ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Αθήνα 9.5.2014, 18:43

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», για τα ακαδημαϊκά έτη 2014 - 2015 έως 2021 - 2022.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65727/Ε5 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το Π.Δ. 102/2013 (Α΄ 136) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας − Συγχώνευση − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 190).
5. Το υπ’ αριθμ. 1/15−01−2014 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος Διοίκησης Proslipsis.gr Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Το υπ’ αριθμ. 2/18−02−2014 Πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 298/02−03−2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από 5 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών από την Α.Δ.Ι.Π.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 520/18−02−2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Διοίκηση και Οργά−νωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
− Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
− Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
− Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
− Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και n καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τοπτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. 
Κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών [πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α΄ εξάμηνο και πέντε (5) από οκτώ (8) μαθήματα επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο]. 
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 6
2. Αρχές Μάνατζμεντ καιΣτρατηγικής 6
3. Ηγεσία βασιζόμενη στην αξία 6
4. Χρηματοοικονομική Διαχείριση 6
5. Νέες Τεχνολογίες και Εκκλησία 6
Σύνολο: 30
Β' Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής (5 από 8)
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Εκκλησιολογία της Διοίκησης 6
2. Εκκλησιαστικό Δίκαιο 6
3. Κοινωνία, Ηθική και Τεχνολογία 6
4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6
5. Εκκλησιαστική Τάξη, Πολιτική και Εθιμοτυπία 6
6. Βιοηθική και ΕκκλησιαστικήΠαράδοση 6
7. Ψηφιακό Σύστημα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6
8. Διαχείριση Πληροφοριών 6
Σύνολο 30
Γ' Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 145.692,23 € και αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ευρώ - Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 74.700,00 51,20%
2. Διοικητική Υποστήριξη 10.000,00 6,90%
3. Λειτουργικά Έξοδα 10.000,00 6,90%
4. Ε.Λ.ΚΕ. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 14.569,23 10%
5. Τ.Ε.Ι. ΚεντρικήςΜακεδονίας 36.423,00 25%
ΣΥΝΟΛΟ 145.692,23 € 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved