ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό από κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα 14.9.2016, 19:02

Τις καθιερωμένες υποτροφίες σε έλληνες φοιτητές για σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στην Ελλάδα και αλλού χορηγεί και φέτος το Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα έσοδα κληροδοτημάτων του.

Αιτήσεις συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30) μέχρι 12 Οκτωβρίου 2016.

* Ακολουθούν οι αναλυτικές ανακοινώσεις.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, τέσσερις (4) υποτροφίες υπό τον τίτλον «Κ. Δεσπόζιτος-
Ε. Φώτη» από τα έσοδα της Δωρεάς Ευθυμίας Φώτη, σε πτυχιούχους της Ιατρικής
Σχολής αυτού, κεκτημένους την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές σπουδές
στο Εξωτερικό.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ επτακόσια (700,00).
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο
(2) ακόμη έτη. Στους υποτρόφους θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο
Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά
(απόκομμα εισιτηρίου και απόδειξη πώλησης εισιτηρίου.
Τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες
καθορίζονται:
α) στο χώρο της ακτινοδιαγνωστικής και ειδικότερα στο πεδίο του Μαγνητικού
Συντονισμού (Magnetic resonance) και
β) στο χώρο της ακτινοθεραπευτικής και ειδικότερα στο πεδίο ακτινοθεραπείας όγκων του
αναπνευστικού συστήματος.
Οι υπότροφοι υποχρεούνται να παραδώσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την
πρωτότυπο μελέτη, την οποία συνέταξαν κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους, η
οποία θα δημοσιεύεται πάντοτε με την αφιέρωση «Μελέτη στη μνήμη Κ. Δεσπόζιτου, DR
Ιατρού Ακτινολόγου» Proslipsis.gr
Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι προφορικά και
γραπτά στις 8-11-2016 είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην
οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι
συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας (γραπτά-προφορικά) τουλάχιστον δεκατέσσερα
(14/20). Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δε δίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το
Νόμο.
Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου
πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε
χρόνο πιστοποιητικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα
πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του
Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να
επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε .
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται
υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(έως 12-10-2016), αίτηση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς το επιθυμητό πεδίο για
μετεκπαίδευση.
. Επίσης πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1.Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει ότι η Ελληνική
ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2.Αντίγραφο του πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’, καθώς και
πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου.
3.Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές από διακεκριμένους επιστήμονες οι
οποίοι έχουν άμεσα προσωπική γνώση για την επιστημονική επίδοση και το ήθος τους.
4.Βιογραφικό Σημείωμα. Proslipsis.gr
5.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες,
πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6.Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από
την ίδια Δωρεά ή άλλο Κληροδότημα ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές ή ότι δεν έχασαν
από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
7.Πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει
όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι
στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία (θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Οι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν επί
πλέον:
1. Πτυχίο ξένης γλώσσας και
2. Βεβαίωση εγγραφής
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία και εμπειρία
σε θέματα που έχουν την μεγαλύτερη συνάφεια και συγγένεια προς τα αντικείμενα
μετεκπαίδευσης για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6,
τηλ. 210.368.9132-4).
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, από τα έσοδα της Κληρονομίας Μαρίας Στάη: α) τέσσερις
(4) υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και β) οκτώ (8) υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής
Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την
επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η
μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις
Φυσικομαθηματικές επιστήμες.
 Καταγόμενοι από τα Κύθηρα θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στα Κύθηρα
είτε κατάγονται από τα Κύθηρα από τους δύο γονείς τους ή τον έναν, αδιακρίτως. Μεταξύ
των υποψηφίων θα προτιμηθούν οι επιθυμούντες να μετεκπαιδευτούν στις
Φυσικομαθηματικές επιστήμες.
Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές
σπουδές στο Εξωτερικό, γραπτά και προφορικά, στις 8-11-2016 είναι η ξένη γλώσσα που
θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που
θα μετεκπαιδευτούν.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν
Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις αναβαθμολόγησης
δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο). Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε
Πανεπιστήμιο και κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ξένης γλώσσας, απαλλάσσονται της
παραπάνω εξέτασης.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2)
ακόμη έτη, το δε μηνιαίο ποσό αυτής για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό σε Ευρώ
πεντακόσια (Ευρώ 500), και β) στο Εσωτερικό σε Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200) . Στους
υποτρόφους που θα μετεκπαιδευθούν στην Αλλοδαπή θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα
μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσουν το απόκομμα εισιτηρίου
και απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Proslipsis.gr
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
υποβάλλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα
πιστοποιητικά προόδου. Οι σπουδάζοντες στο Εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική
Πρεσβεία, του Προξένου βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να
επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση
των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ
του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από
την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει
η Ελληνική Ιθαγένεια, η καταγωγή από τα Κύθηρα και η ηλικία των υποψηφίων
(μέχρι 36 ετών). (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2) Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’ και πιστοποιητικό με
 ακριβή βαθμολογία πτυχίου.
3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. (Θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα).
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
 υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή
 Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
5) Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις
 στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει
αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι
στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.
(θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Οι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής θα υποβάλουν επί πλέον:
1) Πτυχίο ξένης γλώσσας και
2) Βεβαίωση εγγραφής Proslipsis.gr
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ.
210.3689.132-4).
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής
ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το
Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή, για
ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ εξακόσια (Ευρώ 600).
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης
δύο (2) ακόμη έτη . Στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο
Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά (απόκομμα
εισιτηρίου και απόδειξη πώλησης εισιτηρίου).
Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι προφορικά και
γραπτά στις 8-11-2016 είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην
οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι
συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας (γραπτά-προφορικά) τουλάχιστον δεκατέσσερα
(14/20). Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δε γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το
Νόμο. Proslipsis.gr
Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου
πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε
χρόνο πιστοποιητικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα
πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του
Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει μέχρι τότε .
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας διακόπηκε η υποτροφία.
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για
εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα
προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από το Συρράκο , η Ελληνική ιθαγένεια και η
ηλικία όχι μεγαλύτερη των 35 ετών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’, καθώς και
πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου.
3. Τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης μετά τις σπουδές δημοσιεύσεις,
πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ.
4. Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας, που θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε9 δήλωσης ακινήτου περιουσίας.
6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες,
πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
7. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από
την ίδια Δωρεά ή άλλο Κληροδότημα ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές ή ότι δεν έχασαν
από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
8. Πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει
όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι
μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία. (Θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα).
Οι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν επί
πλέον:
1. Πτυχίο ξένης γλώσσας και
2. Βεβαίωση εγγραφής
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ.
210.368.9132-4).
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, μια (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς Ε. και Β.
Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά, σε πτυχιούχους του Τμήματος
Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή «Λίαν
Καλώς», προτιμωμένων των οικονομικά ασθενεστέρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο
Εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους
παραπάνω όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή
άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ 500,00 (πεντακόσια).
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο
(2) ακόμη έτη . Στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο
Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά (απόκομμα
εισιτηρίου, απόδειξη πώλησης εισιτηρίου και κάρτα επιβίβασης). Proslipsis.gr
Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι, γραπτά και
προφορικά, στις 8-11-2016 είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην
οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που μετεκπαιδευθούν.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι
συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις
αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το Νόμο).
Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου
πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να
υποβάλλει πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα
πιστοποιητικά προόδου μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την
Ελληνική Πρεσβεία του Προξένου ή του Πρέσβη βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο
φοίτηση.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται
υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από
την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.- Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό «Άριστα» ή «Λ. Καλώς» και πιστοποιητικό με ακριβή
βαθμολογία πτυχίου.
2.- Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια
και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
3.- Δήλωση του Ν. 1599/ 86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία και Δωρεά, και ότι δεν έχασαν από
δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν
την υποβολή της αίτησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το
φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους (θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των
υποψηφίων ή της οικογενείας τους.
7.- Οι άρρενες υποψήφιοι θα υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να
προκύπτει, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα
απ’ αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο της παραμονής τους
στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το
απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας,
διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής θα υποβάλουν επί πλέον:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής και
2. Πτυχίο ξένης γλώσσας
΄Εντυπα αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου & Χρ. Λαδά 6,
τηλ. 210. 368,9132-4)
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς
Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο
πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης,
άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε
Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή
Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master.
H επιλογή θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρύτανη του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους Κοσμήτορες των Νομικών Σχολών των
Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης και την κ. Κορίνα Αργυριάδη.
Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι, γραπτά και
προφορικά, στις 8-11-2016 είναι η ξένη γλώσσα (Γερμανική ή Γαλλική), εκτός και αν
είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι ανάλογου πτυχίου
ξένης γλώσσας.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι
συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις
αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το Νόμο).
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο, το δε μηνιαίο ποσό αυτής
ορίζεται σε Ευρώ επτακόσια ενενήντα δύο και τριάντα επτά λεπτά (Ευρώ 792,37).
Στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και
επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει το απόκομμα εισιτηρίου και απόδειξη παροχής
υπηρεσιών. Proslipsis.gr
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να
υποβάλλει πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα
πιστοποιητικά προόδου μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την
Ελληνική Πρεσβεία του Προξένου ή του Πρέσβη βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο
φοίτηση
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να
επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται
υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από
την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.- Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό «Άριστα» και βεβαίωση με ακριβή βαθμολογία ετών και
πτυχίου.
2.- Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια
και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
3.- Δήλωση του Ν. 1599/ 86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία και Δωρεά, και ότι δεν έχασαν από
δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το
φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εντύπου Δήλωσης στοιχείων Ακινήτων (Ε9) των
υποψηφίων και της οικογενείας τους.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν
την υποβολή της αίτησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
7.- Οι άρρενες υποψήφιοι θα υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να
προκύπτει, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα
απ’ αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο της παραμονής τους
στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το
απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας,
διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής θα υποβάλουν επί πλέον:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής και
2. Πτυχίο ξένης γλώσσας (Γερμανική ή Γαλλική)
΄Εντυπα αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου & Χρ. Λαδά 6,
τηλ. 210. 368,9132-4).
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το Παν/κο
έτος 2014-15, δεκάεξι (16) υποτροφίες, σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης,
Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής
γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς
Μπαλτατζή. Proslipsis.gr
 Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν:
α) Έξι (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίo ποσό υποτροφίας
 Ευρώ πενήντα (Ευρώ 50,00)
β) Έξι (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας
 Ευρώ ενενήντα (Ευρώ 90,00)
γ ) Δύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό
 υποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00) και
δ) Δύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), μηνιαίο ποσό υποτροφίας
Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00)
 Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-2014 και θα διαρκέσει μέχρι το
τέλος της εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος
δεν θα χάσει χρόνο σπουδών.
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000
(εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου
Αθηνών, (Κεντρικό κτήριο, Παν/μίου 30), μετά την πρώτη δημοσίευση περίληψης της
πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (έως 12-10-2016), αίτηση που θα
συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να
αποδεικνύεται η καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι
μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών
2) Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος της Εφορίας της οικογενείας των υποψηφίων και του υποψηφίου (Θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα)
4) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό
 στο προηγούμενο (2013-14) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
Συγκεκριμένα:
Οι μαθητές Δημοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2014-15 και
ενδεικτικό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2013-14) με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
Οι μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο
σχολ. έτος 2014-15 και Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό
τουλάχιστον «Λ. Καλώς», οι δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο
σχολ. έτος 2014-15 και ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2013-14)
τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές των ΑΕΙ
(Πανεπιστημιακού τομέα), οι μεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον
«Λ.Καλώς», πιστοποιητικό εγγραφής (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα) και Ατομικό Δελτίο
Επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι δε των επομένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής
και σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και M.O. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος
σπουδών (2013-14) τουλάχιστον «Λ.Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή
αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα
Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και
ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
6) Οι φοιτητές Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα υποβάλουν επί πλέον
και απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6 , τηλ.
210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία
θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπiστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά
το Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της
Κληρονομίας Δωροθέου Σχολαρίου (Αγαθοεργίες), σε άπορο ή ορφανό
φοιτητή, καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων,
οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιμωμένου του
Πολυτεχνείου Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σπουδαστής ή φοιτητής
Πολυτεχνικής Σχολής, θα χορηγείται σε σπουδαστή ή φοιτητή οποιασδήποτε
άλλης Ανωτάτης Σχολής της Χώρας.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσια ( 300,00)
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υπότροφο από την αρχή
του Πανεπιστημιακού έτους 2014-15 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του
έτους, που κανονικά τελειώνει τις σπουδές του, εάν καταστεί πτυχιούχος,
διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο
να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο
υπότροφος δε λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής
διάρκειας των σπουδών του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της
υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε
επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση
αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η
υποτροφία.
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου
το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως
κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο
ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε
Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ
1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30 ), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο
Αθηναϊκό τύπο (έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 . Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο
θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη
των τριάντα έξη ( 36) ετών και η καταγωγή τους από τον Αμάραντο Ν.
Τρικάλων (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
3. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 4. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία
ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη
υποτροφία. Proslipsis.gr
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της
Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογένειάς
τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων
(Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το
πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και
Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.3689.132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος
Θωμά Σουρλή, σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού,
καταγόμενο (η) από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές του (της) .
Καταγόμενοι από το Ν. Λακωνίας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στο
Ν. Λακωνίας, είτε κατάγονται από το Ν. Λακωνίας από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν
εξ αυτών, αδιακρίτως. Proslipsis.gr
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε εκατόν δύο Ευρώ και εβδομήντα ένα
λεπτά (Ευρώ 102,71).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον/στην υπότροφο από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2014-15 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που
κανονικά τελειώνει τις σπουδές του (της), εάν καταστεί πτυχιούχος, διαφορετικά μέχρι το
μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να
προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του/της υποτρόφου ή εάν ο/η)
υπότροφος δε λάβει το πτυχίο του/της μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής
διάρκειας των σπουδών του/της, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που
έχει λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο - Πανεπιστημίου 30) μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την
πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (έως
12-10-2016) , αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει
η Ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών
και η καταγωγή από τη Λακωνία.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και
ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα άλλη υποτροφία.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 
της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων ( Ε9) των
υποψηφίων ή της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις
μήνες πριν την υποβολή της αίτησης ((Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα μετά από αίτηση
του/της υποψήφιου/φίας). Proslipsis.gr
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
προηγούμενο έτος σπουδών (2013-14) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από
27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει
τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να
έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ. Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5)
δικαιολογητικά και επί πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς».
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση
Κληρ/των Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων (Σταδίου & Χρ.Λαδά 6 , τηλ. 368.9132-4),
καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η
πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, δεκαπέντε (15) υποτροφίες, από τα έσοδα της
Κληρονομίας Μαρίας Στάη, σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική
σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των
εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.
 Καταγόμενοι από τα Κύθηρα θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στα
Κύθηρα, είτε κατάγονται από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως, Μεταξύ
των υποψηφίων θα προτιμηθούν οι εισαχθέντες στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν εξήντα (Ευρώ 160,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2014-15 και θα λήξει το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά
τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι , διαφορετικά το μήνα Σεπτέμβριο
του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε
χρόνο πιστοποιητικό προόδου, με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, ή εάν οι υπότροφοι δε
λάβουν το πτυχίο τους, μέσα σε ένα έτος, από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των
σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει
μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/μίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
(έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει
η Ελληνική Ιθαγένεια, η καταγωγή από τα Κύθηρα και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη
των τριάντα έξη (36) ετών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Ατομικό δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις
3. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Ποινικό μητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την
υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν
έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6,
210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία
θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
 Proslipsis.grΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, τέσσερις (4) υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονομίας
Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των
Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή
από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική
σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το
προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων.
Καταγόμενοι από το Δήμο Ανδρίτσανιας ή την Επαρχία Ολυμπίας ή το Νομό Ηλείας
θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν είτε κατάγονται από τις παραπάνω
περιοχές από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ 300,00.
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2014-15 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που
κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το
μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
προσκομίζουν πιστοποιητικά προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι
δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των
σπουδών τους , υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει
μέχρι τότε .
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000
(εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες) προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον
ημερήσιο Τύπο (έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α)
η Ελληνική ιθαγένεια, β) η καταγωγή από το Δήμο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυμπίας
ή το Νομό Ηλείας και γ) η ηλικία των υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36)
ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα) Proslipsis.gr
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν 
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και 
ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το
φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των
υποψηφίων ή της οικογενείας τους.
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος
σπουδών (2013-14) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα
καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να
έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε
(5) δικαιολογητικά και επί πλέον :
1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου -Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων(Σταδίου και
Χρ.Λαδά 6, τηλ.210.3689.132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.

Αθήνα, 13/09/2016

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Παν/κό έτος 2014-15, τρείς (3) υποτροφίες , από τα έσοδα του Κληροδοτήματος
Βασιλείου και Μαριάννας Βασ. Μακρή, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους),
διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και
‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’,
προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία.
Οι θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις, από τους υποψήφιους που κατάγονται από την Κεφαλληνία.
Καταγόμενοι από την Κεφαλληνία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν
στην Κεφαλληνία, είτε κατάγονται από την Κεφαλληνία από τους δύο γονείς τους ή
από έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.
Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τριακόσια (Ευρώ 300,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή
του Πανεπιστημιακού έτους 2014-15 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους
που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά
μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι
υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής
διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της
υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν
δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο
Αθηναϊκό τύπο (έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα
προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36)
ετών και η καταγωγή τους , αν υπάρχει, από την Κεφαλληνία (Θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα) Proslipsis.gr
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και
δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κληρικοί
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ
τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας
στο προηγούμενο έτος σπουδών (2013-14) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με
την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους,
εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον
«Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς θα υποβάλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τέσσερα
(4) δικαιολογητικά και επί πλέον :
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
(Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
 Proslipsis.grΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Πανεπιστημιακό έτος 2014-15, τρείς (3) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας
Πηνελόπης Χας Ηλία Ατσάρου, σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή
φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποδείξει η
Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της Αδελφότητας Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ».
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ τετρακόσια (Ευρώ 400,00).
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την αρχή του Πανεπιστημιακού
έτους 2014-15 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά
τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα
Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι
υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής
διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας
που έχουν λάβει μέχρι τότε .
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το
ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη
χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία», ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
25.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 35.000 για
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε
τέκνο πέραν των δύο. Proslipsis.gr
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο
Αθηναϊκό τύπο (έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η
Ελληνική Ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή
Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το
φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των
υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ
τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
προηγούμενο έτος σπουδών (2013-14) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την
από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από
δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»)).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και
πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
(Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το
Παν/κό έτος 2014-15, τέσσερις (4) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας
Δημητρίου Αρπαπογλου σε ομογενείς, που κατάγονται από την
Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας,
της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των
Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην
οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμούνται οι πτωχότεροι. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι
που να κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, θα γίνουν δεκτοί, με τους ίδιους
ακριβώς όρους, υποψήφιοι, ομογενείς ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.
Οι θέσεις θα καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις από τους υποψήφιους που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ διακόσια πενήντα (Ευρώ
250,00) Proslipsis.gr
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του
Πανεπιστημιακού έτους 2014-15 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που
κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι
το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να
προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι
δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των
σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν
λάβει μέχρι τότε.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα
γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό
τύπο (έως 12-10-2016), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει
η Ελληνική ιθαγένεια, η καταγωγή και η ηλικία των υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των
τριάντα έξη (36) ετών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες
σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν
χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το
φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των
υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις
μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο
προηγούμενο έτος σπουδών 2013-14 τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την
από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από
δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και
πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον: Proslipsis.gr
1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου -Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
(Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4), καθώς και στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου www.uoa.gr, στην οποία θα αναρτηθεί η πρόσκληση αυτή.
Αθήνα, 13/09/2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved