ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αναβάθμιση Μεταπτυχιακού: Οικονομική Επιστήμη

Αθήνα 13.5.2014, 10:11

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην αναβάθμιση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (MSc) στην Οικονομική Επιστήμη», αντικαθιστώντας παλαιότερες αποφάσεις με νέα, την οποία παρουσιάζει η Proslipsis παρακάτω.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62054/Β7 (1)
 Αντικατάσταση της αριθμ. 821/Β1 (ΦΕΚ 870/τ.Β΄/26.11.1993) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (MSc) στην Οικονομική Επιστήμη» − Αναμόρφωση Προγράμματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2−8−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Την αριθμ. Β1/821 (ΦΕΚ 870/τ.Β΄/26.11.1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Proslipsis.gr της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει ήδη διορθωθεί στο ΦΕΚ 7 τ.Β΄/11.1.94 και τροποποιηθεί με την αριθμ. Φ.711/165/Β΄/461/29.7.1996 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄/28.8.96) υπουργική απόφαση με διόρθωση στο ΦΕΚ 401 τ.Β΄/29.4.1998 και με τις αριθμ. Β΄/132/13.10.1998 (ΦΕΚ 1132 τ.Β΄/29.10.98) και 
137372 π.ε./Β΄/12.5.2003 (ΦΕΚ 672 τ.Β΄/30.5.03) και 110650/Β'/2.01.2004 (ΦΕΚ 51/19−01−2004 τ.Β΄) με διόρθωση στο ΦΕΚ 835/21−06−2005 τ.Β΄, υπουργικές αποφάσεις. 
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 2η/28.11.2013)
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 2η/06.02.2014)
8. Το αριθμ. 2045/20−8−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 821/Β1/26−11−1993 (ΦΕΚ 870/τ.Β΄) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (MSc) στην Οικονομική 
Επιστήμη» ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη» (MSc in Economic Science), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α).

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Το πρόγραμμα σκοπεύει στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων στις κατευθύνσεις της Οικονομικής Θεωρίας, της Χρηματοοικονομικής και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής. 
Ο σκοπός αυτός θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και τη διδασκαλία, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει (1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη, «Master of Science in Economics» στις κατευθύνσεις α) Οικονομική Θεωρία (Economic Theory) 
β) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Applied Economics and Financial Analysis) 
γ) Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών (Applied Economics in strategic decisions and market regulation) δ) Χρηματοοικονομική (Financial Economics)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών καθώς και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και η κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου ορίζονται ως εξής:
Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
1) Κατεύθυνση «Οικονομική Θεωρία» 
Περιλαμβάνει εννιά (9) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης, δύο μαθήματα επιλογής και την συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα:
Α΄ Εξάμηνο Π.Μ.
Εισαγωγή στη Στατιστική 3
Εισαγωγή στα Μαθηματικά 3
Μικροοικονομική Θεωρία Ι 6
Μακροοικονομική Θεωρία Ι 6
Οικονομετρία Ι 6
Μαθηματικά για Οικονομολόγους 6
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 6
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 6
Οικονομετρία ΙΙ 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* 6
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
*Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής 
Κατεύθυνσης «Οικονομική Θεωρία»
1. Οικονομικά της Εργασίας:
2. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
3. Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
4. Διεθνή Μακροοικονομικά
5. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
6. Χρηματοοικονομική Θεωρία
7. Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
8. Μαθηματική Ανάλυση
(2) Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση» 
Περιλαμβάνει εννιά (9) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης, δύο μαθήματα επιλογής και την συγγραφή 
διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα:
Α' Εξάμηνο Π.Μ.
Εισαγωγή στη Στατιστική 3
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία 3
Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική 6
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 6
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 6
Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις 6
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30
Β' Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
Οικονομικά των επιχειρήσεων & Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις 6
Εφαρμογές Οικονομετρίας στη Χρηματοοικονομική 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* 6
Μάθημα Επιλογή από κατάλογο* 6
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30
Γ' Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
* Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματο−οικονομική Ανάλυση»
1. Στρατηγικές Επιχειρήσεων & Πολιτική Ανταγωνισμού
2. Τραπεζική Οικονομική
3. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση
4. Χρηματοοικονομικές Κρίσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας
5. Οικονομική Γεωγραφία
6. Τραπεζική Εποπτεία, Διαχείριση Κινδύνου & Παράγωγα
(3) Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών» 
Περιλαμβάνει τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης, 6 μαθήματα κορμού κοινά με την Κατεύθυνση 
«Χρηματοοικονομική», τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και είτε τρία (3) μαθήματα επιλογής , είτε ένα (1) μάθημα 
επιλογής και συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα:
Α' Εξάμηνο Π.Μ.
Εισαγωγή στα Μαθηματικά 4
Εισαγωγή στη Στατιστική 4
Εισαγωγή στα Λογιστική 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Μικροοικονομικά και Αρχές Μικροοικονομικής Πολιτικής 6
Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 6
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Π.Μ.
Ανάλυση Αγορών και Τιμολόγηση 6
Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις Ι 6
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το Μακροοικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης 6
Το Ρυθμιστικό Περιβάλλον της Επιχείρησης 6
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Μ.
Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις ΙΙ 6
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Ανταγωνισμός 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* ή Συγγραφή Διπλωματικής (12 Π.Μ.)
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο*
Σύνολο Γ' Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
**Στο Γ' εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής (6 ΠΜ) και συγγραφή διπλωματικής (12 Π.Μ.)
Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών» (Ο φοιτητής επιλέγει 1 έως 3 μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής)
1. Διεθνή Οικονομικά και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
2. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και εργασιακές σχέσεις
3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Χρηματοοικονομική 
4. Πολυκριτηριακή Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων
5. Οικονομική Γεωγραφία
6. Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Διαχείριση φυσικών πόρων 
7. Οικονομική Ανάλυση συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού
8. Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
9. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
10. Οικονομικά Τεχνολογικής Αλλαγής, Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομιών
(4) Κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική»
Περιλαμβάνει τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης, 6 μαθήματα κορμού κοινά με την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών», τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και είτε τρία (3) μαθήματα επιλογής, είτε ένα (1) μάθημα επιλογής και συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα:
Α΄ Εξάμηνο Π.Μ.
Εισαγωγή στα Μαθηματικά 4
Εισαγωγή στη Στατιστική 4
Εισαγωγή στη Λογιστική 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Μικροοικονομικά και Αρχές Μικροοικονομικής Πολιτικής 6
Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 6
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Ανάλυση Αγορών και Τιμολόγηση 6
Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις Ι 6
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Οικονομετρία και Χρηματιστηριακές Αγορές 6
Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική 6
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(3) Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Προϊόντα 6
(4) Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο* ή Συγγραφή Διπλωματικής (12 Π.Μ.) 6
Μάθημα Επιλογής από κατάλογο*
Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
**Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής (6 Π.Μ.) και συγγραφή 
διπλωματικής (12 Π.Μ.)
Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης «Χρηματοοικονομική» 
(Ο φοιτητής επιλέγει 1 έως 3 μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής)
11. Διεθνή Οικονομικά και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
12. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και εργασιακές σχέσεις
13. Πληροφοριακά Συστήματα στη Χρηματοοικονομική 
14. Πολυκριτηριακή Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων
15. Οικονομική Γεωγραφία
16. Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Διαχείριση φυσικών πόρων 
17. Οικονομική Ανάλυση συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού
18. Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
19. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
20. Οικονομικά Τεχνολογικής Αλλαγής, Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομιών
Το πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. 
Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. 
Tροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εκατόν πενήντα (150) φοιτητές. 

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. 
Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα Εργαστήρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 256.000€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης - Κόστος σε €
Αμοιβές−Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 180.000
Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 18.000
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό 20.000
Υποτροφίες, βραβεία 20.000
Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες18.000
Γενικό σύνολο 256.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως: χορηγίες, δωρεές διαφόρων φορέων, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ..

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο πρόγραμμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved