ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα

Αθήνα 8.5.2014, 1:43

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα», από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 έως το έτος 2020 - 2021.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62396/E5 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α' 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71). 
γ) Του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης Proslipsis.gr πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190). 
4. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 1/23−09−2013 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 2/11−12−2013 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
7. Το αριθμ. 1304/19−09−2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) 
με τη συνημμένη από τον Ιούνιο του 2011 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων Νοσηλευτικής, (Α΄ και Β΄) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την Α.Δ.Ι.Π.
8. Το αριθμ. 2042/19−02−2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός 
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα» είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, σε μια ιδιαίτερα σημαντική οντότητα της σύγχρονης επιστήμης της που αποτελούν τα τραύματα και τα έλκη, οξέα και χρόνια.
Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι : 
1. Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της διαχείρισης των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
2. Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την πρόληψη δημιουργίας και την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
3. Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στην πρόληψη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
4. Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες στη φροντίδα των στομιών.
5. Η δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας. 
6. Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας στους ταχέως εξελισσόμενους τομείς αιχμής του γνωστικού αντικειμένου τους.
7. Η στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και ΤΕΠ από ειδικευμένους επιστήμονες.
8. Η στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
9. Η συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Τo Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (Θεωρία, Φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις εργαστηρίου και έρευνα).
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δεκαεπτά (17), (δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά).
Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής: 
α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ.
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄
1. Μεθοδολογία Έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας 6
2. Βιοστατιστική 4
3. Πληροφορική της Υγείας 6
4. Φυσιολογία−Παθοφυσιολογία Τραύματος 6
5. Σημειολογία Τραυμάτων 8
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄
α/α Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Κλινική Έρευνα − πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις 6
2. Διαχείριση Οξέος Τραύματος 6
3. Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών 5
4. Μη επεμβατικές Τεχνολογίες στην Πρόληψη Διάγνωση και Θεραπεία των Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών (Non Invasive technologies) 5
5 Δερματολογία 4
Επιλογής Υποχρεωτικά
(ένα από τα δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
1. Δίκαιο Υγείας 4
2. Ψυχολογία Υγείας 4
 ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄
α/α Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Διαχείριση Εγκαύματος 4
2. Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών − Διαβητικό Πόδι 6
3. Επεμβατικές Τεχνολογίες στην Θεραπεία των Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών (Invasive technologies) 6
4. Φαρμακολογία 5
5. Λοιμώξεις 5
Επιλογής Υποχρεωτικά
(ένα από τα δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
1. Στομίες 4
2. Μονάδα Τραύματος 4
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ' 
έτος. Επί πλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν, μέλη ΕΠ Τμημάτων Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι., μέλη ΔΕΠ από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. 

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 45.000 € και αναλύεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1 Δαπάνες Εκπαίδευσης 8.000 € 18%
2 Δαπάνες αναλώσιμων 3.000 € 7%
3 Προμήθεια Η/Υ, συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 6.000 € 13%
4 Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (Βιβλία) 6.250 € 14%
5 Δαπάνες Δημοσιότητας 1.000 € 2%
6 Γραμματειακή – Διοικητική Υποστήριξη 5.000 € 11%
7 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11.250 € 25%
8 ΕΛΚΕ TEI 4.500 € 10%
Σύνολο 45.000 € 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved