ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Αθήνα 8.5.2014, 2:18

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 έως το έτος 2020 - 2021.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62055/Β7 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 5η/29−1−2014).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 17η/27−2−2014)
7. Το αριθμ. 3186/6−12−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Proslipsis.gr Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
8. Το αριθμ. 4549/1−4−2014 έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μηχανικής μέσα από τη θεώρηση Διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στο σχεδιασμό Διδακτικών Καταστάσεων για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών με Διεπιστημονική προσέγγιση, με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού κάθε είδους, καθώς και το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιβαλλόντων 
και εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσαρμόσιμων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, διά βίου) με στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 75 και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
α/α - Μαθήματα - ECTS
Α' Εξάμηνο
1. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση 7,5
2. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών 7,5
3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μάθησης των Θετικών Επιστημών 7,5
4. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πρακτική 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
B' Εξάμηνο
1. Μοντέλα Ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα και η Διδακτική τους 7,5
2. Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών 7,5
3 Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 7,5
4 Έναρξη διπλωματικής εργασίας 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Θερινή Περίοδος − Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας 15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. 

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα οι Αίθουσες Διδασκαλίας, το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής και η Βιβλιοθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€)
1. Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 29.000
2. Μετακινήσεις 5.850
3. Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού 5.200
4. Υποτροφίες 3.900
5. Προβολή – Δημοσιότητα 3.300
6. Συμμετοχή σε συνέδρια εκδόσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 4.550
7. Αναλώσιμα 1.400
8. Εξοπλισμός και συντήρηση 5.950
9. Γενικές δαπάνες 5.850
ΣΥΝΟΛΟ 65.000
Πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές όπως δωρεές, πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved