ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

 

Αθήνα 12.5.2013, 13:12

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), στις εξής δύο κατευθύνσεις: α) «Μουσειολογία» και β) «Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στον χώρο του Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Σχεδιασμού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων.

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Πανεπιστημίων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω
τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της προφορικής συνέντευξης. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν την προτίμησή τους προς την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος (12 μήνες), το οποίο περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και μία θερινή περίοδο, κατά την οποία εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών μονάδων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι και των δύο κατευθύνσεων που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής θα εξεταστούν γραπτώς σε θέματα Πληροφορικής. Επίσης, όσοι εκ των υποψηφίων δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή ‘lower’ και άνω) θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στο πλαίσιο του Τμήματος. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες, μαζί με τους υποψήφιους που απαλλάσσονται από τις προαναφερθείσες εξετάσεις, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στη Μυτιλήνη στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2013 αντίστοιχα. Το Α΄ εξάμηνο σπουδών ξεκινά τον Οκτώβριο 2013. Η ύλη της εξέτασης στην Πληροφορική και στην Αγγλική γλώσσα καθώς και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.ct.aegean.gr/el/news-graduate-ci.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια: Η γενική επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας (όπου προβλέπεται). Η επίδοση στη γραπτή εξέταση στην Πληροφορική ή/και στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον προβλέπεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης. Ποσοτικά αποτιμώνται κατά περίπτωση με βάση τον μέσο όρο ένας αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων, συναφών με το ΠΜΣ.

Επίσης, συνεκτιμάται η τυχόν επαγγελματική απασχόληση σε πεδία συναφή με το επιστημονικό περιεχόμενο του ΠΜΣ. Οι συστατικές επιστολές που καταθέτουν οι υποψήφιοι. Η γενικότερη παρουσία του υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία ΠΜΣ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραμματεία
και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένης βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
6. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε).
7. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε φάκελο, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου. Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά στη Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.) 8. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
9. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
10. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύθηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (εφόσον υπάρχουν).
11. Αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας.
12.Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα
δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.500 € και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία ΠΜΣ μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη.

Πληροφορίες δίνονται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή στο τηλ.: 22510.36605, (e- mail: culturaltec.msc@aegean.gr). To κείμενο της Πρόσκλησης, η αίτηση υποψηφιότητας καθώς και η ύλη των εξετάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση http://www.ct.aegean.gr/el/news-graduate-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved