ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αλλαγές στο Μεταπτυχιακό: Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

 

Αθήνα 2.11.2012, 16:41

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, αναμορφώνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων», το οποίο πλέον θα φέρει τίτλο «Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού».

Σύμφωνα με την απόφαση, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης για την εμβάθυνση στις αρχές σχεδιασμού κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, την εμπέδωση των διαδικασιών προσομοίωσης συστημάτων έργων Πολιτικού Μηχανικού και τη χρήση προηγμένων μεθόδων για την ανάλυση και σχεδιασμό σύνθετων έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Η επίλυση σύνθετων προβλημάτων Πολιτικού Μηχανικού απαιτεί την κατάκτηση ενός επιπέδου θεωρητικών γνώσεων που να επιτρέπει την κατανόηση της προέλευσης των κανονιστικών διατάξεων και την επέκταση τους σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται κανονιστικά. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των σύνθετων έργων Πολιτικού Μηχανικού που έχει ανάγκη η κοινωνία, απαιτεί την ανάλυση των συστημάτων (κατασκευές, υδροσυστήματα, γεωσυστήματα, συγκοινωνίες) σε επιμέρους υποσυστήματα και την προσομοίωση τους με σύγχρονες μεθόδους ώστε να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν το αρχικό πρόβλημα (επιστημονική ορθότητα της λύσης, κατασκευασιμότητα, τεχνο-οικονομική αξιολόγηση και σύγκριση εναλλακτικών λύσεων, βελτιστοποίηση). Βασική προϋπόθεση των παραπάνω είναι η δημιουργία αξιόπιστων προσομοιωμάτων των επιμέρους συστημάτων. Για αρκετές περιπτώσεις, το κομβικό αυτό σημείο στη διάρθρωση μιας τεχνικής μελέτης, απαιτεί την εφαρμογή πειραματικών και προχωρημένων μαθηματικών μεθόδων και χρονοβόρων αριθμητικών αλγορίθμων. Επίσης προϋποθέτει την τεχνική κριτική σκέψη που επιτρέπει τη γρήγορη αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων αυτών και ανασύνταξη των προσομοιωμάτων ώστε να ανταποκρίνονται με τον βέλτιστο τρόπο στο φυσικό πρόβλημα.

Το ΠΜΣ αντιμετωπίζει όλα τα παραπάνω θέματα σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies) στις διάφορες επιστημονικές περιοχές του Πολιτικού Μηχανικού. Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Προσομοίωση και Σχε− διασμό Έργων Πολιτικού Μηχανικού» μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις του προγράμματος ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού. Επίσης, υπό συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχοντας ως στόχο την επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, αποτελώντας τον πυρήνα της ομάδας των υποψηφίων διδακτόρων του ΤΠΜ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών:
1. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους,
2. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων,
3. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών.

Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Προσομοίωση και Σχεδιασμό Έργων Πολιτικού Μηχανικού» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους
2. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων
3. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων - Μεταλλουργοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Απόφοιτοι τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Απόφοιτοι τμημάτων Εφαρμοσμένων μαθηματι− κών και φυσικών επιστημών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. προσφέρονται τριάντα εννέα
(39) μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης, δίνεται η δυνατό−
τητα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης
(Μ.Ε.Ε.). Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται
μετά από:
− επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε τουλάχιστον
δώδεκα (12) μαθήματα, ή
− επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε τουλάχιστον
οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση
πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.
Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην
παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που ορ−
γανώνει το Π.Μ.Σ.
Τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε τρεις (3) κατευ−
θύνσεις σπουδών:
α. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδά−
φους
β. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων
και συστημάτων υδατικών πόρων
γ. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών.
Κατάλογος μεταπτυχιακών μαθημάτων για το Μ.Δ.Ε.
Κατεύθυνση Α (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά 7.5 Γενικό −
επιλογής
2 Αριθμητικές
Μέθοδοι 7.5 Γενικό −
επιλογής
3
Προχωρημένη
Ανάλυση
Κατασκευών
7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
4
Αλληλεπίδραση
Εδάφους−
Κατασκευών
7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
5 Μηχανική
Συνεχούς Μέσου 7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
6 Θαλάσσιες
Κατασκευές 7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων (σύνολο 30 πι−
στωτικών μονάδων)
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Θεωρία και Προσο−
μοίωση Συστημάτων 7.5 Γενικό −
επιλογής
2
Μη−Γραμμική Στατι−
κή/Δυναμική Ευστά−
θεια Κατασκευών
7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
3 Προχωρημένη
Εδαφομηχανική 7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
4
Προχωρημένη
δυναμική και έλεγχος
κατασκευών
7.5 Κατ/νσης −
επιλογής
5
Προχωρημένη
Γεωτεχνική Σεισμική
Μηχανική
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
6
Θεωρία Πιθανοτήτων
και Στοχαστικές
Μέθοδοι
7.5 Γενικό −
επιλογής
43784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7
Αντισεισμική Ενί−
σχυση Υφιστάμενων
Κατασκευών
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
8 Ειδικά Θέματα Εδα−
φομηχανικής 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων (σύνολο 30 πι−
στωτικών μονάδων)
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Πειραματικές Μέθοδοι
και Μετρολογία 7.5 Γενικό −
επιλογής
2
Προχωρημένη Μέθο−
δος Πεπερασμένων
Στοιχείων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
3 Προχωρημένη
Μηχανική Υλικών 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
4 Περιβαλλοντική Γεω−
τεχνική Μηχανική 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
5 Ειδικά Θέματα
Κατασκευών 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
Ή Μεταπτυχιακή Εργασία
Ειδίκευσης 30 Προαιρετικό
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων ή μεταπτυχια−
κής εργασίας ειδίκευσης (σύνολο 30 πιστωτικών μο−
νάδων).
Κατεύθυνση Β (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ)
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος μα−
θήματος
1 Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά 7.5 Γενικό −επι−
λογής
2 Αριθμητικές Μέθοδοι 7.5 Γενικό −
επιλογής
3
Προσομοίωση Συστη−
μάτων Επιφανειακών
και Υπόγειων
Υδατικών Πόρων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
4 Θαλάσσιες
Κατασκευές 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων (σύνολο 30 πι−
στωτικών μονάδων)
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Θεωρία και Προσομοί−
ωση Συστημάτων 7.5 Γενικό −
επιλογής
2 Μηχανική Ρευστών 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
3
Ανάλυση Επικινδυνό−
τητας και Λήψη Απο−
φάσεων στα Υδατικά
Συστήματα
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
4
Περιβαλλοντική
Πολιτική και Οικονομία
Υδατικών Πόρων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
5
Θεωρία Πιθανοτήτων
και Στοχαστικές
Μέθοδοι
7.5 Γενικό −
επιλογής
6
Διαχείριση και Προ−
σομοίωση Παράκτιων
Υδατικών Πόρων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
7 Ειδικά Θέματα
Υδατικών Πόρων 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων (σύνολο 30 πι−
στωτικών μονάδων)
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Πειραματικές Μέθοδοι
και Μετρολογία 7.5 Γενικό −
επιλογής
2
Μαθηματική Προσο−
μοίωση Υδραυλικών
Συστημάτων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
3
Διαχείριση και Προσο−
μοίωση Υδροδοτικών
Συστημάτων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
4 Προσομοίωση Υδατι−
κών Οικοσυστημάτων 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
5 Ειδικά θέματα
Υδραυλικής 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
Ή Μεταπτυχιακή
Εργασία Ειδίκευσης 30 Προαιρετικό
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων ή μεταπτυχια−
κής εργασίας ειδίκευσης (σύνολο 30 πιστωτικών μο−
νάδων).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43785
Κατεύθυνση Γ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά 7.5 Γενικό −
επιλογής
2 Αριθμητικές Μέθοδοι 7.5 Γενικό −
επιλονής
3
Περιβαλλοντικές επι−
πτώσεις στο ακουστι−
κό και ατμοσφαιρικό
περιβάλλον από την
λειτουργία συστημά−
των συγκοινωνιακής
υποδομής
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
4
Μοντέλα και προσο−
μοίωση συστημάτων
μεταφορών και κυ−
κλοφορίας
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
5 Διαχείριση ασφάλειας
στις μεταφορές 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων (σύνολο 30 πι−
στωτικών μονάδων)
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1
Θεωρία Πιθανοτήτων
και Στοχαστικές Μέ−
θοδοι
7.5 Γενικό −
επιλογής
2 Θεωρία και Προσομοί−
ωση Συστημάτων 7.5 Γενικό −
επιλογής
3
Μέθοδοι, μοντέλα και
προσομοίωση συγκοι−
νωνιακής υποδομής
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
4
Σχεδιασμός και δια−
χείριση μέσων μαζικής
μεταφοράς
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
5
Οργάνωση και δια−
χείριση συστημάτων
εμπορευματικών μετα−
φορών και συστημά−
των logistics
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
6 Ειδικά Θέματα
Μεταφορών 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων (σύνολο 30 πι−
στωτικών μονάδων)
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Α/Α Μάθημα Μονάδες
ECTS
Τύπος
μαθήματος
1 Πειραματικές Μέθοδοι
και Μετρολογία 7.5 Γενικό −
επιλογής
2
Μοντέλα και προσο−
μοίωση συστημάτων
μεταφορών και κυ−
κλοφορίας
7.5 Κατ/νσης−
εκιλογής
3
Βελτιστοποίηση Κυ−
κλοφοριακής Ροής
και Συγκοινωνιακών
Δικτύων
7.5 Κατ/νσης−
εκιλογής
4 Ευφυή Συστήματα
Μεταφορών 7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
5
Ειδικά θέματα προσο−
μοίωσης συγκοινωνια−
κών συστημάτων
7.5 Κατ/νσης−
επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ 30
Ή Μεταπτυχιακή
Εργασία Ειδίκευσης 30 Προαιρετικό
> Απαιτείται η επιλογή 4 μαθημάτων ή μεταπτυχια−
κής εργασίας ειδίκευσης (σύνολο 30 πιστωτικών μο−
νάδων).
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους τριάντα (35). Ο ακριβής αριθμός εισακτέ−
ων για κάθε κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της
ΓΣΕΣ.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται το σύνολο των μελών ΔΕΠ
του Τ.Π.Μ. ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανε−
πιστημίων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−
γκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην υλι−
κοτεχνική υποδομή του Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργα−
στήρια κ.λπ.). Το Τμήμα Πολτικών Μηχανικών διαθέτει
εξοπλισμένα εργαστήρια για τις εκπαιδευτικές και τις
ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Συνεργάζεται
με το κέντρο Δικτύου Επικοινωνιών και Τηλεματικής του
Π.Θ. για τη λειτουργία σταθμού τηλεδιάσκεψης καθώς
και τη διάθεση άλλων υπηρεσιών δικτύου. Οι ανάγκες
βιβλιοθήκης καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Π.Θ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄).
43786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ−
χεται στο ποσό των 50.000€ και αναλύεται σε κατηγο−
ρίες δαπανών ως εξής:
(α) Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες γραμ−
ματεία) 20.000 €
(β) Δαπάνες μετακινήσεων 15.000 €
(γ) Δαπάνες υποτροφιών 7.000 €
(δ) Δαπάνες για αναλώσιμα 2.000 €
(ε) Δαπάνες δημοσιότητας 2.000 €
(στ) Γενικές δαπάνες 4.000 €
-
Σύνολο 50.000 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ−
φθεί από τις εξής πηγές:
Ι) δίδακτρα
II) λογαριασμός ΤΣΜΕΔΕ
III) χρηματοδότηση από συμμετοχή του Π.Μ.Σ. σε ερευ−
νητικά προγράμματα
IV) έσοδα παροχής υπηρεσιών σε τρίτους
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved