ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

 

Αθήνα 20.7.2012, 22:54

Οι Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής και τα Τμήματα Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ προκηρύσσουν 25 θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013 στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο:  «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΔΠΜΣ προβλέπονται στην υπουργική απόφαση Αριθ. 91121/B7, ΦΕΚ 2201/02-10-2009.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και: α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Από τους 25 εισακτέους κατ’ έτος, τουλάχιστον οκτώ προέρχονται από τις βιοϊατρικές επιστήμες και τουλάχιστον οκτώ από τις νομικές επιστήμες. Θέσεις που προορίζονται για αποφοίτους των βιοϊατρικών και των νομικών επιστημών και παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3685/2008.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ στην Ιατρική Σχολή από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.
στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Προϋπόθεση εγγραφής είναι επίσης η επιτυχής εξέταση σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε 2 μαθήματα: 1. Κώδικας Ιατρικής και Οδοντιατρικής Δεοντολογίας και 2. Ιατρικά, Ηθικά και Νομικά ζητήματα του τέλους της ζωής.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν το Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης θα δοθούν κατά την διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων και θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων σχολών/τμημάτων).

Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του ν. 3685/2008, ως εξής:
α) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).
β) Μέσος όρος των βαθμών στα εξεταζόμενα μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).
γ) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
δ) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνει αναλόγως από ένα (1) έως πέντε μόρια.
ε) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας λαμβάνει πέντε (5) μόρια. Σε περίπτωση αλλοδαπών για τη δεύτερη ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη και η μητρική.
στ) Η κατοχή δεύτερου πτυχίου λαμβάνει πέντε (5) μόρια
ζ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας στην ιατρική λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
η) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζετε επί τον συντελεστή
1,5 (κατ’ ανώτατο όριο 15 μόρια).
3. α) Η βαθμολόγηση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις γίνεται με κλίμακα
1-10. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ είναι η λήψη βαθμού πέντε (5) κατ’ ελάχιστον σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχει η Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ. : 2310-999085, 2310-999269 και ώρες 9:30 π.μ-12:00 μ.μ., καθώς και οι ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Σχολών - Τμημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved