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις υποτροφίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει οικονομική
αδυναμία, η οποία συνιστά προϋπόθεση για τη χορήγηση υποτροφίας από το ως άνω
κληροδότημα.
Δεδομένου ότι ο όρος της οικονομικής αδυναμίας και ο τόπος καταγωγής συνιστούν βασική
προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, οι αιτούντες συμμετοχή στους παρόντες
διαγωνισμούς θα κληθούν να υποβάλλουν τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά
και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων θα συμμετάσχουν στους
προκηρυσσόμενους με την παρούσα διαγωνισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των
διαγωνισμών θα ματαιωθεί.

Εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων, μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους
από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία (1) για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης
Φθιώτιδας. Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο (1ο) διαγωνισμό. Σενπερίπτωση 
που προσέρχεται ένας (1) μόνον υποψήφιος για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας,\
ο 1ος διαγωνισμός παραλείπεται.

Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του 1ου διαγωνισμού που απομένουν
κενές, πληρούνται με δεύτερο (2ο) διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων
από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του 
Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το 2ο διαγωνισμό, 
προηγούνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, 
την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
Οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:
Α)Ο 1ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2016, ημέρα Τετάρτη.
Β)Ο 2ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2016, ημέρα Παρασκευή.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με
ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω
διαγωνισμούς, από την 23η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 7η Νοεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως
πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ως εξής :
Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ
μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή:
Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνει τον κωδικό χρήστη
(username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Taxisnet.
Ο υποψήφιος επιλέγει τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ και στη φόρμα
της αίτησης συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία και ό,τι επιπλέον απαιτείται στην παρούσα
προκήρυξη:
α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία). 
β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΣΠΟΥΔΩΝ»
γ)Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.
δ)Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου
επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους
στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.
ε)Το Τμήμα ή τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο από τα οποία αποφοίτησαν,
στ)Τη χώρα, στην οποία μετέβησαν κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 προκειμένου να πραγματοποιήσουν
μεταπτυχιακές σπουδές.
ζ)Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά το
ακαδ. έτος 2013-2014,
στ)Τον τόπο καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη (Βλάστη Ν. Κοζάνης, Νέα Πέλλα
Αταλάντης Φθιώτιδας, Μακεδονία).
ε) Το γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.
ζ) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι
πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας της κοινωφελούς
περιουσίας, για την οποία υποβάλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».
Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’
της ηλεκτρονικής αίτησης. (Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού
γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας
υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς).
Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο
αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά
την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και
β) Γνωστικό αντικείμενο, όπως ορίζεται από τα οικεία Τμήματα των ημεδαπών Πανεπιστημίων.
Συγκεκριμένα:
1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Προβλήματα
Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη, Θέματα Εκκλησιαστική Ιστορίας από την Εικονομαχία μέχρι την Άλωση,
Σύγχρονα Θέματα Ηθικής.
2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Χριστιανική Αγωγή, Κανονικό Δίκαιο, Κοινωνική Ηθική,.
3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νομικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ποινικό Δίκαιο-
Ποινική Δικονομία, Ενοχικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Μικροοικονομική Ι & ΙΙ, Μακροοικονομική Ι & ΙΙ, Οικονομετρία.
5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης επιλέγουν ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Σχεδιασμός & Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής, Θέματα Πολιτικής Θεωρίας,
Θεωρία Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6) Οι πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Παθολογική Κλινική,
Χειρουργική Κλινική, Παθολογική Φυσιολογία Ι & ΙΙ.
7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οδοντιατρικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Προσθετική,
Περιοδοντολογία, Στοματολογία.
8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φαρμακευτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακογνωσία, Φαρμακευτική Τεχνολογία.
9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Παθολογία
ΙΙ, Διοίκηση Νοσ/τικών Υπηρεσιών, Παιδιατρική Νοσηλευτική.
10) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας
Α) Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
Πρόγραμμα Ειδίκευσης Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Αρχαία Ελληνικά, Πεζό Λατινικό Κείμενο, Ελληνική Γραμματολογία.
 Πρόγραμμα Ειδίκευσης Λατινικής Φιλολογίας, επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Πεζό
Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο, Λατινικά, Λατινική Γραμματολογία.
Β) Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
Επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Θεωρία της Πρόσληψης και Αναγνωστικές Θεωρίες,
Πολιτισμική Κριτική, Συγκριτική Φιλολογία.
Γ) Τομέας Γλωσσολογίας (Θεωρητική - Εφαρμοσμένη) : επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Θεωρητική Γλωσσολογία Κειμενογλωσσολογία, Δομή της Ελληνικής: Μορφολογία και Σύνταξη, Ιστορία
Ελληνικής: Ελληνιστική περίοδος.
Δ) Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας: επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Αγιολογία,
Ιστοριογραφία, Ποίηση-Γραμματολογία.
Ε) Τομέας Λαογραφικές Σπουδές και Λαϊκός Πολιτισμός: επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Θεωρητική Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Νεωτερική Λαογραφία.
11) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Α) Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, εξετάζονται ως εξής:
 α) Κλάδος Προϊστορικής Αρχαιολογίας: Προϊστορία του Αιγαίου: εξετάζονται :Νεολιθικός Πολιτισμός &
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (Πρωτοελλαδικά – Πρωτοκυκλαδικά – Πρωτομινωϊκά), Η Μέση Εποχή του
Χαλκού (Μεσοελλαδικά – Μεσοκυκλαδικά – Παλαιοανακτορική περίοδος), Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού
(Μυκηναϊκή Ελλάς – Νεοανακτορική περίοδος).
 β) Κλάδος Κλασσικής Αρχαιολογίας (1100-30 π.Χ.) εξετάζονται στα εξής: Αρχιτεκτονική, Γλυπτική,
Αγγειογραφία.
 γ) Κλάδος Βυζαντινής Αρχαιολογίας (Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη από 300-1453 μ.Χ.)
εξετάζονται στα εξής: Αρχιτεκτονική, Μνημειακή Ζωγραφική, Μικροτεχνία.
 δ) Κλάδος Ιστορίας της Τέχνης θα εξεταστούν στα εξής: Ευρωπαϊκή Τέχνη 13ος
- 17ος αιών., Ευρωπαϊκή Τέχνη 18ος – 20ος αι., Νεοελληνική Τέχνη 18ος – 20ος αι.
Β) Τομέας Ιστορίας εξετάζονται ως εξής:
 α) Κλάδος Ιστορίας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (Πολιτική, Πολιτειακή, κοινωνική) εξετάζονται
στα εξής: Αρχαία Ελληνική Ιστορία 1.125 π.Χ-336 π.Χ., Αρχαία Ελληνική Ιστορία 336 π.Χ.-146 π.Χ., Ρωμαϊκή
Ιστορία από τις αρχές έως το 323 μ.Χ..
 β) Κλάδος Βυζαντινής Ιστορίας εξετάζονται στα εξής: Βυζαντινή Αυτοκρατορία (324-610 μ.Χ.),
Βυζαντινή Αυτοκρατορία (610-1081 μ.Χ.), Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1081-1453 μ.Χ.)
 γ) Κλάδος Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (13ος αιών.-Ελλην. Επανάσταση) επιλέγεται μία (1) από τις
παρακάτω ενότητες: Ιστορία Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού, Ιστορία Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού,
Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 16ος
-18ος αι.
 δ) Κλάδος Ευρωπαϊκής Ιστορίας επιλέγεται μία (1) από τις παρακάτω ενότητες: Μεσαιωνική Ιστορία
(8ος -15ος αι.), Νεώτερη Ευρωπ. Ιστορία (16ος
-18ος αι.), Νεώτερη & Σύγχρονη Ευρωπ. Ιστορία (19ος – 20ος αι.)
ε) Κλάδος Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας επιλέγεται μία (1) από τις παρακάτω ενότητες:
Νεώτερη Ελλην. Ιστορία (19ος αι.), Σύγχρονη Ελλην. Ιστορία (20ος αι.), Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία.
12) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Αρχαία Φιλοσοφία Α΄ (Προσωκρατικοί-Σωκράτης-Πλάτων), Γενική Διδακτική,
Εξελικτική Ψυχολογία.
13) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Εξελικτική
Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία – Δυναμική της Ομάδας Ι και ΙΙ, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας-
Στατιστική.
14) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εξετάζονται ως εξής:
Α) Τομέας Λογοτεχνίας – Πολιτισμού επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Θεωρία του
Πολιτισμού, Αμερικανική Λογοτεχνία 19ος & 20ος αι., Αγγλική Λογοτεχνία 19ος – 20ος αι.
 Β) Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας επιλέγεται ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Διαπολιτισμική
Επικοινωνία, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής, Λογοτεχνική Μετάφραση.
15) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Γαλλική Λογοτεχνία, Ιστορία Γαλλικού Πολιτισμού, Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
16) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Γερμανική Γλώσσα, Γερμανική Γλωσσολογία, Γερμανική Λογοτεχνία.
17) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Ιταλική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα, Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός, Ιστορία Ιταλικής
Λογοτεχνίας.
18) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Ισπανική Γλώσσα, Ισπανική Ποίηση, Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα.
19) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Ευρωπαϊκή Δραματολογία Α και Β, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου Α και Β, Ελληνικό Θέατρο Νεωτέρων
Χρόνων Α και Β.
20) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Συνοπτική Ιστορία ΙΙ, Βυζαντινή Μουσικολογία, Πολιτισμική και Μουσική Ανθρωπολογία.
21) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1)
από παρακάτω μαθήματα: Τουρκική Γλώσσα, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Σύγχρονης
Τουρκίας, Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας.
22) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικής επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Φυσική ΙΙΙ και ΙV,
Μηχανική Ι και ΙΙ, Πυρηνική Φυσική Ι.
23) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χημείας επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Επιστήμη
Πολυμερών, Φαρμακοχημεία, Φυσικοχημεία VΙ.
24) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Ανάλυση,
Μαθηματική Στατιστική, Άλγεβρα.
25) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογίας:
Α΄ Κλάδος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Γενετική.
Β΄ Κλάδος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Οικολογία, Ζωολογία Ι, Ζωολογία ΙΙ.
26) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Ορυκτολογία, Εισαγωγή στη Γεωλογία, Γεωμορφολογία.
27) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δίκτυα Επικοινωνιών Ι, Λειτουργικά Συστήματα.
28) Οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης επιλέγουν ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Θεωρίες της Αγωγής, Λογοτεχνία για παιδιά και νέους, Διδακτική των Μαθηματικών.
29) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία επιλέγουν ένα (1) από
τα παρακάτω μαθήματα:Eισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής Ι, Ανάπτυξη του λόγου, Ελληνική Ιστορία 19ος αι.
30) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επιλέγουν ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Ψυχολογία της επικοινωνίας, Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ, Σύγχρονη Κοινωνία και
ΜΜΕ.
31) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης επιλέγουν ένα (1)
από τα παρακάτω μαθήματα: Φιλοσοφία Επιστήμης ΙΙ, Επιστημονική Επανάσταση, Τεχνητή Νοημοσύνη.
32) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επιλέγουν ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Προπονητική, Εργοφυσιολογία.
33) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών επιλέγουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Ρωσική Λογοτεχνία 19ου αι., Βυζάντιο και Σλαβικός Κόσμος, Παλαιοσλαβική Γλώσσα.

Οι πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών θα εξεταστούν ανά Σχολή ως εξής:
1) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων, Θεωρία και
Κριτική της Αρχιτεκτονικής, Αστική Σύνθεση.
2) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Μηχανική των Ρευστών, Στατική ΙΙ, Εδαφομηχανική Ι, Οδοποιϊα Ι.
3) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Στοιχεία Μηχανών Ι, Κατεργασίες Ι.
4) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εξετάζονται σε ένα (1)
από τα παρακάτω μαθήματα: Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο και Κυκλώματα, Αρχιτεκτονική και Λειτουργικά
Συστήματα Υπολογιστών, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δίκτυα Υπολογιστών .
5) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Χημικών Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής, Χημεία, Ανώτερα Μαθηματικά, Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι.
6) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Ανώτερη
Γεωδαισία, Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου, Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων, Τεχνική Υδρολογία και
Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
7) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών εξετάζονται σε ένα από τα
παρακάτω μαθήματα: Εξαγωγική Μεταλλουργία, Μεταλλογνωσία, Εκμετάλλευση Μεταλλείων.
8) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Αντοχή Πλοίου, Μελέτη & Εξοπλισμός Πλοίου Ι, Υδροστατική Ι, Εγκαταστάσεις
Πρόωσης.
9) Οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών εξετάζονται σε ένα (1)
από τα παρακάτω μαθήματα: Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι), Φυσική ΙV
(Κβαντομηχανική Ι), Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό).
Οι πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχολών εξετάζονται ανά Τμήμα ως εξής:
1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Γενική Φυτοπαθολογία, Γενική & Συστηματική Γεωργική
Εντομολογία.
2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών εξετάζονται σε ένα
(1) από τα παρακάτω μαθήματα: Φυσιολογία Θρέψεως, Εκτροφή Μηρυκαστικών, Υδροβιολογία,
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων.
3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής εξετάζονται σε
ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Γενική Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Ελκυστήρες - Γεωργικά
Μηχανήματα, Θερμοκηπιακές Κατασκευές, Γενική Υδραυλική.
4)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Γενετική, Βιοχημεία.
5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Γεωργική Οικονομική, Αγροτική Πολιτική, Αγροτική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στη
Στατιστική.
6)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου εξετάζονται σε ένα (1)
από τα παρακάτω μαθήματα: Μηχανική Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων,
Ποιοτικός Έλεγχος και Υγιεινή Τροφίμων.
Οι πτυχιούχοι του Πάντειου Πανεπιστημίου εξετάζονται ανά Τμήμα ως εξής:
1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Nεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.), Πολιτική Επιστήμη Ι, Πολιτική Επιστήμη ΙΙ, Ιστορία
Ελληνικού Κράτους.
2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών εξετάζονται σε ένα (1)
από τα παρακάτω μαθήματα: Κ.Μ.343 ‘Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς’,
Κ.Μ.309 ‘Διεθνείς Σχέσεις Ι’, Κ.Μ.312 ‘Μακροοικονομική’, Κ.Μ.313 ‘Διεθνές Δίκαιο Ι’.
3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Κ.Μ.8063 του Η΄ Εξαμήνου ‘Περιφερειακός Προγραμματισμός’, Κ.Μ.8029 του Ε΄
Εξαμήνου Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης’, Κ.Μ.8031 του Ε΄ Εξαμήνου, ‘Δημοσιονομική Θεωρία &
Πολιτική Ι’, Κ.Μ.8017 του Γ΄ Εξαμήνου ‘Οικονομική Ανάπτυξη Ι’. 
4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Κοινωνική Θεωρία Ι, Κοινωνική Θεωρία ΙIΙ, Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη, Κοινωνιολογία
των Πολιτικών Συστημάτων Ι, Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής.
5) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Πολιτική Επικοινωνία (Κ.Μ.410185), Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία (Κ.Μ.410228),
Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα (Κ.Μ.410255), Ιστορία της Τέχνης (Κ.Μ.410190).
6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Εισαγωγή στην Οργάνωση και τη Δυναμική της Κοινωνίας, Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή
στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους, Συγκριτική Κοινωνικής Πολιτικής.
7) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία, Μεθοδολογία της
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας.
8) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψυχολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Κοινωνικές
Αναπαραστάσεις, Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα, Κοινωνική και
Πολιτική Ψυχολογία.
9) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα:
Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο.
Οι πτυχιούχοι του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου εξετάζονται ανά Τμήμα ως εξής:
1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας, Μακροοικονομία,
Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ιστορία του Πολιτισμού, Οικονομικά της Οικογένειας.
2) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής εξετάζονται σε ένα (1) από τα
παρακάτω μαθήματα: Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ, Χημεία Τροφίμων, Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Κλινική
Διατροφή Ι, Κλινική Διατροφή ΙΙ.
3) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωγραφίας εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα: Βασικές
έννοιες ανθρωπογεωγραφίας, Φυσική Γεωγραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωροταξία.
4) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής εξετάζονται σε ένα (1) από τα παρακάτω
μαθήματα: Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Δικτυακά και Κατανεμημένα Συστήματα, Αλγόριθμοι
και Πολυπλοκότητα.
Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και στα δύο μαθήματα, στα οποία
διαγωνίστηκαν στη βαθμολογική κλίμακα με άριστα το είκοσι (20). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός
υποψηφίων που επέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το
βαθμό του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που
περιγράφεται ανωτέρω με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», και
συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων
που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί μπορεί να επισυνάψει στην
ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει
επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.
Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν επιτρέπεται. 
Μετά την ανάρτησή του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα των
Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, και εφόσον η
συνδρομή για τους υποψήφιους των προϋποθέσεων και των όρων για τη χορήγηση της υποτροφίας,
έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, έχει ελεγχθεί προ της διεξαγωγής του
διαγωνισμού, οι υποψήφιοι, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας τους από τα εξεταζόμενα
γνωστικά αντικείμενα επέτυχαν μια εκ των οριζομένων στην παρούσα Προκήρυξη θέσεων υποτροφίας,
διορίζονται υπότροφοι από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:
 α) η ηλικία του υποψηφίου, η οποία δεν υπερβαίνει τα 36 έτη,
 β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος
γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης
του ιδίου, προσκομίζεται επιπλέον:
-φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του γονέα, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος
ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,
ή και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας
προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των
γενεών.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή,
προσκομίζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
3. Αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου, με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του
Πτυχίου του υποψηφίου.
5.Α. Οι υποψήφιοι που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής υποβάλλουν:
 i.Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο
τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο, καθώς και
 ii.επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή από
αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό
Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).
5.Β. Οι υποψήφιοι που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν
αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για
τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):
 i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο τα
οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ.
Δικηγόρο, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο του ως άνω
πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και
 ii. επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην
Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο,
Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.) καθώς και
 iii. Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών από τον αρμόδιο φορέα στην
Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).
6. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού
σημειώματος για το δηλούμενο ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή
αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο και θα
προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας που παρουσιάζει ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά μέσω των
συστημάτων www.taxis.gr ή www.gsis gr.
Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, δύναται να ζητηθούν από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά
σημειώματα περισσότερων ετών.
Η συνδρομή του κριτηρίου της οικονομικής αδυναμίας, που συνιστά προϋπόθεση για τη χορήγηση
της υποτροφίας από το κληροδότημα ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ, ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος: i. είτε δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ii. είτε δεν έχει
ατομική ακίνητη περιουσία, iii. είτε και τα δύο υποχρεούται να το/τα δηλώσει με Υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75).
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε
λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες σπουδές και για άλλες σπουδές
Β΄ ή Γ΄ κύκλου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω
υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Το έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
8. Οι υποψήφιοι που κατάγονται από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, επιπλέον των παραπάνω
δικαιολογητικών, προσκομίζουν και Βεβαίωση από το «Σύλλογο των εις Νέα Πέλλα Αταλάντης Οικιστών
Μακεδόνων» που να φαίνεται ότι έλκουν την καταγωγή τους από τη Μακεδονία.
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε χίλια (1000) Ευρώ και προσμετράται από την έναρξη των
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η χορήγησή της
διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και εφόσον επαρκούν τα έσοδα του
κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών του υποτρόφου είναι πολύ καλή.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τα ανωτέρω,
δεν μπορεί να τύχει νέας υποτροφίας για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές
ή διδακτορικές σπουδές και για προηγούμενες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) είτε από την ίδια
είτε από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων:www.minedu.gov.gr/ΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-
Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας/Ανακοινώσεις/Κοινωφελείς Περιουσίες/Προκηρύξεις Υποτροφιών και
Αποφάσεις Διορισμού Υποτρόφων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved