ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Προηγμένη Φυσικοθεραπεία

Αθήνα 9.5.2014, 18:56

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ττου Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία - Advanced Physiotherapy», για τα ακαδημαϊκά έτη 2014 - 2015 έως 2021 - 2022.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65719/Ε5 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία - Advanced Physiotherapy»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το Π.Δ. 100/2013 (Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/05−06−2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/ Α΄/16−09−2013).
5. Το Απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 1/02−10−2013 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
6. Το Απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 1/15−01−2014 Πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 955/18−02−2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1618/03−11−2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη από τον Οκτώβριο 2011 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας από την Α.ΔΙ.Π.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία − Advanced Physiotherapy», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία − Advanced Physiotherapy», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που 
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο−αναπνευστικό σύστημα.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία - Master of Science in Advanced Physiotherapy».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε οκτώ (08) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το έβδομο και όγδοο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε 
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Επίσης, πρέπει να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Π.Μ.Σ. σε οκτώ (08) εξάμηνα σπουδών. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (02) μαθήματα ανά εξάμηνο για τα έξι (06) πρώτα εξάμηνα. Το έβδομο και όγδοο εξάμηνο είναι για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Α' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ11 − Μεθοδολογία Έρευνας − Research Methods 8
2. ΜΠ12 − Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας Ι− Assessment of Human Movement and Performance I8
3. ΜΠ13 − Βιοστατιστική − Biostatistics 7
4. ΜΠ14 − Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση − Motor Control and Motor Learning in Rehabilitation 7
Σύνολο: 30
Β' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ21 − Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας ΙΙ − Assessment of Human Movement and Performance II 8
2. ΜΠ22 − Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος − Rehabilitation of Functional 
Pathology of Locomotor System 8 
3. ΜΠ23 − Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών − Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders 7
4. ΜΠ24 − Καρδιο−αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση και Αποκατάσταση − Cardio−Pulmonary Limitations. Performance and Rehabilitation 7
Σύνολο: 30
Γ' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ31 − Ειδικά Κλινικά Θέματα − Special Clinical Issues 8 
2. ΜΠ32 − Κλινική Νευροεπιστήμη και Αποκατάσταση − Clinical Neuroscience and Rehabilitation 8 
3. ΜΠ33 − Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη − Continuing Professional Development 7 
4. ΜΠ34 − Σεμινάριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας − Seminar of Advanced Physiotherapy 7 
Σύνολο: 30
Δ' Εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία − Master Thesis 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Α' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ11 − Μεθοδολογία Έρευνας − Research Methods 8 
2. ΜΠ13 − Βιοστατιστική − Biostatistics 7 
Σύνολο: 15
Β' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ22 − Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος − Rehabilitation of Functional Pathology of Locomotor System 8 
2. ΜΠ23 − Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών − Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders 7 
Σύνολο: 15
Γ' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ12 − Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας Ι − Assessment of Human Movement and Performance I 8 
2 ΜΠ14 − Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση − Motor Control and Motor Learning in Rehabilitation 7 
Σύνολο: 15
Δ' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ21 − Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας ΙΙ − Assessment of Human Movement and Performance II 8 
2. ΜΠ24 − Καρδιο−αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση και Αποκατάσταση − Cardio−Pulmonary Limitations. Performance and Rehabilitation 7 
Σύνολο: 15
Ε' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ31 − Ειδικά Κλινικά Θέματα − Special Clinical Issues 8 
2. ΜΠ33 − Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη − Continuing Professional Development 7
Σύνολο: 15
ΣΤ' Εξάμηνο
α/α - ΚΩΔ. - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. ΜΠ32 − Κλινική Νευροεπιστήμη και Αποκατάσταση − Clinical Neuroscience and Rehabilitation 8 
2. ΜΠ34 − Σεμινάριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας − Seminar of Advanced Physiotherapy 7 
Σύνολο: 15
Ζ΄και Η΄ Εξάμηνα
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία − Master Thesis30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 180.000 € και αναλύεται ως εξής:
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 90.000 50%
2. Διοικητική Υποστήριξη 19.800 11%
3. Λειτουργικά Έξοδα7.200 4%
4. Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 18.000 10%
5. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας45.000 25%
ΣΥΝΟΛΟ 180.000 100%
2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved