ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

 

Αθήνα 7.6.2012, 1:17

To Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψυχολογίας στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις: Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία, Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων.

Για το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
1. Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
2. της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας,

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω καθώς και για πτυχιούχους ΑΤΕΙ αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ψυχολογίας, μετά από εισήγηση των Τομέων του Τμήματος.

Ειδικότερα, πέραν των παραπάνω κατηγοριών:
- Στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι:
1. των Τμημάτων Ιατρικής της χώρας,
2. των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών της χώρας,
3. των συναφών κλάδων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και
4. άλλων Τμημάτων ΑΕΙ.

Για τις περιπτώσεις 3 και 4, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω, αποφασίζει η ΓΣΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας μετά από εισήγηση του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας.

Για όλες τις περιπτώσεις εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Aνώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται επίσημη αναγνώριση του πτυχίου τους ως ισοτίμου με τα αντίστοιχα της ημεδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι διαδικασίες εισαγωγής καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κάθε κατεύθυνσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (www.psy.auth.gr).

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση στην οποία θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία τους και την κατεύθυνση του ΠΜΣ στης οποίας τις εισιτήριες εξετάσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν. Τα έντυπα των αιτήσεων και των 3 κατευθύνσεων του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (
www.psy.auth.gr)
2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας επικυρωμένη
4. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλυτικά θα αναφέρουν:
- το βαθμό πτυχίου,
- την αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου του ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση,
- τις εργασίες, τις δημοσιεύσεις και τα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν, αν υπάρχουν,
- την επαγγελματική εμπειρία,
- το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και
- το σκοπό για τον οποίο θέλει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.
5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία)
6. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κλπ).

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012:
α. Στις Γραμματείες των Τομέων του Τμήματος:
- για τις κατευθύνσεις Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, γραφείο 208, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, κ.κ. Ε. Αυγερινού και Κ.
Καραμούζη, τηλ.: 2310-997313
- για την κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας, γραφείο 416 (Αίθ. «Λ. Χουσιάδα»), νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Μ. Τσαπουτζόγλου, τηλ.: 2310-997332.

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν κατ΄εξαίρεση δεκτοί στις εισιτήριες εξετάσεις του ΠΜΣ του Τμήματος Ψυχολογίας, θα πρέπει από 7 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου 2012 να προσκομίσουν στις Γραμματείες των Τομέων του Τμήματος:
1. Αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τομέα της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. που τους ενδιαφέρει (η αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
www.psy.auth.gr).
2. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ο σκοπός εκπόνησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και
3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του πτυχίου τους σε απλή φωτοτυπία

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξεταστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων και οι υποψήφιοι εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Ενημερωτικά, στην κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση να γίνουν κατ΄εξαίρεση δεκτοί στις εισιτήριες εξετάσεις πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ. από παιδαγωγικά ή καθηγητικά Τμήματα), με επαρκές προπτυχιακό υπόβαθρο και ενδιαφέροντα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της παραπάνω κατεύθυνσης.

Για πληροφορίες που δεν αναφέρονται στην ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 997313 και 2310 997332 (Γραμματείες Τομέων Ψυχολογίας).

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη των εισιτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013 και των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ έχει αναρτηθεί σε ξεχωριστό link στην ιστοσελίδα του Τμήματος (
www.psy.auth.gr). Η προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, χώρος 201, κ. Νιξαρλίδου, τηλ.: 997339).

Οι εξετάσεις θα γίνουν το β΄ δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2012. Οι ακριβείς ημερομηνίες, για κάθε κατεύθυνση χωριστά, θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved