ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Αθήνα 3.11.2012, 23:05

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών με τίτλο: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization», από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, προαγωγή, και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας, καθώς επίσης και πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

Σκοποί του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές και η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και τη Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας − MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization.

Στο ΠΜΣ του Τμήματος γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Φυσικών ή και Ενεργειακών Πόρων, Φυσικών Επιστημών, χωρίς να αποκλείονται κατ’ ανάγκη και οι πτυχιούχοι άλλων κατευθύνσεων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα, οκτώ υποχρεωτικά και δύο επιλογής. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτικές μονάδες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξειδικεύονται στη μελέτη συγκεκριμένων ειδών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) επιλέγοντας δύο από τα πέντε προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Κάθε μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με έξι πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:
Α´ Εξάμηνο
α/α - Κωδικός - Μάθημα Υποχρεωτικά/Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 101 Applied Thermodynamics− Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Υποχρεωτικό 6
2 102 Materials Science and Technology – Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Υποχρεωτικό 6
3 103 Computational Mechanics – Υπολογιστική Μηχανική Υποχρεωτικό 6
4 104 Engineering Economics and Cost Analysis – Οικονομοτεχνική Ανάλυση για Μηχανικούς Υποχρεωτικό 6
5 105 Advances in Heat Transfer – Ειδικά Θέματα Μετάδοσης θερμότητας Υποχρεωτικό 6
Σύνολο 30

Β´ Εξάμηνο
α/α - Κωδικός - Μάθημα Υποχρεωτικά/Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 201 Mechanical Engineering Design and Optimization - Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υποχρεωτικό 6
2 202 Computational Fluid Dynamics - Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Υποχρεωτικό 6
3 203 Energy Conversion Systems - Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας Υποχρεωτικό 6
Μαθήματα επιλογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δύο από τα παρακάτω πέντε:
Ε1 Aeolian (Wind) Energy Systems - Συστήματα Αξιοποίησης Αιολικής Ενέργειας Επιλογής 6
Ε2 Solar Energy Systems - Συστήματα Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Επιλογής 6
Ε3 Geothermal Energy Systems - Συστήματα Αξιοποίησης Γεωθερμικής Ενέργειας Επιλογής 6
Ε4 Modern Biomass Energy Systems - Συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας Επιλογής 6
Ε5 Hydrogen Technology and Applications - Τεχνολογία Υδρογόνου και Εφαρμογές
Επιλογής 6
Σύνολο 30

Γ´ Εξάμηνο
301 MSc Thesis − Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σύνολο 30
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος 90

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Τμήματος Μηχανολογίας ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Σερρών και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών με την υπάρχουσα υποδομή. Θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος χώρος του Τμήματος, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να περιέχει μια πλήρως εξοπλισμένη με εποπτικά μέσα αίθουσα διδασκαλίας και μια αίθουσα διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, με το χώρο της γραμματείας, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη
και ερευνητικό εξοπλισμό.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α´228) και του άρθρου 5 παρ.8 του ν.4076/2012 (Α´159), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 156.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
1. Κόστος Εκπαίδευσης 57.630 37%
2. Μετακινήσεις και αποζημιώσεις επισκεπτών καθηγητών 18.000 11.5%
3. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 10.770 6.9%
4. Προβολή και Προώθηση του Προγράμματος 15.000 9.6%
5. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Σερρών 15.600 10%
6. ΤΕΙ Σερρών 39.000 25%
ΣΥΝΟΛΟ 156.000 100%

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα, δωρεές, κοινοτικά προγράμματα, από διαφανείς χορηγίες επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Σερρών, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved